Utgiven i Forum nr 1978-02

Kan japanerna så kan väl vi också!

Forum 1978-02, sida 16, 08.02.1978

Taggar: Personer: Pertti Sorsa Teman: industri

Pertti Sorsa hoppas på underverk:

Kan japanerna så kan väl vi också — Ingenting hindrar att det japanska undret upprepas i Finland! Så sade biträdande avdelningschefen vid finansministeriet Pertti S o rs a vid en paneldiskussion som Tekniska Föreningen nyligen anordnade.

— Vi har samma utgångspunkter som Japan, dvs en mycket välutbildad arbetskraft och en internationeilt sett lå lönenivå.

— Men vid sidan av dessa två gynnsamma utgångspunkter finns en tredje, som verkar i negativ riktning: vår mycket låga produktivitetsnivå. Något som egentligen strider mot vå yrkesskicklighet.

sy» Pertti Sorsa — med en tillsvidare mera känd bror — har på senare tid allt oftare offentligt framträtt som ekonomiska expert. Han har en hel del att påstå, och det gjorde han också nu — I Sverige har staten gått in och räddat hela branscher från sotdöden. Kanske vi borde göra samma operation här. Det märkliga är, att detta kan göras av en borgerlig regering i Sverige, medan hos oss sannolikt inte ens en regering med vänstermajoritet skulle kunna göra dylika saker. Det finns så pass många institutionella och historiska skillnader mellan våra länder.

— Att stöda ett enskilt företag i kris är misslyckat och ganska farligt. Om en allmän kris uppstår bö 1 statens åtgärder gälla hela branschen.

— Hos oss är varvsindustrin nu i gungning. Viita-kommitténs rapport om varvsindustrin blev tam. Den ger bara vissa åtgärder på ett pa års sikt. Grundfrågorna förblev oklara. Vår överkapacitet är ytterst stor. Det skulle krävas en välplanerad nedtrappning till en mycket lägre nivå. — Vi har haft en inflationspsykos som hängt ihop med devalveringarna. Det har gått för företagen att via prissättning skaffa sig lönsamhet. Men nu heter lösenordet höjd produktivitet.

— Den allmänna målsättningen för samhällspolitiken är att höja levnadsstandarden, ansåg Pertti Sorsa.

Men detta är möjligt bara om produktiviteten stiger. Om vi har stagnerande tillväxt kan vi inte höja levnadsstandarden så snabbt.

— Vinsten är viktig oberoende av samhällsordning, företagen är viktiga.

— Man kan naturligtvis fråga varför staten överhuvudtaget beskattar företagen, om de är så viktiga. Är inte beskattning ett slags straff? Förklaringen ligger i att företagen har så många intressegrupper som är knutna till företagen: kapitalägare, kreditgivare, löntagare — och också samhället, som ställer olika nyttigheter till företagens förfogande.

-— Men det är beklagligt att man försöker skapa stridslinjer mellan företag och samhälle. OO

FORUM 2/78

Utgiven i Forum nr 1978-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."