Utgiven i Forum nr 1981-12

Karriärplaneringen släpar efter

av ThF Forum 1981-12, sida 07, 26.08.1981

Taggar: Teman: karriärplanering

Karriärplaneringen släpar efter

I DAG BROTTAS MÅNGA finländska företag med lönsamhets- och produktivitetsproblem. För många utgör också kapitalförsörjningen ett problem och detta kan innebära att en nödvändig förnyelse och expansion av företaget inte kan genomföras eller måste skjutas på framtiden. Diskussionen om vårt näringslivs problem har under den senaste tiden i stor utsträckning dominerats av dessa ”materiella” beståndsdelar i företagens verksamhet.

Mindre uppmärksamhet har fästs vid de mänskliga resurserna ledarskapet — i kvalitativ och kvantitativ mening. Och ändå är det ledarna som genom sina beslut påverkar och styr de materiella faktorerna.

Det råder en enorm brist på kvalificerade ledare i Finland, hävdar en konsult som arbetar bl a med Finland för ett stort internationellt chefsrekryteringsföretag. De faktorer som speciellt bidragit till det ökade behovet av cheter är företagens omstrukturering till resultatenheter — divisionalisering — bokföringslagen och de nya verktygen för de ekonomiska styrprocesserna, samarbetslagen som innebär ett nytt hänsystagande av de anställda, internationaliseringen samt insikten om nödvändigheten att satsa mera på marknadsföring.

Den direkt kvantitativa bristen på chefer och ledarskap kan utgöra ett allvarligt hinder i företagens expansion och internationalisering, därtill försvåra lösandet av de akuta

FORUM 12/8 problemen företagen har.

Något tillspetsat sade en företagsledare nyligen att vi lider mest brist på mänskliga resurser. Om vi har dem kan vi i regel lösa finansieringsfrågor, flaskhalsar i produktionen och investeringar om de grundas på sunt ekonomiskt tänkande och god planering och då kan vi trygga företagens fortbestånd och utveckling. Både företagen, högskolorna och de olika fortbildningsinstituten har allvarligt skäl att begrunda detta och sträva till att skola mera dugliga chefer.

Huvudansvaret kommer dock att ligga hos företagen eftersom utbildningsinrättningarnas huvuduppgift är att ge yrkesmässiga kunskaper och färdigheter. En av orsakerna till varför företagen inte tillräckligt satsat på utbildning och utveckling av ledare kan vara dagens chefer, som trots att de i regel är välutbildade och effektiva, samtidigt tenderar, enligt en undersökning, att vara ”isolationistiska” och föga mänskocentrerade. De har kanske förutsatt, att genom att anställa välutbildat folk så löser åig problemet av sig själv, men så har tyvärr inte varit fallet. Men onekligen är det också så, att många anställda inte upplever ledarskap som attraktivt genom att det medför mera ansvar och arbete, men i många fall föga makt och inflytande.

Företagen borde inrätta ledarutvecklingsfunktioner som ansvarar tör karriärplanering. Ledarämnena bör tas hand om och de måst uppleva att det finns en plan som leder till ett mål. De multinationella företagen har ofta en mycket målmedveten karriärplanering i vilken vanligen ingår rotation och utlandsposteringar. De skapar en mobil och flexibel anda bland de anställda förutom att de skolar dem rent professioneilt. Den anställda vet att han är med i ett system och får regelbunden feed back om hur han framskrider.

Hos oss utgör bristen på rörlighet ett mycket stort problem och är ofta en broms på företagens internationaliserings- och exportmöjligheter. På den punkten finns det också mycket att lära sig av de multinationella beträffande personalutveckling, trots att rörlighetsfrågan också har kulturella och sociala aspekter.

För att ytterligare stimulera ‘”karriärsugna” och kanalisera deras eventuella frustrationer som uppstår genom ovisshet och känslan av bristande inflytande borde företagen luckra upp sin benägenhet till byråkrati och centralisering och delegera ansvar och ge möjlighet att visa resultat.

Om inte näringslivet nu effektivt går in för att lösa ledarskaps- och chefsfrågorna på företagens alla nivåer kommer problemet bara att bli större och utgöra ett betydande hinder i skapandet och formandet av lönsamma, tekniskt avancerade, tillväxt- och internationellt orienterade företag.

TAF [2

Utgiven i Forum nr 1981-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."