Utgiven i Forum nr 1992-07

Kesko satsar på logistik räds inte integrationen

av Christian Schönberg Forum 1992-07, sida 14, 14.05.1992

Taggar: Bolag: Kesko Teman: handel

HANDELSEXTRA

Kesko satsar på logistik räds inte integrationen

Text: Christian Schönberg

Partijätten Kesko skärper greppet om lageroch distributionsfunktionerna. Den europeiska integrationsprocessen har drivit företaget att effektivera logistiktänkandet. Ökad centralisering och effektivare ADB-system skall reducera den totala kostnadsnivån som för närvarande är dubbelt så hög som exempelvis i Tysklan och England.

n av Keskos målsättningar fra till år 2000 är att öka det total varuflödet genom lager och terminaler för att minska antalet separata dagliga leveranser till butikerna. Större och medelstora enheter tar emot 30—50) leveranser per dag från både partiaffärer och industri, vilket skapar köer av lastbilar vid lossningsplatserna.

— Förändringarna inom den Iogistiska sektorn har varit rätt blygsamma under de 30 år jag hittills varit med i leken men nu kör vi ett omfattande utvecklingsprogram som kommer att ta hela årtiondet i anspråk, säger direktören och direktionsmedlemmen ss Direktör Paavo Tanskanen anser inte an Kesko dominerar marknaden i Finland.

14

Paavo Tanskanen som bär ansvaret för matcrialfunktionerna.

— Redan för tre år sedan då det stod klart att också Finland i hög grad kommer att beröras av den curopeiska integrationen startade utvecklingsarbetet. I fjol spikades ramarna, och för närvarande pågår ett intensivt arbete på att förverkliga idéerna som till slut skall halvera kostnadsgapet i förhållande till exempelvis Tyskland och England. Längre än så kan vi inte komma i kostnadsinbesparingar inom vårt glesbebyggda land.

Trots att Kesko har siktet inställt på att stärka sin roll som huvudleverantör till detaljhandeln går satsninge nn Vägen till lönsamhet går via ökad effektivitet på logistikens område.

inte via fier eller större lager. Hemligheten ligger på planet omloppshastighet och -effektivitet i kombination med total övergång till beställningsoch faktureringsautomatik på elektronisk väg.

— Vi har grönt, eller åtminstone gult ljus från såväl leverantörer som kunder för projektet.

Man kan förledas tro att nästan alla varor passerar partiaffärerna på sin väg genom detaljledet till kundkretsen. Så är däremot inte fallet. Trots att köptroheten bland K-köpmännen är hög (8776) distribueras endast knappt 40 procent av varorna till butikerna av Kesko. Resten, främst färskvaror, bröd. mejeriprodukter, läskedrycker och byggnadsmaterial. levereras direkt av industrin.

— Det beror till stor del på förändringar i konsumtionsbeteendet, säger Tanskanen. Exempelvis halvpreparaten på matdiskarna ökar ju kontinuerligt både i betydelse och omfattning. Det tar sin tid att förändra den traditionella — arbetsfördelningen mellan handel och industri.

En jämförelse med Tyskland och England visar att hela 80 procent av varudistributionen går via partiaffärerna medan siffran för Sveriges vidkommande ligger på 60 procent.

Konkurrens är välkommen

Genom att sänka de totala distributionskostnaderna förbättrar Kesko, enligt Tanskanen, sina tjänster samtidigt som man stärker sin ställning och förbereder sig inför landets kommande (möjliga) EG-medlemskap. Pratet om att Kesko skulle spela en alltför dominerande roll på den finländska arenan håller direktör Tanskanen inte med om.

— Vi eftersträvar inte någon form av dominans utan förespråkar definitivt konkurrens som visat sig vara en väl fungerande mekanism när det gäller att öka effektiviteten. Vi har heller inte försökt hemlighålla våra utvecklingsplaner och noterar med intresse att våra konkurrenter nu också tagit utmaningarna på allvar. Och beträffande EG ser vi helheten mera som en utmaning än som ett hot. L 71992 F RUN

Utgiven i Forum nr 1992-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."