Utgiven i Forum nr 1990-17

Kommunikation är mera än ord

av Ragnhild Artimo Forum 1990-17, sida 14-15, 08.11.1990

Taggar: Teman: kommunikation

Tjeckoslovakien… fortsättnin tioner måste tillståndsförfarande iakttas. Av de valutaintäkter som inflyter skall 30 procent erbjudas till försäljning åt den lokala Utrikeshandelsbanken. Om ett tjeckoslovakiskt företag som också har västlig ägarbas vill deponera sina tillgångar i en västlig bank, krävs härför tillstånd av Centralbanken.

Aktiva grannar

Enligt tjeckoslovakiska uppgifter senaste sommar har 81 företag med utländskt engagemang grundats i landet. I 12 fall handlar det om en partner från ett annat socialistiskt land. Bland de 69 företagen med västinvesterare är Tjeckoslovakiens grannländer aktivt engagerade: i 22 företag är partnern från Österrike, i 16 företag från (dåvarande) Förbundsrepubliken Tyskland. Finska företag lyser med sin frånvaro i denna statistik.

Utländska investerare har inte speciellt aktivt involverat sig i det lokala produktionslivet i Tjeckoslovakien. Endast 18 enheter av nämnda 8l verkar inom industriproduktion. 8 enheter är engagerade i agrobusiness, närmast inom livsmedelsförädling.

En klart attraktiv sektor är turistnäringen, där 17 företag med utländskt ägarskap är verksamma. På tjänstesektorn verkar 21 företag, av vilka en del på cateringsektorn — turistnäringen är klart den mest lockande biten för utländska investerare. En orsak till den västappeal denna bransch har är måhända att intäktsföringen är enkel att sköta i hårdvalutor.

Man har också redan hunnit grunda de första joint ventures-bankerna i Tjeckoslovakien. Österrikiska Reifeisen-Zentralbank, RZB,. är med en tredjedel med i en joint venture-bank som grundats i Bratislava. I Storbritannien registrerade = Credit-Suisse! First Boston bidrar till en internationell prägel i Tjeckoslovakien genom delägarskap i en lokal joint venturesbank. Franska Société Général är också engagerad i en tjeckoslovakisk joint ventures-bank.

Utöver dessa har talrika internationella banker grundat representationer i Tjeckoslovakien då landet inlett de ekonomiska och politiska reformerna. Också Föreningsbanken i Finland FBF finns med på denna lista.

Försiktighet dominerar bilden

På basen av de uppgifter som hittills funnits tillgängliga är det svårt att ännu bedöma hur de ekonomiska refor fortsättning på sid 1 14

Kommunikation är

Text: Ragnhild Artimo

Du får ingen andra chans att göra ett gott förstaintryck. Kommunikationsmissar kan ta år att reparera. Kommunikation handlar inte bara om vad du vill ha sagt. Det handlar ännu mer om att få sagt att du förstår vad din samarbets partner vill säga.

Lider du av kommunikationsblock? Det kan vara mer förödande ä dålig andedräkt.

u jäklarrr! Det har tagit veckor N: brev, telefonsamtal och fax ar, men nu börjar vi komma någonvart. (Hm, Droang ser ut att vara en riktigt trevlig liten restaurang, väldigt fransk förstås… Där har vi killarna från TeleCom Supérieur. Dom är visst litet spända, så uppklädda som dom är. Snobbar, inte ingenjörer, skulle jag säga. Nå, vi skall väl få dom att komma loss. Skönt att dom talar engelska i alla fall.) Hello, guys, I’m Pekka Johansson from Sjundeo Satellites — Good afternoon, Sir, enchanted to meet you. I am Jean-Jacques Giraud, Vice President of TeleCom Supérieur. May I introduce M. Clavier, our Technical Manager… (From Czechoslovakia, was he, not Finlande, surely? That awful suit…and grey shoes. He must be very poor. What sort of company is this Sjundeo, anyway, sending a clerk to negotiate? And light blue sporis socks! Is he trying to insult us?) Perhaps vou would care for an aperitif? Ah, vou already have one… garcon, s’il vous plait…

— Well, skool on you! Now lessge down to business. My company would like to… Man kan göra professionellt självmord på många sätt, säger Henrik Paetau. Det här är ett av dem, och inte särskilt originellt.

Henrik och Armi Paertau är lika med G P International Communication Finland. G P International är sant multinationellt: verksamhet i Storbritannien, Frankrike och sedan ett år Finland.

G P-delen i namnet står för GalleoOnpitch Ltd, som retirerade brittiska RAF-översten och ex-testpiloten David Bramley köpte upp då han 1985 beslöt att göra en pensionskarriär av sina vid flygvapnet ackumulerade utbildnings- och kommunikationsfärdigheter. Bramleys businessintuition var lika säker som hans hand vid instrumentpanelen i cockpiten, och snart kunde han lista klientreferense som British Aerospace, CTEC Computer Systems, Marks and Spencer… och på andra sidan Kanalen Agrospatiale, European Business School och IPAC. institutet för omskolning av officerare för businessvärlden.

Henrik = Paetau, ursprungligen språkpedagog och i många år rektor för en stor högstadieskola, där han satsade på personalutbildning och kommunikation mellan skolan. hem och administration. Han tjänstjorde i slutet av 80-talet i Paris som assistent till finska militärattachén. och hade där tillfälle till fascinerande studier i kommunikation mellan olika nationaliteter. exempelvis finländare och mellaneuropéer. Här fanns, kom han till. rum för förbättringar och ett spännande arbetsfält för en arbetsorädd kommunikationspedagog.

Arbetsverktyget hittade han på den internationella språkmässan i Paris. där Bramley presenterade sin brain baby, kursen Business Communications, som är ryggraden i G P Internationals verksamhet. Armi och Henrik Paetau repatrierade sig från fyraårssessionen i Frankrike med en busiNE

Armi och Henrik Paetau, G P International Communication Finland, förbereder läs-på-material för en klient.

nessidé i bagaget i augusti senaste år. Fältstudier i Paris hade övertygat dem om att det fanns ett behov för produkten i hemlandet.

Från språk ti kommunikation — Traditionell språkundervisnin blockerar kommunikationen. säger Henrik Paetau kategoriskt.

Vad menar karlen, högkompetent språklärare som kan tiga på sju språk. estniska och spanska utöver inhemska. och ”de konventionella europeiska”.

Vad han menar är att ängsligt endimensionell fokusering på grammatik, satsbyggnad, ordval och idiom tenderar att hämma utsändandet och mottagandet av annan kommunikation: ändå är det talade ordet enligt extrema teoretiker bara 5 till 10 procent av totalkommunikationen.

Hela kommunikationsspektret mellan två eller flera individer inkluderar tonfall, röstläge, ljudvolym, ögonkontakt (speciellt svårt problem för finländarna), minspel, gester. kroppsställningar, dofter/lukter (nu är det sagt), revirsignaler, klädsel. redska och hjälpmedel, kulturella signaler och symboler.

— Utan ett gemensamt språk att mötas på blir det ingen kommunikation. men att tro att aldrig så fulländade kunskaper i franska eller engelska är lika med komplett beredskap att handla och förhandla framgångsrikt i t ex Frankrike eller England är farligt naivt. Möjligheterna att som vår man Johansson trampa in och bete sig som en kulturell barbar är ypperliga.

Ofta, säger Paetau, är inte ens goda språkkunskaper — och det har finländarna i internationell jämförelse, trots självkritik — nog: den teoretiska grundkunskapen behöver förlösas av situationsträning som ger beredskap och oräddhet att förhandla och diskutera på det främmande språket i givna typsituationer.

Det är här Bramleys kurs ger muskler.

Sitvationsträning ger säkerhet

Bakom det konventionella kursnamnet Business Communications döljer sig en okonventionell approach som lånar principer från action learning: kursdeltagarna lär genom att göra.

G P Internationals kursprogram är uppbyggt av vissa nyckelelement men kursen skräddarsys i detalj för klientföretaget efter noggrann kartläggning av mål och behov, och nyttoförankras genom att projektbaseras. Denna konkreta och praktiska målinriktning

FÖRUN, 17/1990

David Bramley själv (t v) och Patrick Dyer lär ut kommunikation på GPI:s kurser. Bramley, f d testpilot, är Business Communications hjärnfader.

gör också att klientföretaget lätt kan registrera hur man fått valuta för konsultpengarna.

Henrik Paetau menar att det hos varje individ finns någon dimension av kommunikationskunnande, som man får gräva fram och bygga vidare på.

Business Communications utvecklades ursprungligen för träningsbehov i den växande businessväxelverkan på axeln Storbritannien-Frankrike, och idén att kombinera språkundervisning med en mera mångfacetterad kommunikationssituation baserar sig på att språkstudier i sig inte är så där ohyggligt stimulerande och dessutom kräver oskäligt mycket tid — däremot blir det en intressant utmaning att lära sig något på ett främmande språk. Bland typsituationer som ger tacksamt träningsstoff är affärsförhandlingar, projektsituationer, problem som skall lösas, businessmål som skall uppnås, övriga arbetslivssituationer med rollträning,

G P International erbjuder också individuell träning, men företagens behov gäller oftare professionella grupper, och gruppdynamiken är ett viktigt verktyg i coachingen, likaså rollträningen för team som sedan skall hantera ”verkliga” situationer exempelvis med utländska motspelare. Den idealiska gruppstorleken är 6 till 8 kursdeltagare. men också större grupper kan vara motiverade i synnerhet om det är av vital betydelse att arbeta in ett gemensamt beteende- och strategikoncept.

— Väl förberett är till hälften utört, och vältränad performance ger en säkerhet som har direkt effekt på förhandlingsresultatet, säger Paetau. — Exempel på ”fingerövningar” är öretagspresentationer. produktpresentationer, säljmöten, samarbetsförhandlingar, leverans- och kvalitetskrissituationer…och — övningsarenor exempelvis hos en vicepresident på hans kontor. hos inköpschefen för en affärskedja, hos en utländsk finansieringsinrättning. hos en teknisk samarbetspartner.

Klientföretagets speciella behov kartläggs. och kursdeltagarnas uppgifter, tidigare kunskaper och individuella coachingbehov utreds, förrän GPI gör upp ett kurs- och tidtabellsförslag. Kursplatsen väljer självfallet beställa ren. GPI anlitar Eynsham Hall i Witney nära Oxford och har också ett eget kurscentrum i Normandie.

Armi och Henrik Paetau planerar finländska klienters kursprogram i samarbete med brittiska eller franska GPI-konsulter, och utländska föreläsare och experter medverkar i kurserna oavsett kurslandet.

I Finland var Oy Sisu-Auto Ab GPI Finlands första stora projekt med en kommunikationskurs för högsta ledningen, där det förberedande programmet arrangerades i Finland i Sisu-Autos egna utrymmen, och workshopdelen hölls i GPI:s kurscenter Eynsham Hall i Witney. Sisu-Autos andra kurs, för inköpare och försäljare, hölls med samma geografi i augusti.

Den som lyssnar, lär

Så länge man är ängslig och nervös för att a) inte klara av det främmande språket. b) man inte är väl förberedd för kommunikationssituationen som helhet, går det knackigt med att lyssna och vara lyhörd.

— I all kommunikation är det viktigare att lyssna än att tala, för att det man sedan själv vill ha sagt skall ha en chans att nå över bordet, säger Henrik Paetau. — Därför räcker det ju inte alls att hårdträna egna nyckelrepliker, det blir bara en halv verklighet. Kommunikation är växelverkan; dialog, inte monolog. Det hjälper inte att massivt lägga ut texten om en ny truckmodells tekniska överlägsenheter, om man inte någonstans mellan prestationsdata och adjektiv kommer fram till nyckelfrågan, nämligen vilka transportbehov kunden har och hur den nya trucken kan underlätta kundens egen verksamhet.

Att lyssna är mer än att bara göra uppehåll i det egna talandet.

— Dynamiken i framgångsrika förhandlingssituationer bygger på en fyrstegstaktik: att aktivt lyssna till vad kommunikationspartnern vill säga, att göra en mental ansträngning att förstå vad han/hon/de säger, att på basen av dessa viktiga insikter rätt kunna projektera det egna budskapet, och att som resultat av detta lyckas övertyga samtalspartnern. Ala vinner!

Sisu-Autos koncernledning engagerad i workshoparbete på Eynsham Hall i England.

Utgiven i Forum nr 1990-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."