Utgiven i Forum nr 1968-14

Konjukturen : Produktionen under första halv­ året 1968

Forum 1968-14, sida 21, 13.09.1968

Taggar: Teman: ekonomi

Konjunkturen

Produktionen under första halvåret 1968

FINLANDS INHEMSKA BRUTTOPRODUKT ökade varken under slutet av föregående år eller under första halvåret 1968, utan är på en nivå som motsvarar nivån 1966— 1967, framgår det ur en översikt av Statistiska Centralbyrån. Under första halvåret har produktionen minskat inom husbyggnadsbranschen och skogshushållningen. Husbyggena minskade 24 procent jämfört med första halvåret i fjol och produktionen inom skogshushållningen med 5 procent.

Produktionen inom jord- och vattenbyggnadsbranschen har också minskat, vilket delvis beror på att sysselsättningsarbetena inte i lika hög grad som tidigare förläggs till den branschen.

PRODUKTIONEN HAR ÖKAT MEST inom lantbruket och vissa servicenäringar. Inom fabriksindustrin har ökningen varit rätt obetydlig. Under årets tre första månader var produktionen 4 procent större än under motsvarande tid i fjol och under april-juni endast 2 procent.

Enligt översikten ökade exportvolymen under första halvåret med 9 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Importen däremot minskade med 3 procent.

Nordiskt utvecklingsinitiativ

DANMARK, FINLAND, NORGE OCH SVERIGE har förklarat, att de tillsammans är beredda att bidra med 10 procent — intill 63 miljoner mark — av kapitalet i en multilateral utvecklingsfond som Afrikanska utvecklingsbanken planerar att upprätta.

Fonden skall användas för utvecklingsfinansiering på mycket förmånliga villkor och byggas upp i första hand med bidrag från länder utanför bankens medlemskrets.

I ETT GEMENSAMT MEMORANDUM, som nyligen överlämnats till banken, betonar de nordiska regeringarna, att de vill stödja banken i strävandena att påskynda den ekonomiska och sociala utvecklingen i Afrika. De nordiska regeringarna deklarerar vidare, att de är beredda att lämna sina bidrag utan bindning till leveranser från de egna länderna under förutsättning att denna princip också accepteras av andra större bidragsgivare. OO

APunohj

Forum 14/68

De europeiska ekonomierna jämförda med USA

HÅLLER DE EUROPEISKA FOLKHUSHÅLLEN på att hinna fatt Förenta staterna i den ekonomiska kapplöpningen? Ja och nej. Svaret beror på jämförelseperioden, Om man som måttstock tar efterkrigstiden, har Förenta staternas försprång krympt märkbart. Detta är likväl närmast en följd av den nedpressade ekonomiska aktiviteten under kriget. Diagrammet utvisar förhållandet mellan den inhemska bruttoprodukten i fem typiska västeuropeiska länder och Förenta staterna under åren 1935—1964. Endast Sverige hade förbättrat sin position visavi Förenta staterna under trettioårsperioden. De fyra andra ekonomierna låg sämre till 1964 än 1935. Trots det hade också de gjort stora framsteg. År 1964 hade de i stort sett uppnått 1935 års per capitaproduktion i Förenta staterna.

USA 1935 = 10 1001 tg Sverige 178 Schweiz 138 Nederländerna 97 Storbritannien 97 Italien 173

Forskningen inom OECD-länderna

EN UPPARBETNING av forskningsstatistiken bedrivs i flertalet OECD-anslutna länder på initiativ av organisationen. I en första rapport från OECD !) kan en jämförande internationell uppskattning av olika länders forsknings -och utvecklingsinsatser göras.

FORSKNINGSINSATSER I VISSA LÄNDER

FoU i 2 av FoU-personal Den privata den inhemska per 10000 av industrins bruttoprodukten folkmängden andel i FoUkostnader 96 Större industriländer

USA soseoosoreseera 3,4 — 66 Storbritannien = …… 2,3 — 67 Frankrike ….oo0o0c- 1,6 27,9 31 Tyska Förbundsrep. .. 1,4 32,1 65 Japan ..ssssssssr ses 1,4 30,2 65 Mindre industriländer

Nederländerna …… 1,9 35,6 56 Sverige ..scosossrs a 1,5 32,2 67 Kanada ………… 1,1 19,8 41 Belgien …….sss» 1,0 21,9 69 Norge oossoseesses 0,7 15,3 5 1) The Overall Level and Structur of R OECD Member Country OECD, Paris 1967.

Utgiven i Forum nr 1968-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."