Utgiven i Forum nr 1975-15

Konsult som värderar konsulter

Forum 1975-15, sida 14, 01.10.1975

Taggar: Teman: företag

14

FORUM 15 - 75

KONSUL som värderar konsulter

En stor del av de undersökningar ett företag låter utföra gå ett osäkert öde till mötes. Målsättningen för undersökningarna är kanske oklar. De framförda förslagen är inte tillräckligt anknutna till företagets verkliga situation. Orsaken är att beslutsfattarna inte kunnat fungera tillräckligt bra i sin

För 18 år sedan kom han som VD till Oy E Sarlin Ab, som han arbetade upp till ett välskött expanderande företag. Varför nu kasta loss och pröva på konsultens fria men kanske riskabla yrke? — Jag tyckte, att jag gjort vad jag kunde vid Sarlins. Jag kände mig inte längre tillräckligt sysselsatt med nyskapande, ville göra en anspänning på ett nytt område. Jag vill också få tillfälle att pröva de kvantitativa organisations- och utvecklingsteorier jag skapat och tilllämpat vid Sarlins i andra sammanhang. Vad vill konsulten Björn Immonen? Bli én företagsdoktor, å la Ulf Trolle i Sverige? — Nej. Inte så att jag skulle använda år av mitt liv till att sitta i ett enda företag. Det är snarare fråga om att uppliva en gammal sak och utföra den på ett nytt sätt. — Der har alltid funnits folk som mer eller mindre haft till yrke att sitta som styrelsemedlemmar eller styrelsekonsulter, som kunnat kombinera tid med ansvarskänsla. Man borde kunna hyra en verkställande direktör eller styrelsemedlem med egen stab på samma sätt so . en redovisningsfunktion eller en sekre terare. Jag vill helt enkelt vara en förlängning av VD, men en förlängning som till sitt förfogande har nya och praktiken utprövade metoder att nalkas och analysera aktuella problem. Den konsultering som Immonen erbjuder kan gälla alla slag av problem som kan komma upp på styrelsenivå. Sina nya kvantitativa teorier väntar han att kan ge den bästa utdelningen på områden som företagsmålsättning och härtill anknuten = långtidsresursplanering, organisationsutveckling och administrativ rationalisering samt personalförvaltning.

Han är beredd att hoppa in i diskussionen mellan specialister och generalister, tex styrelseledamöter, Den här diskussionen kan bli stimulerande och kreativ, säger han, men den kräver, att specialistens budskap kan översättas till generalistens och verklighetens språk. Det sägs ibland att konsulter ofta förfelar sitt mål för att de inte i sista hand hår något ansvar för vad de gör. Hur kan man neutralisera den saken? Immonen: — För det första: Upp ” egenskap av — just beslutsfattare.

Styrelsemedlemmarna, som beslutsfattandet oftast faller på, är vanligen i och för sig kunniga och erfarna personer, men de hinner alltför sällan fördjupa sig i problemen. De har sina egna företag och andra uppgifter att sköta, vilket kräver al deras tid.

Vem hinner och vem kan göra utvärdering av utredningar? Björn Immonens väderkorn och erfarenhet sade honom att här fanns en sektor för en specialkonsult. Från och med den 1 september sitter han etablerad som ledare för ett nytt konsultföretag, Oy Board Consultants Ab.

dragsgivaren bör formulera sitt uppdrag riktigt. Vad konsulten presterar är att lösa den uppgift som blivit honom förelagd. Ofta är uppgiften inte tillräckligt genomtänkt, klarlagd och definierad från uppdragsgivarens sida. Här kommer Board Consultants med i bilden.

— För det andra bör konsulten veta, hur det går till i verkligheten. Han skal försöka skapa sig en bild av. den verk-.

liga situationen. Endast så ihar han förutsättningar att kunna svara på rätt fråga.

— För det tredje: Rent psykologiskt skall situationen vara den, att uppdragsgivaren har kompetens och tid att bedöma värdet av olika projekt och alternativ. En konsult skall inte behöva delta i försvaret av sina egna projekt! Board Consultants insats skall motsvara styrelsemedlemmens med tillräckligt tid, och skall gälla utvärderingen av andras planer. Härvid är vi genom långvarigt samarbete beredda att ta vår del av ansvaret.

Vilken typ av företag blir de främsta uppdragsgivarna?

Det här tror Björn Immonen: Mindre företag kanske kombineras med mera permanenta uppdrag, större företag med mera projektbetonade engångsuppdrag. Mest blir det antagligen stadigvarande kontrakt. |

Det finns sådana som undrat om Board Consultants har något med träföräd lingsindustrin att göra (Finnboard etc). Men det är givetvis det engelska ordet för styrelse som avses.

Andra spekulerar om varför Björn Immonen, bla ordförande i Esbo stadsfullmäktige, kastade om. — Folk tror bla att jag skall bli heltidspolitiker. Jag tröstar dem med att det tvärtom nu blir mycket mindre tid än förut för sådan verksamhet. Jag har redan hunnit lämna en del politiska uppdrag.

Han tror inte att det skall gå dåligt, men det kan gå ”normalt eller förhoppningsvis bättre.” I vilket fall som helst anser han att verksamheten är förenad med relativt små risker när det gäller egentliga investeringar. Den största investeringen är man själv — något som man normalt litar på.

Inom näringslivet hör man ibland kritik av konsulternas verksamhet. Hur känns det att nu vara på andra sidan staketet? — Man har ingen nytta av konsulter om man inte vet vad man vill ha. Om et företag köper en bra maskin, men inte kan använda den, är ansvaret företagets. Samma gäller konsulter! Köper man en bra konsults tjänster men inte kan använda dem, så är det inte nödvändigtvis konsultens fel — även om en verkligt bra konsult borde ha kunnat märka situationen.

— Konsulten är som ett verktyg, som företaget, handen, skall styra.

Utgiven i Forum nr 1975-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."