Utgiven i Forum nr 1993-01

Köparens status stärks i ny konsumentskyddslag

av Christian Schönberg Forum 1993-01, sida 19, 28.01.1993

Taggar: Teman: handel

N stärks i ny

Handel

Christian Schönberg

Köparens statu konsumentskyddsla onsumentskyddslagen utvidgas K: att omfatta marknadsförin av bl.a. värdepapper, kurser som ger yrkeskompetens, fastigheter och penningspel. Enligt en regeringsproposition som avläts till riksdagen den 30 december skall lagens stadganden om övervakningen av marknadsföring och avtalsvillkor omfatta förutom de traditionella konsumtionsnyttigheterna — varor och tjänster — också alla andra nyttigheter och förmåner som utbjuds till konsumenterna.

Till lagen skall fogas särskilda stadganden om vissa konsumenttjänstavtal, om köp av huselement och om byggnadsentrepenader. Redan tidigare har lagens tillämpningsområde utvidgats till att omfatta marknadsföring av bostäder.

Rätt att häva köp vid dröjsmål Enligt förslaget skall konsumentskyddslagens stadganden om köp av konsumtionsvaror, dvs. konsumentköp, reformeras i sin helhet. De viktigaste ändringarna gäller fel i varan, säljarens skadeståndsskyldighet, köparens rätt att häva köpet vid dröjsmål och köparens rätt att hålla inne betalningen. En nyhet i lagen är att varan kan anses vara felaktig också om den inte är ägnad för köparens särskilda ändamål och säljaren har varit medveten om detta ändamål vid köpet. Till sin hållbarhet skall varan överensstämma med vad en konsument har anledning att förutsätta vid köp av en sådan vara. Köparen skall ha rätt att åberopa påföljder vid fel också t.ex. till följd av att han i samband med köpet inte får de anvisningar som behövs för installering, montering, användning, skötsel eller förvaring av varan.

Också importör kan hållas skyldig

I den nu gällande lagen kan ersättning krävas endast av säljaren. medan kon sumenten i den nya lagen kommer att kunna framställa yrkanden också mot tillverkaren eller importören då varan har ett tillverkningsfel.

Köparens rätt att häva köpet till följd av dröjsmål skall vara mera begränsad än vad nu är fallet, om det är fråga om en specialtillverkad vara som han beställt. Köparen har rätt att i en tvist hålla inne med betalningen endast till den del varan eller tjänsten är stridig. I kapitlet regleras förutom konsumentens rättigheter också näringsidkarens rättigheter i en tvist.

Reparations- och servicetjänster

Konsumentskyddslagen skall enligt förslaget utvidgas till att omfatta också vissa konsumtionstjänstavtal, dvs. främst avtal om olika reparations- och servicetjänster. Motsvarande stadganden saknas nästan fullständigt för närvarande. Föremål för tjänsten kan vara en byggnad, en bil, hemelektronik eller skodon liksom också tjänster utförda av skräddare och tvättinrättningar samt tjänster som omfattar framkallning av film. Tjänster vars föremål är personer, som t.ex. hälsooch skönhetsvård, hotell- och restaurangtjänster samt transporttjänster, faller utanför tillämpningsområdet för dessa stadganden.

Till exempel om tjänsten inte utförs med yrkesskicklighet och omsorg skall beställaren vara berättigad att beroende på fallet kräva avhjälpandet av felet, prisavdrag, hävning eller skadestånd.

Fakta får inte undanhållas

Uppdragstagaren är skyldig att ge beställaren nödvändiga uppgifter med tanke på dennes beslutsfattande. Uppdragstagaren är också skyldig att meddela beställaren, om kostnaderna för reparationsarbetet kommer att stå i disproportion till föremålets värde eller om det visar sig att reparatione kommer att bli betydligt dyrare än beställaren hade kunnat förutse.

Garderinga möjliga

Till konsumentskyddslagen fogas också nya stadganden om köp av huselement samt om entrepenadavtal. Lagen skall gälla avtal mellan näringsidkare och konsumenter oberoende av om det är fråga om ett sådant leveransavtal omfattande huselement som skall uppfattas som ett köp eller om det är fråga om ett entrepenadavtal i anslutning till byggande. Lagen gäller också reparationsbyggande på och grundlig reparation eller förbättring av byggnad.

Husleverantören skall t.ex. ansvara för ett kostnadsförslag som han givit. I ett avtal skall man dock kunna gardera sig mot sådana överraskande ändringar i kostnaderna som inte har kunnat förutses vid avtalsslutet. Både grunderna för prishöjningen och höjningens maximibelopp är emellertid exakt begränsade. LJ

Om tjänster inte utförs med skicklighet och omsorg skall beställaren vara berättigad att kräva avhjälpandet av felet, prisavdrag, hävning eller skadestånd.

19

Utgiven i Forum nr 1993-01

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."