Utgiven i Forum nr 1980-16

Kreativitet - någonting magiskt?

av ThF Forum 1980-16, sida 07, 22.10.1980

Taggar: Teman: kreativitet

ledaren

Kreativitet — någonting magiskt?

VID BEGREPPET skapande förmåga — eller kreativitet som det numera kallas — vidlåder någonting magiskt. Mycket offras i dag på kreativitetens altare, och mycket kring kreativiteten är praktiskt taget tabubelagt. Redan i skolan strävar man till att befrämja elevernas förmåga till kreativ verksamhet och personligt självförverkligande.

Inom näringslivet satsas betydande materiella och andliga resurser på att utveckla och bevara kreativa personer samt den miljö de verkar i. Allt detta är naturligtvis i och för sig mycket lovvärt, men detta jagande efter kreativitet har också lett till att man okritiskt — man får ju inte kritisera när någon sysslar med skapande arbete — accepterar en hel del nundre positiva sidoeffekter och tankegångar.

Vad är då denna kreativilet som man så fåfängt strävar efter och på visst håll gärna gör reklam för? Även om olika definitioner skiljer sig i detaljerna, i flesta eniga om att i kreativitet ingår en fört nytt lunda — lösningar till dem. Man kombinerar alltså existerande kunskaper och erfarenheter på et nytt så

Någon har elakt anmärkt att kreativitet är något som alla är ute efter, men ingen lyckats producera. Men försök att systematiskt utveckla och producera kreativitet finns det gott om. Det finns en uppsjö av böcker om metoder at förbättra kreativitet, och varje seriös

FORUM 16/8 udning med självaktning tar upp ämnet regelbundet för behandling — liksom nu.

Metoderna innehäller allt från enkla brainstormingsessioner till komplicerade morfologiska analyser. Speciellt populärt har det blivit att i dag tala om lateralt tänkande i motsats till lineärt eller vertikalt, för att inte glömma bort alla de cybernetiska och synergiska modellerna som finns, fast de i sina enklaste former egentligen bara är det samma som brainstorming.

Två faktorer tycks många tro vara speciellt ägnade att befrämja kreativiteten. Om man ökar massan, dvs mängden människor, får man fram kreativa lösningar. Om man vidtar förändringar ljön så alt människorna ges större frihet att ge utlopp för sina känslor, nycker och åsikter, så har en kreativ atmosfär skapats.

« Båda är säkert viktiga, även om det alltid finns faror i en alltför stor tro på gruppens förmåga och miljöns betydelse. Bäda kan också utnyttjas fel och ansvarslöst.

Men det finns även andra faktorer som påverkar kreativiteten och som ofta beaktas i alltför liten grad. Speciellt gäller detta inom skolväsendet, men också inom näringslivet. Det som ofta frånses, är att intelligens och kreativitet är sammankopplade. Det finns undersökningar som påvisar att där finns eu klart samband. En annan betydelsefull faktor (som också i pricip ingår i själva definitionen) är att kunnande är en vikti förutsättning för kreativ verksamhet. De verkligt kreativa personerna besitter i regel ett mycket långt utvecklat kunnande i sitt fack. Om kunnande och erfarenheter skall kopplas summan på et nytt sätl, bör det niuturligtvis finnas kunnande som kan kombineras.

Kreativitet bör också vara mälinriktat. Detta medför att kreativitet inte är någonting bohemiskt, utan en disciplinerad verksamhet. Dessa 1vå är inte motsatser, ty en bohemisk person kan vara mycket disciplinerad i sin verksamhet, och kreativitet kräver inte heller utt man är bohemisk. Det har mänga stora konstnärer övertygande bevisat!

Inte heller utesluter disciplin ett öppet sinnelag för impulser ket är nägot av en nödvändighet för framgångsrikt nytänkande. Det kunde kanske uttryckas så, att disciplinen är en följd av att man har en öppen attityd och ser den kreativa processen delvis som en viljeakt. Man vill strukturera om problemen — de konventonella lösningarna och det konventionella tänkandet — sä att de förutsatta kunskaperna och erfarenheterna kan kombineras på ett nytt sätt. Det laterala tänkadet innebär delvis detta.

Fill sist är det på sin plats att konstatera. att även om man inte skall sammanblanda genialitet med vardagskreativitet, förutsätter kreativitet begåvning och 1talang. Det är inte alla förunnat att bli kreativa, även om metoder och en riktig miljö kan befrämja inneboende anlag och cgenskaper.

ThF LU

Utgiven i Forum nr 1980-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."