Utgiven i Forum nr 1996-11

Kvinnligt ledarskap: framtidens ledarskap?

av Minna Hiillos&Camilla Sigfrids Forum 1996-11, sida 38-39, 21.11.1996

Taggar: Teman: ledarskap

Ö FE Z Lu > Lu (0) < Z < >

Kvinnligt ledarskap: framtidens ledarskap?

ANDELEN KVINNLIGA LEDARE ÖKAR HELA TIDEN I FINLAND, VILKET PÅVERKAR FRAMTIDENS LEDARSKAP. KVINNORNA EFTERLYSER BL.A, MER SJÄLVSTÄNDIGT LEDARSKAP ÄN MÄN, VISAR EN NY UNDERSÖKNING.

et finländska arbetslivet består av till ungefär lika delar av män och kvinnor. Andelen kvinnliga ledande tjänstemän eller företagsledare var 13 procent år 1980. Denna andel hade vuxit till 21 procent år 1990. Samtidigt var andelen kvinnliga VD:n i de privata företagen 15.3 procent år 1990.Trots att det ännu är en bit till 50 procent är trenden tydlig, antalet kvinnliga ledare ökar konstant.

Olika ledaregenskaper

Eftersom mycket har talats om att kvinnornas ledaregenskaper skiljer sig från männens skulle den ökade andelen kvinnliga ledare betyda att även framtidens ledarskap skulle ändra karaktär. Hur kommer kvinnornas inmarsch i ledande ställning att inverka på det framtida ledarskapet? Har kvinnor och män olika syn på hurudan en bra ledare är? För att studera detta närmare gick vi ut med enkät till 118 kvinnliga och 305 manliga chefer i sju olika företag i Finland. Dessa sju företag representerar tre olika branscher. Respondenterna fick ta ställning till olika egenskaper på en skala från 1 till 7, där 1 stod för ‘Hindrar i stor utsträckning en person från att vara en enastående ledare" och 7 för “Bidrar i stor utsträckning till att en person är en enastående ledare”. Egenskaperna som fick mest respektive minst poäng finns återgivna på nästa sida. Av svaren kunde vi klart urskilja vissa områden där kvinnornas syn på ledarskap skilde sig från männens. Enligt svaren, och främst skillnaderna mellan männens och kvinnornas svar, framgick det att kvinnorna efterlyste ett mer självständigt och logiskt ledarskap.

Minna Hiillos & Camilla Sigfrids

Eftersom största delen av ledarmodellerna i Finland är män, ledarskapslitteraturen mest handlar om män och forskningen tills helt nyligen gått ut på att studera främst manliga ledare kan denna syn på ett mera självständigt och logiskt ledarskap ses som en kritik mot de nu allmänna ledaregenskaperna.

Kvinnor kritiska mot Bästa Broder-nätverket

En annan kritik riktades mot något som ofta kallas för Bästa Brodernätverket dvs. ett nätverk där vänner i beslutsfattarställning hjälper varandra. Intressant är att man klart i svaren kunde skönja att männen ansåg det relativt viktigt att en ledare hjälper sina vänner när de har problem. De ansåg inte heller att det är farligt ifall ledaren ger lite inexakt information för att sedan senare ha en möjlighet att ändra åsikt, kanske just för att hjälpa en vän i nöden, Kanske upplever männen en osäkerhet inför den framtida ledarrollen och skulle fortfarande vilja hålla fast vid det trygga broderliga nätverket. Detta nätverk kritiserades dock av kvinnorna som förväntar sig ett mera Självständigt och logiskt ledarskap.

En självuppoffrande kvinna är inte det samma som en självuppoffrande man. Det är en egenskap som i samband med ledarskap upplevs olika av mä ”Män uppskattar autoritärt ledarskap medan kvinnor värdesätter förmåga att undvika konflikter och att samarbeta och kommunicera”

FORUM NR 11796

POSITIVA LEDAREGENSKAPER

Självupp- Auto- — Självoffrande nom ständig

Logisk — Ärlig — Viljestark

De kvinnliga respondenterna uppskattade mera en chef som är autonom och självständig, vilket syns i bilden då dessa staplar är bögre bland kvinnorna än männen.

och kvinnor. Männen ansåg att der är positivt att en ledare är självuppoffrande emedan kvinnorna ställde sig något skeptiskt till denna egenskap i samband med ledarskap. Detta kan ha sin grund i att män och kvinnor ger självuppoffring olika innebörd. Kvinnornas negativa inställning till självuppoffring och äve underdånighet kan ha sin grund i att dessa egenskaper starkt kopplas ihop med den traditionella kvinnorollen. Detta är en roll som kvinnor i chefsposition nyligen brutit sig ur — eller håller på att bryta sig ur. Männens tolkning av självuppoffring är bunden till att göra uppoffringar för arbetet.

NEGATIVA LEDAREGENSKAPER

Indirekt ‘Bossy’ Under- Autodånig ritår

Dominant

Kvinnor ansåg mer är män att t.ex. egenskaperna ‘Bossy’ och ”autoritär bindrar e berson från att vara en bra ledare.

FORUM NR 11/96

Kvinnliga ledare uppskattar god kommunikation

Sett ur en samarbetssynvinkel värdesätter män och kvinnor olika egenskaper hos en bra ledare. Män uppskattar traditionella ledaregenskaper såsom viljestyrka, beslutsamhet, bestämdhet och ibärdighet samt har inte en lika negativ syn på autoritärt ledarskap, dominans och konkurrens mellan individerna som kvinnorna.

Att kunna undvika konftikter, samarbeta, kommunicera och att vara mottaglig gentemot sina medarbetare var däremot egenskaper som kvinnor i högre utsträckning ansåg höra till ett bra ledarskap. Dessa är även egenskaper som den senaste forskningen om teamledarskap och lärande organisationer betonar. Även en tidigare undersökning (lAirola et al 1991) bekräftar att dessa egenskaper är allt viktigare i dagens ledarskap. I Airolas undersökning tillfrågades manliga ledare vilka de tre viktigaste sakerna var som de varit tvungna att lära sig för att bli bra ledare. De två viktigaste visade sig vara ledande av de mänskliga resurserna och samarbete.

Som en kuriositet kan dessutom nämnas egenskapen ärlighet där en viss skillnad mellan kvinnors och mäns er kunde skönjas. Här ansåg männen ärlighet vara en viktigare egenskap än kvinnorna. Detta kan ju ses stå i konflikt med den tidigare nämnda inexakta information som männen tillät. En annan förklaring kan även hittas i de olika innebörd ärlighet ges i samband med en kvinna och en man. Vi talar ju ofta om en ärlig finsk man Crehellinen suomalainen mies”) men uttrycket “en ärlig finsk kvinna” låter något konstgjort. Detta senare får oss lättare art ställa frågan: Är hon inte ärlig?

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vissa väsentliga skillnader finns i kvinnors och mäns ledarskap. Kvinnors åsikter kan kanske ses som kritik mot det nuvarande ledarskapet. Den syn kvinnorna har på ledarskap tycks enligt forskningen passa bättre till den framtida — och även nutida — arbetsgemenskapen. 9

Utgiven i Forum nr 1996-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."