Utgiven i Forum nr 1991-06

Kylteknik på frammarsch i USA

av Claus Laurén Forum 1991-06, sida 28, 18.04.1991

Taggar: Orter: USA Teman: kylteknik

KYLTEKNI på frammarsch i US teknik en närmast trivial nödvän dighet. På många platser i det stora landet är det omöjligt att arbeta under stora delar av dagen utan artificiell styrning av inomhusklimatet.

Elåtgången till detta ändamål är enorm — över 300 TWh/år. Konsumtionen är dessutom ojämn. Under sommarhalvåret inträffar värmeböljor med svårbemästrade höglaster på nätet.

Därför har man börjat snegla mot andra kylprocesser än de traditionella, dvs förångning respektive absorption. Det rör sig här om avant-gardeteknik som ännu ej nått kommersiellt genombrott.

En möjlig, mer konventionell, väg är ackumulerad kyla (islager) och en annan är lokal elproduktion i småskaliga anläggningar. Vad man i dag försöker få fram är emellertid processer som inte är beroende av el överhuvudtaget. Naturgasöverskottet i USA öppnar möjligheter till värmedrivna kylprocesser.

| är komfort- och annan kyl Torkmedelsprocessen

En typ av ämnen som förekommer i både fast och flytande form har den speciella egenskapen att uppta vatten/vattenånga. De kallas torkmedel eller desiccanter. Man kan avlägsna

Magnetisk kylmaskin med en fram- och återgående kolv. Magnetfältets styrka regleras på elektrisk väg. Ö

COPPER AEGENERATO 28

DISPLACER

Text: Claus Lauré Ånga till omgivningen

Kylvatte (3 Regenerator (Kokarea)

Från huset Till huset

JA

Indunstande FL

Ti omgivningen

Avfuktningsutrustning baserad på flytande torkmedel.

latent värme från uteluft genom att exponera den för ett dylikt torkmedel. Därefter vidtar en konventionell kylprocess för att avlägsna det sensibla värmet.

Ett system med flytande torkmedel har utvecklats med tanke på enfamiljshus. En korsströmsvärmeväxlare tar hand om avfuktningen. Genom avfuktaren strömmar befuktad luft i rör, och värme överförs från avfuktningsproceduren till den befuktade luften.

Metallhydridprocessen

Adsorption respektive desorption av väte i metallhydrider ger upphov till intressanta termodynamiska fenomen. Vid adsorptionen avger ämnet värme och vid desorptionen upptas värme. Det statiska trycket påverkar också

MAGNETIC MATERIAL (MAGNETIZED)

RECIPROCATING DISPLACER MOTION

COLD LOOP HEAT EXCHANGER

ETS denna process. Detta värmeutbyte med omgivningen kan utnyttjas för kyltekniska ändamål.

Man kan t ex konstruera en kylmaskin genom att arbeta med två olika hydrider med i tryckhänseende avvikande egenskaper. På fackspråk säger man, att den ena hydriden är ”mer stabil” än den andra.

Advanced Materials Corporation i Pittsburgh (AMC) har forskat på detta fält och letat efter två hydrider med optimala egenskaper. Det gällde att hitta ett hydridpar som gav största möjliga utbyte av kyla i samspelet med varandra. I grunden rörde det sig om frågor om temperatur och tryck. Aven tidsfaktorn var viktig i detta sammanhang: — adsorptions/desorptiOnsprocesserna skall helst ha ett s fortsättning på sid 30

Magnetisk kylmaskin med roterande skiva.

HOT LOOP HEAT EXCHANGER

MAGNETIC FiEL [ öm | MAGNETIC

MATERIAL (DEMAGNETIZED)

LOW ROTATIONAL SPEE 6/1991 FORUN,

WHEEL

Utgiven i Forum nr 1991-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."