Utgiven i Forum nr 1976-13

Långsam förbättring i konjunkturläget

av G. M— z Forum 1976-13, sida 23-25, 08.09.1976

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM 13 : 7 8

Långsam förbättring i konjunkturläget

I maj kröp Mercators index första gången på länge en aning, 1 procent, upp över föregående års nivå. Under månaderna mars—maj visade det sig en klar och fortgående förbättringstendens. Den nya och korrigerade statistiken för fjolåret visar dessutom att recessionen då i verkligheten var en aning mildare än vad de tidigare siffrorna angav. Vi startar alltså marschen uppåt från en drygt 1 procentenhet jämförelsenivå,

Eftersom Mercators index till sin huvuddel bygger på den officiella statistikens delserier korrigeras den årligen samtidigt med att den officiella statistiken får sin årliga översyn och nivåkorrigering. Dessa korrigeringar har lett till att Mercators årsindex för 1974 har sänkts en halv procent och årsindex för 1975 har höjts med drygt 1 procent. Felmarginalen var alltså rätt måttlig.

ye” Produktionsminskningen under fjolåret inom marknadssektorn sådan den mäts med Mercators index var knappa 2 procent, att jämföra med en ökning 1974 om 4 procent. Nedgången i indextalet under fjolåret var något starkare än minskningen i nationalprodukten, eftersom BNP i motsats till Mercators index också inräknar tjänster, offentlig hushållnin samt bostadsutnyttjande, vilket allt dämpar konjunktursvängningarna. BNP minskade därför bara en halv procent.

Fjolårets statistikfel och korrigeringsbehov var helt obetydliga inom delserierna skogsbruk och industri och ganska små inom handeln. Däremot måste jordbrukets och byggnadsverksamhetens utfall höjas rätt mycket, 8 procent, eftersom det speciell läget resulterat i ovanligt stora avvikelser där. Inom samfärdseln uppstod det ett motvägande fel och ett sänkningsbehov om 5 procent.

Konjunkturerna i fjol

Utvecklingen under fjolåret anges av följande siffror för de olika näringsgrenarna. Bäst klarade sig handeln och jordbruket, som båda visade en volymökning om 5 procent. Också byggnadsverksamheten = nådde enligt nationalinkomststatistiken oväntat nog en liten ökning, 1 procent.

Däremot minskade samfärdselns volym med 3 och industrins med 4 procent. Sämst gick det inom skogsbruket med en minskning om 14 procent. Där startar man återhämtningen från en ovanligt låg nivå och har därför nu höga tillväxtsiffror att vänta 460 44 420

Skogsindustrin

Skogsindustrin uppvisar nu i genomsnitt en klar ökningstendens. Räknad per arbetsdag var produktionsvolymen i maj närmare 5 procent större än för ett år sedan. Men utvecklingen är inte densamma inom träindustrin och pappersindustrin. Träindustrin expanderade starkt i volym, I april låg man 19 och i maj 18 procent över fjolårsnivån. Detta kan ses mot bakgrund av en stark ökning av exportvolymen senaste vinter. Under första kvartalet var exportvolymen för trävarorna 46 procent större än föregående års låga volym. I maj var läget dock inte lika gynnsamt. Träindustrins exportvärde var då endast detsamma som året förut. I volym skulle detta innebära en minskning om nära en femtedel jämfört med fjolåret om man tar första kvartalets enhetspris som prismått. Vänd! 2 od

Totalindexens förändringar I 9/o Jämfört med föregående år + ir nva 197 minnen 197 : 1974

Vv vi vil vil

IX Xx X motsvarande period.! 1975 månad kvartar Mars +2 +2 April +2 +1 Maj —- 2 Juni —6 —4 Juli —4 —4 Augusti —2 —3 September —4 —3 Oktober —3 —3 November —3 —3 December A AA 1976 | Januari —7 —5 Februari —8 —7 Mars —7 —6 April —4 —4 Maj + 1) Index per arbetsdag. Kvartalsserien är glidande kvartal med procenttalen utplacerade på de successiva tremånadsperiodernas = respektive mittmånad.

24

FORUM 13 : 197 Även om värdeutvecklingen och lönsamheten alltså är ojämn så är tendensen inom virkesanskaffningen klar. Man har satt i gång en påfallande försiktig ökning. I april var avverkningen av grovt timmer 11 procent mindre än i fjol, och i maj ökade avverkningen till 4 procent över fjolårskuben. Man observerar alltså att råvaruproblem kan uppstå nu i höst om avverkningarna inte forceras. Inom pappersindustrin är utvecklingen visserligen likartad med den inom träindustrin. Men uppsvitiget kommer märkbart långsammare. Pappersindustrins produktionsvolym var ännu i april 17 procent mindre än för ett år sedan. I maj lyckades man dock tangera fjolårsvolymens nivå.

1 maj låg pappersindustrins exportvolym fortfarande omkring 7 procent under fjolårsnivån och exportvärdet ett par procent lägre än för ett år sedan. Virkesanskaffningen, avverkningarna av pappersved, som ännu i april var nästan en femtedel mindre än i fjol, ökade i maj till 3 procent över fjolårsnivån. Expansionen är alltså mycket försiktig också här.

Metall Kreditrestriktionerna — försvårar skogsindustrins = virkesanskaff ning, men de drabbar självfallet också investeringsverksamheten och metallindustrin mycket hårt. Maskinindustrins produktionsvolym per arbetsdag var visserligen ännu i april ett par procent större än för ett år sedan men i maj låg volymen hela 9 procent lägre än i fjol. För den elektrotekniska industrin var volymens nivåminskning i april 6 och i maj 7 procent.

Varven står sig dock tillsvidare bättre. Transportmedelsindustrin låg i april 3 och i maj 6 procent över fjolårsnivån. Också den finmekaniska instrumentindustrin har fått väsentligt höjd volymnivå, 20—30 procent. Här spelar nya arbetsplatser med ny kapacitet uppenbarligen in och höjer volymnivån med mera än vad blotta konjunkturläget kan motivera.

Byggnadsmaterial

Tillbakagången i byggnadsverksamheten präglar självfallet ock Branscherna

Tar man näringsgrenarna so helheter var det endast jordbru ket som var expansivt I april-maj. Industrin blev dock aktivar i maj och kom över på plussid mot det tidigare mönstret.

an. Också skogsbruket bröt i maj

Samfärdsel, byggnadsverksamhet och handel går tillbaka. För byggnadsverksamheten och handeln är siffrorna i maj preliminära uppskattningar. Beträffande handeln kan det sägas att den nya officiella statistiken, som nu är tillgänglig t.o.m. mars, möjligen överdriver tillbakagången inom sektorn.

Näringsgrenarnas förändringstakt Förändring i ?/o per arbetsdag 1976/7 maj april mars-maj

Sektor

Jordbruket +13 + 4 +8 Skogsbruket + 3 —9 —18 Industrin + 3 —4 —2 Byggnadsv. “= 4 — 3 — 3 Handeln 7 “nn 4 “8 Samfärdseln —2 —17 —12 Totalt +9 —4 — + Preliminär uppskattning.

så materialproduktionen. Leroch stenvaruindustrins produktionsvolym var i april nästan en fjärdedel mindre än i fjol. 1 maj låg man dock endast 4 procent under fjolårsnivån. P porslinssidan var läget likartat. Att också metallmanufakturproduktionen ligger en tiondel under fjolårsnivån sammanhänger uppenbarligen delvis med byggmarknaden.

MERCATORS INDEX för den produktiva aktiviteten. 1948 100 År Byggnads- resp. Totallndex Jordbruk Skogsbruk Industri verks. Handel Samtärdsel mån. per arbetsdag (100.0) . (23.6) (12.6) (35.8) (8.7) (12.1) (7.2) 1972 310 140 135 471 271 394 293 1973 329 132 135 502 289 436 318 1974 342 132 136 526 299 455 335 14975 336 138 116 505 304 480 325 174 175 176 174 175 176 1.75 1:76 175 176 1.75 176 1.75 176 1.75 176 1:75 178 I 332 330 308 344 342 SN 125 131 151 9” 543 498 285 281 437 402 299 250 1 351 358 337 357 364 340 117 134 213 135 573 548 260 255 477 428 332 291 1 351 359 332 347 335 346 115 125 212 155 507 559 252 244 468 449 302 295 IV 352 358 348 345 371 335 140 143 180 153 576 516 256 248 517 “465 333 5269 V 351 348 351 355 342 345 144 163 120 124 516 533 274 “263 477. “444 371 327 vi 338 318 329 319 144 110 463 32 463 294 VvIl 265 253 275 283 153 42 314 383 455 346 vill 337 331 342 327 151 46 489 349 462 336 IX 350 335 35t 346 159 59 520 350 506 324 Xx 353 341 367 354 154 78 541 340 504 331 XI 357 347 359 339 128 Ci 533 334 451 310 XH 358 345 331 330 130 9” 483 296 540 317

Anm. I totalindexen per arbetsdag har variationerna i antalet arbetsdagar i månaden utrensats. har endast variationerna i totala antalet dagar i månaden upphävts, medan de arbetsfria dagarnas sänkande inverkan på produktionsvolymen fått kvarstå. De inom paretentes angivna siffrorna I tabellhuvudet är gruppindexens urspungliga vikter.

.

I övriga serier (utom byggnadsverksamheten)

Preliminär siffra.

eller serie. s Strejkpåverkad siffra. Fullständig tabell för samtliga månader återges I +egel var tredje månad.

Y Korrigerad siffra

FORUM 13 : 7 25

Livsmedel

Livsmedelsindustrin hade stark svängningar i april och maj vilket — delvis sammanhängde med strejkaktionerna i april Produktionsvolymen var i april S procent mindre än för ett år sedan. I maj låg man däremot 13 procent högre än i fjol och kompenserade bortfallet.

Inom själva jordbruket expanderar produktionen. I maj ökade mjölkinvägningen med 5 procent och slakten av nö med 14 procent utöver fjolårsnivån. För ägg och fläsk var tillväxtsiffrorna ännu starkare, en dryg fjärdedel. Till någon del kan detta sammanhäng med efterverkningarna av strejken.

Sjöfart

Hamnstrejken i april har givetvis också förryckt rytme inom sjöfarten. Exportfrakter- nas mängdsiffra minskade i april 55 procent och ökade i maj med 88 procent över fjolårsnivån. På importsidan var minskningen i april 47 procent. Däremot fick man inte i maj någon ökning över fjolårsnivån, så impotten är tydligt på tillbakagång. Inte heller passagerartrafiken var lysande, i maj 2 procent större än i fjol. G. M-—-z

Ekonomftöreningen Niord rf

VÄRLDSHANDELSSPELET — WORLD TRADE GAME

Niords och SHS’s medlemmar bereds tillfälle att delta i världshandelsspelet. Detta intressanta lagspel ger en inblick i hur handeln mellan olika i- och u-länder fungerar och förenar därmed nytta med nöje.

Spelplats Hanken onsdagen den 29 september kl. 18.00. Reservera hela kvällen! För niordarna är deltagaravgiften mk 20,— och för hankeiterna mk 5,—. Anmälan om deltagarna snarast, dock senast 27. 9. till Saga.

M-glllet

Gillet ordnar en exkursion/utfärd till Borgå torsdagen den 30 september. Vi bekantar oss med detaljhandeln och besöker CITY HALLEN, där köpman Carl-Gustaf Ray och hans medarbetare berättar om hur de lyckats profilera en dagligvarubutik, Efteråt sits på Restaurang Seurahovi. VI startar från Helsingfors kl. 16.30 och är framme i Borgå vid torget ca kl. 17.30. Anmälan senast 27. 9. till Saga.

AR-gillet

Kom och koppla av på en film afton onsdagen den 6 oktober kl. 19.00 i Hanken, lärarnas kafferum. Vi ser en film om olika ledartype och hoppas den ger impulser till en livlig diskussion: Hur [eder Du? Hurudan ledare vill Du ha? Under kvällen serveras öl, vin och tilltugg. KT-kurserna och utställningen i Mässcentret pågår denna vecka och det passar bra för gästande niordare att titta in. Anmälan senast 4. 10, till Saga.

TEATERVÄNNERN Årets andra premiär är den 16 september och vi ser ”I väntan på

Bardot”. Reservera genast biljetterna. BOKVÄNNERNA

Intresserade av bokringen 1977 bedes fundera på bokvalet och komma med förslag. Vi träffas i höst.

GLÖM INTE KT-78!

Svenska Teknikerföreningen i Åbo r.f.

Föreningens höstverksamhet 1976 11 september. Den traditionella fisketävlingen försiggår igen i år ute på Ängsö I Nagu skärgård. Avfärd sker från stadshusskvären kl 6.45. Anmälan om deltagande bör göras senast den 8 september till tekn. W Wigren tel 359 500/3263.

28 september. Exkursion till det nya Pernovarvet. Start från stadshusskvären kl 17.45.

16 oktober. Föreningens ”Höstjippo” anordnas på Svenska Klubben. Närmare uppgifter nästa Föreningsmeddelande.

15 november, Föreningens månadsmöte. Närmare uppgifter i nästa Föreningsmeddelande.

SISU snabbrandpos en finsk förde rodult insk förbrukaren.

När bekämpningen av en eldsvåda kräver effektivitet och snabbhet —- då uppskattar Ni SISUsnabbrandpostens konstruktion och användbarhet.

Snabbt användningsklar Locket till SISU-snabbrandposten är försett med fyra panikreglar, som Ni river upp på ett ögonblick. Slangtrumman kommer att vara helt framme och med hjälp av slangstyraren är det då lätt att dra slangen i önskad riktning.

Säker funktion

Alla delar i SISU-snabbrandposten är rostfria. Skyddskåpan i glasfiberarmerad plast hindrar smuts att tränga in i skåpet och skyddar trumman mot stötar.

Stadigt material

Skåpet till SISU-snabbrandposten är tillverkat i 5 mm glasfiberarmerad plast,” trumman är gjord i 1,5 mm formpressat, brännmålat stål. Slangen av naturgummi är 30 m och vattenvägen i hela dess längd är 1”. Rostande delar är skyddade genom elektrisk förzinkning. Trumman är testad med ett tryck av 30 kg/cm? SISUsnabbrandposten tål också omild behandling.

Enkel service

Genom att lossa fyra skruvar och en bricka kommer N åt de delar i SISU-snabbbrandposten som kräver service. Därefter kan Ni sköta servicen eller utbytet av nylonlager och packningar.

SISU-snabbrandsposten är en finsk produkt - tål även en kritisk jämförelse. Ta kontakt med Sammutinhusets experter. De ger Er gärna mer information om produkten och står till Ert förfogande om Ni planerar ett effektivare släckningssystem. Med sisu.

AsLuotonen

Slangskåpet till SISU-snabbrandpost

Panikreglar — lätt att öppna

Snabbt användningsklar

Naturgummislang 30 m, vattenväg 1

Timmermansgatan 4-6, 00810 Helsingfors 81 telefon 755 4011, telex 12-2765 Sammu SF

Utgiven i Forum nr 1976-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."