Utgiven i Forum nr 1969-02

Ledare : Företagsdemokrati

av Erik Pakarinen Forum 1969-02, sida 12, 29.01.1969

Taggar: Teman: företagsdemokrati

FORUM

Av pol.mag.

Erik Pakarine »Företagsdemokrati är frågan om att öka löntagarnas inflytande i företagen vid sidan av finansiärerna och företagsledarna. 12 Forum 2/69

Företagsdemokrati

Företagsdemokrati, alltså.

När vi någon gång på 80-talet blickar 20 år tillbaka på 1960-talet, kommer vi antagligen att beteckna vårt decennium som den tid då en utvidgad syn på demokratin gjorde sitt smärtsamma men motiverade genombrott i Finland. 1970talet blir därmed det decennium då den nya synen på demokratins möjligheter skall konsolideras och omsättas i praktisk handling. Om vi lyckas unde . 1970-talet kommer i mycket att bestäm ma om årtalet 1984 blir omgivet av den skräckstämning Georg Orwell gett begreppet. För med en svepande generalisering kunde man säga att mycket i 1960-talets proteströrelser riktar sig mot den typ av manipulerat framtidssamhälle Georg Orwell beskrev i sin kusliga framtidsvision, som i första hand gällde stalinismens Sovjetunionen (1984 = 1948) men i princip kan gälla vilket autoritärt eller tekniskt samhälle som helst oberoende av ekonomiskt system.

Mot denna bakgrund kan vi också se den nu pågående debatten om skoldemokrati, studiedemokrati, partidemokrati, föreningsdemokrati — och företagsdemokrati. Demokrati gäller det alltså. Ordet demokrati är numera ett tämligen allmänt accepterat värdebegrepp — också om kompromissen, demokratins viktigaste instrument, inkonsekvent nog brukar betecknas som »ohederlig» och politiken som »smutsig». Företagets värld är bara ett av de många områden där en utvidgad syn på demokratin efterlysts. Företagsdemokrati, alltså.

Vi måste här hyfsa debatten. Företagsdemokrati är varken en fråga om förbättrade vertikala eller horisontella kommunikationer inom företaget eller ett substitut för socialpolitik eller personalvård. Att effektivitet förutsätter goda interna kommunikationer är en truism som inget har att göra med demokrati. Företagsdemokrati är inte heller den morot som får åsnan att arbeta och producera me maximal effektivitet. Företagsdemokrat “är och borde vara en fråga om löntagar nas grad av medinflytande i företaget vid sidan av finansiärerna och företagsledarna.

Man kan enligt Thomas Hammarberg (icke-socialistisk debattör i Sverige) tänka sig följande skala och på den placera in finansiärerna, företagsledarna och löntagarna + Löntagarna bestämmer, »arbetarrådssocialism».

« Medinflytande, deltagande i beslut med röst- eller vetorätt.

  • Beslutsdelegering, beslut inom avgränsade områden.

Inbjudan till samråd och diskussion. Inhämtande av åsikter i förhand. Information före beslut.

Information efter beslut.

Man kan och bör givetvis diskutera hur högt upp på skalan löntagarna skall trappas. Löntagarna och deras organisationer torde f.ö. inte heller vara beredda att ta ett hur vidlyftigt ansvar som helst. Löntagarna ligger emellertid i dagens samhälle längst ner på skalan — och blir kanske inte vettigt informerade ens (inte heller alla ägare) efter besluten. Frågan om en ökad grad av företagsdemokrati blir därför en fråga om ett ökat inflytande för löntagarna på en skala där de två andra parterna, finansiärerna och företagsledarna, nu har en betydligt bättre placering. Till löntagarna hör naturligtvis arbetarna. Men företagsdemokratin gäller även tjänstemännen, den tekniska personalen samt i sista hand även konsumenten, vars inflytande på produktionen är praktiskt taget inget i dagens konsumtionsinriktade samhälle.

Konsumentdemokrati, alltså. Men det är egentligen en annan historia. Låt oss därför först vänja oss vid att diskutera företagsdemokrati som ett medel att förbättra löntagarpartens inflytande.

Utgiven i Forum nr 1969-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."