Utgiven i Forum nr 1969-16

Ledare : Väckarklocka för bergsråd

Forum 1969-16, sida 05, 15.10.1969

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM

LEDAREN

Väckarklocka för bergsråd

Grundfelet i vår industriella apparat — liksom f.ö. i samhällsapparaturen som helhet — är att systemet Inte släpper fram de kreativa begåvningarna till topp-positioner, annat än i rena undantagsfall. Detta beror på den ständig fortgående bortsorteringen av dessa begåvningar till förmån för de allmänintelligenta, receptiva och följsamma, något som i sin tur beror på att de utpräglat kreativa är en liten minoritet och att utbildningssystemet etc, utformats för den majoritet som är mer receptiv än kreativt begåvad.

Hur ser 70-talets företagsledare ut, vilken roll spelar banken som sanerare, är företagen ett hinder för utvecklingen, vad görs åt akademikeröverflödet? Det här är frågor som på ett förtjänstfullt sätt behandlas i boken »Väckarklocka för direktörer». Debatten kring dessa frågor har tyvärr i Finland varit rätt lam. Vi berör här helt kort några av problemställningarna.

Våra banker fungerar i dag i rätt hög grad som »husläkare» eller sanerare i en mängd företag. Bankens inflytande är i hög grad avgörande när det gäller större investeringsbeslut på grund av den kapitalbrist som råder. Detta för självfallet med sig att bankens inflytande över företaget växer och att de indirekt styr företaget. Vanligtvis blir följden den att en bankman sitter med i styrelsen.

Detta att banken är med kan för månget företag betyda att de tvingas planera på lång sikt och detta innebär att företaget klarar sig bättre i den hårda konkurrensen än utan bankens hjälp. Frågan om det är lyckligt att banken i framtiden äger eller styr hela vårt privata näringsliv är svår att besvara. Svaret blir i hög grad beroende på om bankerna i fortsättningen kan fungera som självständiga enheter utan statlig inblandning.

Företagsledarna på 70-talet kommer att arbeta enligt helt nya linjer. Deras föregångare på 50—60-talet kunde kosta på sig lite »baronmentalitet> som trots sin charm nu ersätts av en »teamworkanda» där chefen arbetar tillsammans med en trojka eller en projektgrupp, som till sitt förfogande har specialister på t.ex. produktionsteknik, distributionsteknik, marknadsföring och psykologi. Framtidens ledare kännetecknas av idérikedom, kreativitet och vidsynthet.

Dag Romel, en av författarna i boken sä ger i sitt debattinlägg: »Grundfelet i vår industriella apparat — liksom f.ö. i samhällsapparaturen som helhet — är att systemet inte släpper fram de kreativa begåvningarna till topp-positioner, annat än i rena undantagsfall. Detta beror på den ständigt fortgående bortsorteringen av dessa begåvningar till förmån för de allmänintelligenta, receptiva och följsamma, något som i sin tur beror på att de utpräglat kreativa är en liten minoritet och att utbildningssystemet etc. utformats för den majoritet som är mer receptiv är kreativt begåvad».

Det är klart att en person som är receptiv och följsam är till mindre besvär för en medelmåttig företagsledare. Ser man på problemet i stort så kan man inte förneka att det är de kreativa förmågorna vi bör »odla». Vi bör ge de kreativa begåvningarna en chans att påverka den tekniska, industriella och ekonomiska utvecklingen i Finland.

Den strukturomvandling som sker i samhället på 70-talet kräver att vi alla tänker om. Många av de felbeslut som gjordes på 60-talet berodde på brist på kunskap. 70-talet kräver att alla kategorier oberoende om de fått en teknisk eller ekonomisk grundskolning talar samma språk. Näringslivet måste komma närmare högskolorna, och högskolorna i sin tur i högre grad utnyttja den hjälp näringslivet kan erbjuda. Erik Elinder varnar i sitt debattinlägg för följderna av akademikeröverflödet. Han nämner Finland som exempel på hur man inte bör placera personer som avlagt en akademisk examen.

Måtte väckarklockorna ringa för alla Ni som idag och i morgon kan påverka samhällsutvecklingen. Det är er skyldighet oberoende om Ni är bergsråd, generaldirektör, direktör, tekniker, ingenjör el “Jer ekonom att aktivt engagera er i sam hdällsplaneringen. Forum 16/69 5

Utgiven i Forum nr 1969-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."