Utgiven i Forum nr 2007-10

Lyssna på finanschefen

av Patrik Lindfors Forum 2007-10, sida 07, 25.10.2007

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 18 2887

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum för ekonomi och teknik.

Styrelserna skulle göra klokt i att lyssna noggrannare på sin finansdirektörer.

Lyssna på finanschefen

Resultatvarningarna från storbolagen har dugga tätt under hösten. När ett företag meddelar om att resultatet för ett kvartal eller helår kommer att bli sämre än väntat är det någonting oväntat som har ägt rum. Orsaken ligger ofta inom företaget, till exempel en ny produkt som floppar, men resultatförsämringen kan också bero på någonting som ägt rum i omvärlden.

Vd:n är den som i första hand bär ansvar för att företaget reagerar snabbt då någonting inträffar som hotar att rubba resultatet. Ofta behövs det radikala åtgärder för att rätta till situationen. I sådana lägen är det nödvändigt att vd:n får största möjliga stöd från sin egen chef, det vill säga styrelsen. För att styrelsen ska kunna reagera med den snabbhet och beslutsamhet som behövs krävs det att styrelsmedlemmarna har tillräckligt mycket information om bolaget.

En gallup som Forum låtit utföra visar att så inte alltid är fallet. I majoriteten av de finländska storbolagen har styrelserna inte definierat vilken typ av finansiell information de förväntar sig att bolagets operativa ledning ska leverera. Gallupen riktades till finansdirektörerna och finanscheferna i landets största bolag. Resultaten av gallupen presenteras i artikeln på sidorna 34-36.

En styrelse som inte klart definierar sitt informationsbehov riskerar att överhopas med information. Alternativt får styrelsen inte tillräckligt mycket information, eller så är informationen inte den som är mest relevant. I samtliga fall är följden att styrelsen får svårt att fatta beslut, speciellt när det är ont om tid.

Den snabba förändringstakten i näringslivet gör att finansdirektörerna får en centralare roll i företagen, Snabbheten och kvaliteten i den finansiella rapporteringen blir allt viktigare. Samtidigt ökar komplexiteten, eftersom de instrument som företage använder för att hantera sin finansiering blir allt mer avancerade. Styrelserna skulle därför göra klokt i att lyssna noggrannare på sina finansdirektörer,

En funktion som också blir allt viktigarei företagen är riskhanteringen. En undersökning som revisionsbolaget Ernst & Young presenterade i april 2007 visar att företagen i dag fokuserar på att hantera risker som har att göra med skador, IT och leveranser. De risker som förväntas öka rejält i framtiden berör partnerskap och nätverk med övriga företag. Risker som har med marknaderna, kunderna och konkurrenterna att göra väntas också öka markant.

Att informera styrelsen om riskerna prioriteras rätt lågt i dag, enligt Ernst & Youngs undersökning.

För finansdirektören är riskhanteringsdirektören en viktig kollega. Tillsammans är de bäst rustade att se de faror som väntar företaget, både internt och externt. Det är den typen av information som styrelsen behöver för att kunna ge sitt fulla stöd åt vd:n när krisen står för dörren. a

Temai detta mammer: Bil och tramsport Hamnen i Åbo känner sig inte hotad av Nordsjöhamnen i Helsingfors, som tas i bruk under slutet av 2008. Åbohamnen är i dag ledande på Skandinavientrafiken, och hamndirektören Christian Ramberg anser att det är en för del att Helsingforshamnen flyttar österut (sid 22). Den svenska bilindustrin har stolta traditioner, men vem som kommer att äga bolagen i framtiden är en öppen fråga. Den goda lönsamheten och de starka ägarna har bidragit till att hålla lastbilstillverkarna Volvo och Scania isvensk ägo (sid 30). Antalet bilar fortsätter att öka i de stora städerna, med tilltagande trafikstockningar och miljöproblem som följd. Privata parkeringsbolag ser nu en möjlighet att växa kraftigt (sid 40). www.forum.fi

FORUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI 13907

Tidskriften utkommer med tolv nummer per år Hemsida: www.forum.fi

Adress: Mannerheimvägen 20 ÅA, 00100 Helsingfors

Telefon: (09) 549 555 00, Fax: (09) 549 555 77 Prenumeration: (09) 549 555 11.

Postgiro: 800013-390532. Bank: Nordea (H:fors-Forum) 240438-4485

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktö (09)549 555 33, patrik .lindforseaforum.fi Johan Svenlin, redaktionssekreterare/reporter (09)549 555 66, johan.svenlineforum.fi Heidi Backas, reporte (09)549 555 55, heidi.backasQforum.fi Allmän e-post: redaktionenQforum.fi Grafisk design: Kristofer Pasanen, kacopperdesign.fi,

Tuukka Rantala, johtajaeminu.fi

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle) janne.salonenQhut.fi

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Esko Antola (kolumnist, EU-hörnan) Annonser och prenumerationer:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 sambjorklundforum.fi

Maj-Len Lundgren: (09) 549 55511 (fakturering, prenumerationer, kassa) maj-len.lundgrenQforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningenrf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Sam Björklund: (09) 549 555 22 Nettoupplaga: 11 409 exemplar (januari-december 2006)

Prenumerationer:

Helårsprenumeration inom Norden: 82 euro Lösnummerpris: 7,90 euro

Tryckeri: tt-urex Borgå 2007

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på Novatech gloss 150 g/m2 och Bianca 90 g/m2 Medlem i Tidskrifternas Förbund rf

Utgiven i Forum nr 2007-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."