Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Makten och dess motkrafter

av Henrik Immonen Forum 2012-07-08, sida 14, 30.08.2012

EN FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 7-8 2012

DEBATT

Kommentera debattartikeln genom att skicka epost till adresse feedbackQforum.A

Makten och dess motkrafter

X Det måste kännas grymt för en författare att bara en kort tid efter utgivningen av sin bok se röda reaprislappar klistrade på pärmen med sin bild — och på ranking listorna ligga efter en svensk fotbollsspelare med tvetydig moral.

Jag tror Björn Wahlroos hade väntat sig en större succé för sin bok ”Marknaden och demokratin — Slut på majoritetens diktatur”

Böcker skrivna av kända och omtalade personer fascinerar alltid. De har varit med i händelsernas centrum. Börn Wahlroos bok överraskar med sin gedigna analys, av doktorandnivå. Det paradoxala med Wabhlroos bok är att samtidigt som den är mycket djupgående i sitt tänkande blir den tungläst eller till och med oförståelig för många.

Wabhlroos enorma intellektuella kapacitet och djupa kunskaper i historia har helt enkelt gjort boken tungläst för de flesta. Hans historiekunskaper överstiger mången historielärares. Jag råkade en gång sitta bredvid honom på en flygtur. Vad gjorde han? Läste om antikens händelser!

Boken får ytterligare en intressant dimension då nya tankar och idéer brukar födas där teori och praktik kommer ihop. Wahlroos har de båda.

Historiekunskaperna blir levande för han ser på sammanhangen från en maktutövares synvinkel — och struntar i de formella arkiverade förklaringarna som gavs åt “folket! För mig var reflektionerna kring medeltidens härskare och motkrafterna till dessa det mest givande i boken. Kanske för attjag självi många hänseenden tänker lika i flera av de nu dagsaktuella frågorna.

Bokens titel som uppfyller marknadens krav tycker jag kunde ha valts bättre. Jag upplevde inte att boken utmynnar ien specifik entydig syn på

Henrik Immone är styrelseproffs med intresse för samhällsfrågor.

”Nu skulle det behövas en bok av samma kaliber som Wahlroos bok skriven för vår ti - med fokus på människan marknadskrafterna och demokratin. Snarare framförs från början till slut en rad av tankar och slutsatser av det som hänt under en längre tid. Kanske ”Maktutövning och dess motkrafter” bättre hade motsvarat innehållet?

Mycket kritik har riktats mot Björn Wahlroos. Att påstå att han har totalt fel i sitt tänkande kan bara tolkas som brist på intellekt eller ett känslomässigt utbrott. Att beskriva och analysera djungeln är bara en dimension, en infallsvinkel. Någonting som måste kompletteras med en annan dimension, det som är av betydelse för den vanliga människan, för att få en helhetsbild.

Wahlroos bok om hur maktens djungel fungerar, behöver kompletteras av läsning med vad som får en människa att ticka, ger henne ett livsinnehåll, för att man ska få en balanserad helhetsbild. Redan de forna kineserna sade att en sund mental och fysisk hälsa kan uppnås enbart då ‘yin” och “‘yang” är i balans. Stadsstatens Singapore byggare och långvarige president Lee brukade säga att kvaliteten på brödet beror på hur motiverad bagaren är för sitt jobb.

Författaren och tänkaren Lars Ringbom konstaterar i sin bok Kulturens Förnyelse: Kulturer fordrar alltid ett materiellt underlag för att existera, men lika oundvikligt är att den innehåller ideella faktorer. Det materiella och det ideella är två sidor i kulturen ochingendera kan undvarasien framåtgående kulturutveckling.

Kulturerlever också inom oss, den utgör samtidigt en inre miljö av alla de traditioner, åskådningssätt, politiska, sociala, vetenskapliga, konstnärliga och religiösa strömningar som hör till tiden. Allt detta färgar individens önskningar och vilja, och framför allt bestämmer riktlinjerna för hans livsföring.

Därför värderar man människor

FORN VWAHL inte enbart enligt deras formella meriter som betyg eller plats på beskattarens rankinglista, utan man försöker också beakta deras svårmätbara kvaliteter som attityder och förmåga att engagera sig till individuella och kollektiva mål som står ovanom rent själviska intressen.

Det som binder ihop individer till en familj, ett samhälle och en nation är kvalitativa och moraliska faktorer. Bakom en förstklassig produkt kan finnas ypperliga maskiner. Men bakom förstklassiga maskiner måste det alltid finnas män och kvinnor skickliga på mer än ett sätt — och framför allt motiverade att göra ett gott arbete. Blir folken i Sydostasien överlägsna oss västerlänningar beror det mycket på att de har insett betydelsen av att skapa balans mellan de materiella och andliga värdena.

Här finns ett tomrum att fylla. Nu skulle det behövas en bok av samma kaliber som Wahlroos bok skriven för vår tid — med fokus på människan. Skriver en representant för näringslivet om de stora förloppen, kunde man förvänta sig att till exempel en representant för kyrkan, en biskop, analogt kan komma med en bok av samma kaliber om människan, och hennes törst att känna av att vara nyttig och få den uppmärksamhet hon är värd. =

Utgiven i Forum nr 2012-07-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."