Månadens person Kai Dahl

av Janne Salonen Forum 1996-12, sida 26-28, 12.12.1996

KAI DAHL, VD, ARCTI ”Det finns en klass affärsresande som kräver en viss standard — och är beredda att betala för den. För dem har det inte funnits hotell i Finland so håller måttet. Detta försöker vi nu uppnå. otell- och restaurangkoncernen Aretia är Finlands näst största hotellkedja efter Sokos Hotels. Det Alko-ägda Arctia fick tidigare i år en ny chef, Kai

Dahl, efter Per-Olof Kreander, som hade till uppdag att sanera Arctia och ge företaget en lönsamhet. Detta har inte lyckats helt. eftersom lönsamheten fortfarande är långt ifrån tillfredsställande. Detta förklaras delvis av den ekonomiska krisen i början av decenniet, som förde med sig att hotellens beläggningsgrad kollapsade. Under de senaste aren har beläggningsgraden börjat återhämta sig. men ligger fortfarande på en låg nivå i internationell jämförelse, under 50 procent utanför Helsingfors.

Från Vasa

Rai Dahl kom till Arctia från livsmedelsbolaget Van den Bergh Foods i Sverige, som hör till den stora Unileve nen: där verkade han som fö direktör. Dessförinnan var han anställd hos Huhtamäki-koncernens Leaf i Åbo. Trots det svenska namnet är han till sin bakgrund finskspråkig fran Vasa, men studierna i Sverige och den langvariga verksamheten där gör att han i praktiken är tvåspråkig.

Han har en klar bild av sin uppgift i Arctia: ”Vår företagside är att fokusera oss på att bli den ledande hotellkedjan i Finland med en internationellt hög standard, frimst inriktad på affäirsresande. För detta ändamål genomför vi som bäst ett omfattande renoveringsprogram som beräknas bli färdigt efter nästa är, då frenoveringarna av Fiskartorpet och Rosendal i Tammerfors står i tur, vilka är ganska stora projekt”

Dahl menar att det i Finland inte egentigen har funnits någon hotellkedja som har hållit en internationellt hög klass. ”Hotellpriserna i Finland var före krisen högre än i utlandet, nu ligger de fägre än internationellt, vilket nog också återspeglar en lägre standard. Det finns en lass affärsresande som kräver en viss standard — och är beredda att betala för den. För dem har det inte funnits hotell i Finland som håller måttet. Detta försöker vi nu uppnå.”

Renoveringsprogrammet syns också i lönsamheten: “19935 gjorde vi ett litet plusresultat, men i år blir resultatet något negativt på grund av renoveringarna, vilka dubbelt belastar resultatet, dels genom de höga kostnaderna, och deis genom att ifrågavarande hotell eller restaurang under denna tid inte genererar inkomster. Dessutom uppstår det mark FORUM NR 12/9 nadsföringskostnader då renoverade hotell eller restauranger åter öppnas.”

Inga nybyggnadsplaner

På frågan om Arctias internationella ambitioner säger Dahl: ”Vi har två egna hotell i utlandet: ett i Stockholm, anrika Hasselbacken på Djurgården, och ett i Bryssel som har haft en god beläggningsgrad, men som tyvärr inköptes till ett högt pris. Vi upplever Finlands närområde som intressant: vi är delägare i Palace-hotellet i Tallinn. Men för tillfället fokuserar vi mycket starkt på att få upp verksamheten i hemlandet till den nivå vi eftersträvar. Vi kommer att studera förvärvsmöjligheter, men har för tillfället inga nybyggnadsplaner” Fokuseringen syns även i att personalstyrkan har minskat från 2 500 till I 200 personer.

Hotellförvärv behöver numera inte betyda förvärv av hotellfastigheter menar Dahl: det är allt vanligare att de som driver hotellrörelse inte äger hotellfastigheten, Också Arctia har avyttrat nyrenoverade Marski i Helsingfors centrum till Alkos pensionsstiftelse för att frigöra kapital. ”Det är inte stor idé med nybyggnader så länge beläggningsgraden är så låg, fast den har stigit en del på senare tid”, säger Dahl. ”Men fortfarande är den kring 60 procent i huvudstaden, och 46 procent i övriga landet”. En viktig ny grupp har varit ryska turister, menar Dahl, och också svenska gäster har börjat komma tillbaka, efter att ha nästan helt fallit bort efter Estonia-katastrofen. Speciellt i Hotel Arkipelag i Mariehamn, där Arctia är delägare, har detta haft en stor betydelse.

För att nå affärsresande är det viktigt att samarbeta t.ex. med flygbolag: ”Vi är med i Finnair Plus-programmet, och funderar på samarbetspartners av olika slag som kan tänkas generera övernattningar på våra hotell”

Restaurangbransch i da mindre lönsa ”Ett liknande fokuseringsprogram har vi även i vår restaurangrörelse, som står för ungefär två tredjedelar av hela försäljningsvolymen då hotellens restauranger räknas in. Vi har avyttrat restauranger som inte passar in i vår portfölj, närmast av ölpubs-typ, och har ett renoveringsprogram för de övriga.T.ex. Savoy i Helsingfors har nyligen blivit renoverat, vilket inte syns så mycket utanpå eftersom stilen, skapad av Alvar Aalto, är densamma, men det har ändå varit ett stort och dyrt renoveringsprojekt” >

FORUM NR 12/96

Kai Dah fokuserar Årctia på affärsresande

Kai Dahl i korth » född: 195 » Utbildning: student 1976 i Vasa, ekonom 1980 från Umeå Universite » Karriär: sportbutiken Kurre Vaasa (privatföretagare) 1980-83; Comico Ky li Vasa) produktchef 83-85; Leaf Finland 86-91 (produktchef, försäljningschef, marknadsföringschef, marknadsföringsdirektör), Leaf Sweden VD 91-93; Van den Bergh Foods AB (Unilever) försäljningsdirektör 93-96, Arctia VD 96 » Civilstånd: gift, tre barn

Det som är bekymmersamt i restaurangbranschen är att försäljningen per kundplats i stort sett har halverats, främst tack vare det ökade utbudet, vilket i sin tur beror på att tillståndspolitiken har liberaliserats. ”Ungefär 80 procent av dem som söker utskänkningstillstånd beviljas ett sådant. De som minns 1970talet kommer också ihåg de många köerna till restauranger: den irländska puben i Marski hade en ‘inkastare” då den öppnade. Det är förstås bra och kundvänligt att kunderna inte längre behöver köa till restaurangerna.” Men en följd av den liberaliserade politiken är ändå att lönsamheten har gått ner, dessutom har försäljningen av alkoholdrycker minskat, vilket Dahl menar beror på den ökade importen av skattefri alkohol, eftersom företagsrepresentationen, trots en nedgång under krisären, nu har återhämtat sig.

”Vi håller på att utarbeta modellkoncept för caféer och restauranger. Vi har t.ex. öppnat nya Café Strindberg utöver det ursprungliga vid Esplanaden i Helsingfors: ett i den nyrenoverade Börsrestaurangen i Börshuset vid Fabiansgatan, och ett i Tammerfors”

Varför äger Alko Arctia?

Kai Dahl ger ett intryck av målmedvetenhet i sin uppgift att förnya Arctias

Strand och InterContinental till Arctia

Efter att Forum intervjuat Kai Dahl köper Arctia 60 procent av Nordic Hotel Oy (oms.: 210 Mmk), som opererar Hotel Inter-Continental, Strand InterContineltal, Ravintola Töölönranta och Gateway-hotellet vid Helsingfors-Vanda flygfält. Köpet innebär ett samarbete med flygbolaget Finnair, som äger resten av Nordic Hotel Oy.

”Arctia får genom samarbetet två femsjärninga hotel, vilket är en avsevärd konkurrensfördel i en hårdnande internationell konkurrens”, kommenterar Kai Dahl köpet.

Arctias omsättning ökar i.o.m. köpet till ca en mrd mk. FN &

I november blev restaureringen av Adlon i Helsingfors klar Det nya Adion är den gamla stilen trogen.

hotell och restauranger till en internationellt god klass.

Man kan förstås fråga sig varför alkoholmonopolet överhuvudtaget skall äga en hotell- och restaurangrörelse: det kan n0g vara svårt att hitta en hållbar grund för detta.

Det är dock legitimt att Arctia görs till en kommersiellt livskraftig rörelse, som sedan helst borde avyttras. Den strategi som Dahl nu skall förverkliga bör åtminstone inte medföra en förvärrad överkapacitet på privata hotell- och restaurangägares bekostnad. Den värsta konkurrenssnedvridningen har int Även Savoy bar renoverats t enlighet med den gamla stilen skapad av Alvar Aalto.

åstadkommits av Arctia, utan av den lössläppta kreditgivningen av bankerna under det glada 1980-talet, som t.ex. har medfört att Merita är en större hotellägare än Arctia.

Kai Dahl representerar en ny generations företagsledare i Finland som till det yttre står sig väl också i internationell jämförelse. Han kunde själv väl förekomma i reklambilder för sitt företag; en lågmäld allvarsamhet räddar honom från att verka vuppig. Skattebetalarna har anledning att önska honom framgång i sitt arbete, och att Arctia når de målsättningar han har uppställt. 9

De största hotellkedjorna i Finlan (jan. 1996)

Rum Hotel Sokos Hotels 6708 45 Arctia Hotel Partners 4395 37 Valtak, leirintäalueverkosto 3928 178 Suomen Retkeilymajajärj. 3304 145 Cumulus 3150 21 Lomalitto 2015 31 Rantasipi 1917 Nn Summer Hotels and Hostels 595 7 Best Western Finland 590 6 Suomen Matkailuliitto 520 18

Källa: Hotell och restaurang …

Några av de största av Arctias 20 hotell (ej i ordningsföljd)

Grand Marina H:fors Marski H:fors Fiskartorpet H:fors Marina Palace Åbo Julia Åbo Ateljé Åbo Rosendahl Tammerfors Arctia Hotel Tammerfors Arctia Hotel Esbo Källa: Arotia De kändaste av Arctias 3 restaurange lej I ordningsföljd) G.W.Sundmans H:fors Alexander Nevski H:fors Savoy H:fors Elite H:fors Café Strindberg H:fors Källa: Arotia

FORUM NR 12/96

Utgiven i Forum nr 1996-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."