Utgiven i Forum nr 1979-10

Många med och bygger upp storprojekt i Tanzania

av Sixten Johansson Forum 1979-10, sida 17, 06.06.1979

Taggar: Orter: Tanzania

Många med och bygger upp storprojekt i Tanzania

Mufindi-dalen i sydvästra Tanzania, ännu idag otillgänglig vildmark, kommer nästa decennium att ha ändrat karaktär och hysa ett av Tanzanias största industriella satsningar genom tiderna: en kombinerad massa- och pappersfabrik som skall göra landet praktiskt taget självförsörjand på papper och samtidigt i hög grad bidra till dess ekonomiska oberoende. I satsningen, som också omfattar stora skogsodlingsprojekt, deltar ett stort antal länder, i dess finansiering ännu fler. Att Jaakko Pöyry Consulting från Finland också är med väcker numera ingen större förvåning.

wy»” Tidskriften Ny Teknik, som haft två utsända på ort och ställe, rapporterar att upprinnelsen till de stora projekt det nu är fråga om egentligen skedde redan i början av detta sekel, då tyska kolonialister startade försöksplantering med olika trädslag. Senare övertogs uppgifterna av britterna, men några större planmässiga planteringar kom inte igång förrän på 50-talet i Sao Hill — det också nu aktuella odlingsområdet. Planteringarna gjordes med olika tallarter som blir avverkningsmogna efter 15—18 år. I slutet på 60-talet hade man sedan hunnit så långt och frågan uppstod vad man skulle ta sig till med allt virke.

Sedan dess bygger landet upp en rationell skogshantering kring dessa planteringar enligt den basindustristrategi som antogs i den senaste femårsplanen, meddelar Ny Teknik. Sedan år 1976 opererar ett sågverk på området som använder ca 33 000 m? virke per år. När den nya massa- och pappersfabriken uppnått full produktion omkring år 1987 kommer den att behöva ca 300 000 m? per år. Till dags dato har man planterat skog på ca 13000 ha sedan början av 50-talet. Pappers- och massafabrikens stora virkesuttag har dock lett till att planteringsprogrammet måste intensifieras, och för att klara uttaget på 1990-talet måste man inom en snar framtid plantera 10 000— 12 000 ha.

I Mufindi, ca 55 km från skogsodlingsområdet Sao Hill, skall alltså det pappersbruk uppföras som kommer att kunna göra Tanzania självförsörjande på papper till 80 procent. Behovet av papper är stort och växer kraftigt. Enligt Världsbankens beräkningar kommer papperskonsumtionen från 1980 till 1990 att fördubblas från ca 42 000 ton till ca 85 000 ton. Om tio år skulle detta innebära

FORUM 10/7 importkostnader på ca 180 Mmk. För jämförelsens skull kan konstateras att i Tanzania idag konsumeras ca 2 kg papper per person och år — medan västvärlden använder hundra gånger mer, ca 200 kg.

Ett flertal länders sakkunskap och hjälp utnyttjas för projekten i Tanzania. Sandwell, ett kanadensiskt företag, fungerar som managementkonsult både vad avverkningar och fabriksprojektet beträffar, medan själva skogsavverkningarna sker i norsk regi. För massafabrikens del har Jaakko Pöyry Consulting det huvudsakliga — engineering-uppdraget, men samarbetar med två svenska underkonsulter, Jakobsson & Widmark, som projekterar byggnader, och Ångpanneföreningen, som står för kraft- och energiplanering. Även svenska ASSI (Statens Skogsindustrier) är inblandade i projektet och fungerar som rådgivare åt de tanzaniska myndigheterna.

Den nya fabriken kommer vid full kapacitet att kunna producera c 60 000 ton papper i året och i motsats till många nya fabriker i västvärlden också flere olika papperskvaliteter. Ny Teknik talar om konventionell 40—50-talsteknik vad den valda teknologin beträffar. DI Erik Ehrnrooth på Jaakko Pöyry anser benämningen olämplig då den lätt kan jämställas med ”gammal teknologi” och påpekar att maskiner och apparatur blir av modernaste slag. Däremot kommer man inte att satsa på några komplicerade eller högt automatiserade system, utan strävar till utrustning som är lätt att montera och underhålla. Det blir alltså fråga om en tidsenlig fabrik, men på grund av den lägre automatiseringsgraden mer arbetsintensiv än pappersfabrikerna i västvärlden, i enlighet med landets sysselsättningsbehov.

Mufindi-projektets finansiering inkluderar också många kockar. Av det totala finansieringsbehovet på cirka 250 miljoner dollar står Tanzania själv för drygt en femtedel eller 52,2 milj dollar. Största finansiär är Världsbanken med 60 miljoner dollar följd av Sverige med 45 miljoner, Kreditanstalt fär Wiederaufbau (BRD), 34 miljoner, Kuwait Fund for Development 28 miljoner, Commonwealth Development Corporation, 20 miljoner, Nordiska investeringsbanken, 12,5 miljoner, och Opec Special Fund, 10,4 miljoner dollar.

Värdet av det särskilda projektuppdrag Jaakko Pöyry Consulting står för uppgår till ungefär 10 miljoner dollar.

Ännu öde ligger den slätt, 1200 m öh, där pappersfabriken ska uppföras. I bakgrunden bergen mot skogsodlingsområdet Sao Hill.

17

Utgiven i Forum nr 1979-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."