Utgiven i Forum nr 1976-16

Mångskiftande tillämpningar

Forum 1976-16, sida 39, 20.10.1976

Taggar: Orter: Esbo

FORUM 16 - 76

ISP Esbo:

Mångskiftand tillämpningar

Fotogrammetrins nuvarande användningsprofil har formats av de mest akuta behoven. Det finns andra tillämpningar, många av dem exotiska eller kuriösa, som kanske i framtiden kommer att dominera utvecklingen. Det är tillämpningar som bara i förbigående berördes vid ISP-kongressen i Esbo i år (The International Society for Photogrammetry). Det här konstaterar Pertti Jotuni som här fortsätter med den andra och sista delen av sin översikt över fotogrammetrins mångskiftande tillämpningar (den första delen fanns i Forum nr 15/75). Han koncentrerar sig dock till de för närvarande vanligaste tillämpningarna i denna snabbt växande nya vetenskap.

NW” Användning av laser och speciellt holografin utgör ett intressant tvärvetenskapligt område inom den icke-topografiska fotogrammetrin. Den fotogrammetriska tekniken kan också i princip användas vid framställning av holografiska bilder (tredimensionella stereobilder framställda med hjälp av sk koherent ljus). Å andra sidan erbjuder holografin en ny och ännu mångsidigare teknik vid fotogrammetriska problem. Dessutom är fotogrammetrin intressant som alternativ till metoder som baserar sig på laser, men inte nödvändigtvis är holografiska. Med dessa kan man undersöka den exakta formen av olika ytor, vibrationer, formförändringar och rörelsetillstånd som förorsakats av spänningar och vilka lett till mycket små dimensionsförändringar. — Enligt ISPs 13. kongress har utvecklingen av laserfotogrammetrin eller holografin knapot börjat: ämnet berördes bara i ett par föredrag där man bla redogjorde för den kanadensiska forskningens inriktning på holografi. Som bäst har utforskningen av hologrammetrin i Kanada fått en ny inriktning: de konventionella metoderna att bygga upp en tredimensionell stereomodell ersätts med automatisk konturteckning. I Frankrike har redan utvecklats en holografisk ritapparat.

Många möjligheter i medicinen

Den = fysiologiska och medicinska forskningen har under de senaste åren börjat fästa allt större uppmärksamhet vid den icke-topografiska fotogrammetrins tillämpningsmöjligheter. Detta framgick också under kongressen i Esbo, där många föredrag behandlade just detta ämne varvid det framgick att man vid åtskilliga problem hade tillämpat fotogrammetrin. Man fick dock intrycket att utvecklingen också här tv bara är i sin linda,

I Ungern har man använt fotogrammetrin inom den idrottsmedicinska forskningen för att i detalj registera idrottsmannens rörelser under en testsituation. Registreringsresultatet är tillförlitligt och entydigt samt kan också göras i numerisk form — exakt påvisade fel är av större nytta för tränaren och idrottsmannen än kvalitativa begrepp, som ibland verkar tom otroliga. Man anmärkte också att prestations- och fysisk konditionsmätning i större utsträckning kunde baseras på fotogrammetriska registreringsresultat och sålunda ge en tillförlitligare grund. En naturlig utvidgning i användningen av denna metod — om man lyckas me det — skulle vara registrering av olika träningsmetoders inflytande på prestationstekniken och -resultaten.

I Sverige har man undersökt möjligheterna att tillämpa fotogrammetrin för att rätt bestämma individuella former och mått på barnglasögon, och samtidigt används de insamlade mätresultaten som grund för serietillverkning av rätt formgivna bågar. Mätningspunkternas täthet koncentreras till de viktigaste faktorerna, såsom avståndet mellan ögonens iris, ögon-öronavståndet och näsrotens form. Fotogrammetriska metoder är att föredra också för att de är lätta att förverkliga på platser med lämpligt undersökningsmaterial, tex på rådgivningstationer, hälsocentraler m m.

Med hjälp av två fotogrammetriska tagningar har man i Japan försökt få fram en moftrébild av hela människokroppen. På så sätt kan man snabbt och noggrant bestämma individuella avvikelser och rörelsers inverkan på ytstrukturen.

Röntgenfotograferingen i farten

Inom de medicinska tillämpningarna dominerade dock röntgenfotograferingen, och det är ju klart att röntgentekniken och fotogrammetrin är en mycket betydelsefull kombination. Inom den medicinska fotogrammetrin kommer huvudvikten säkert i den närmaste framtiden att läggas vid röntgenfotogrammetrin. Redan nu har man lyckats uppnå rätt stor noggrannhet vid mätningar, kanske större än man i forskningens begynnelse skede vågade hoppas. En amerikansk arbetsgrupp har tex Ivckats mäta en mansarms maximala vridningsrörelse från det ena ytterlighetsläget till det andra, höfternas absoluta och relativa rörelse samt vridning hos en gående testperson, I forts sid 41

Utgiven i Forum nr 1976-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."