Märket maker-system i Sverige

av Putte Kråkström Forum 1983-10, sida 18-19, 25.05.1983

Taggar: Personer: Bo Damberg Teman: aktier

F RUN 10/83 10/83 F RU - OTC-listan är ingen modefluga, anser vice-VD Bo

Damberg. Den kommer att leda nya intressanta finansieringsformer i små och medelstora företag.

EH - Intresset har varit så stort att det borde borga för en gynnsam utveckling. OTC-listan är definitivt ingen modefluga och jag är säker på att den inom kort kommer att leda till många vettiga och intressanta alternativ till ägarförhållanden och finansieringsformer i små och medelstora företag, spår Bo Damberg, vice VD i Handelsbanken och ordförande i Svenska Fondhandlareföreningen.

  • Jag tror att det är viktigt att vi låter OTC-listan utvecklas på ett naturligt sätt, utan alltför stark styrning. Vi måste ha klart för oss att det är en företeelse som ännu befinner sig i sin linda. Tillsvidare verkar det hela vara på rätt väg och så småningom tror jag att de nya möjligheterna kommer att vara till nytta för hela samhället.

Politikerna eniga

Sverige har i dag gott om politiker som debatterar i kapp om hur man skall kunna underlätta utvecklingen av små och medelstora företag. Det var också en bred riksdagsmajoritet som i juni 1982 gav klartecken för OTC-listan.

En av de viktigaste punkterna i beslutet gäller aktiernas beskattning. Aktier i företag som gått in på

God start för svenskt market maker-system

Av PUTTE KRÅKSTRÖ 18

Den svenska OTC-listan eller market maker-systemet som berättigar fondkommissionärerna att bjuda ut icke börsnoterade företags aktier till allmänheten har fått något av en rivstart.

Trots att listan än så länge bara upptar tre papper har handeln varit livlig och intresset hos såväl allmänheten som på företagarhåll verkar överträffa de vildaste förväntningarna. Man behöver säkert inte vänta länge innan fler småföretag börjar bjuda ut aktier.

OTC-listan beskattas nämligen inte enligt marknadsvärdet som vanliga börsaktier. Endast 30 4 av substansvärdet behöver tas upp på deklarationsblanketten vilket betyder att gamla ägare snabbt kan få likviditet i sina papper utan att deras privata beskattningsbara förmögenhet blir upptrissad.

  • Detta innebär naturligtvis ett speciellt ansvar för market makern. Om kortsiktiga lyckosökare som lockas av skattelättnader får in papper som egentligen hör hemma på A2listan på OTC-listan dröjer det säkert inte länge förrän skattemyndigheterna och politikerna kommer med hårdare regler, vilket kan leda till att hela idén blir stoppad innan den hunnit komma igång, säger Anders Reveman, VD i Volvo-Beijerägda konsultföretaget 3K som är ett av OTC-listans tre företag.

Sug efter aktie 3K inledde sin verksamhet 1969 och var från början ett fåmansbolag som ägdes av några anställda. 1981 såldes samtliga aktier till Volvo-Beijerägda Fannyudde, som sedan beslöt bjuda ut 17 procent av 3 K:s aktiekapital via OTC-listan. Sammanlagt släpptes 35 000 aktier till priset av 46 kr per aktie.

Svenskt system med amerikansk

HB Den svenska OTC-listan eller market maker-systemet har den amerikanska OTC-listan som förebild. Det nya systemet påminner mycket om vår egen mäklarlista och målsättningen är att skapa en möjlighet för icke börsnoterade företag att få in riskvilligt kapital genom att sälja aktier till allmänheten.

De viktigaste villkoren för ett svenskt företag som vill utnyttja OTC-listan till att sprida sina aktier är - bolaget måste ha ett eget kapita på minst 4 Mk - aktierna måste vara spridda så at minst 200 poster å minst 5 000 kr (egentligen minst 1/4 av basbeloppet) finns hos olika ägar - i likhet med börsbolag måst minst 10946 av aktierna bjudas ut till allmänhete - företagsledningen måste garan tera att man uppfyller en infor - Huvudanledningen till att vi gick in på OTC-listan var att vi ville sprida ägandet och samtidigt erbjuda våra anställda en möjlighet att köpa in sig i företaget, berättar Anders Reveman.

—- När våra papper kom ut den 26 januari visade det sig omedelbart att det var ett enormt sug efter aktier. Första dagen omsattes 15000 3E aktier och på några dagar hade det omsatts 20 000 aktier.

  • Under första bankdagen var köpkursen uppe i 3325 kronor. Sedan dess har aktiviteten minskat, nu ligger värdet på ungefär 160 kronor och den typiska dagsomsättningen är 22-300 aktier.

  • Den första dagen var kursen på våra aktier alldeles för hög och därför hoppas jag att bankerna och kommissionärerna inte i fortsättningen skall acceptera köporder till bästa möjliga kurs under den första bankdagen. Jag kan inte tänka mig att de som betalade över 300 kronor är nöjda med sina köp och på lång sikt kan det vara skadligt för OTC-listan om liknande överslängar blir vanliga.

Venturebolag sporrar

Innan 3K gick in på OTC-listan bildade Fannyudde, Götabankens pensionsstiftelse och S.T.C. Finan förebild mationsplikt som är likvärdig med börsbolagens.

Handeln, som inte får göra intrång på börsmonopolet, sköts av market makers, d vs fondkomissionärer som står under bankinspektionens kontroll.

Market makern skall bestämma köpoch säljkurs för aktierna och han är också skyldig att köpa till honom erbjudna aktier om han inte kan hitta någon annan intressent. Han är också ansvarig för att bolaget uppfyller de bestämmelser som fastställts.

Tillsvidare har tre bolag gått in på OTC-listan som kom i gång vid årsskiftet. Först på plan var ArtinKores, tätt följt av Sporrong och den 26 januari kom 3 K med i leken.

Handelsbanken har agerat market maker för de två förstnämnda bolagen medan Götabanken handhar försäljningen av 3 K-pappren.

ett ventureföretag, Ven-Tech med målsättningen att skaffa fram riskkapital för expansionsinriktade teknikföretag och det säger sig självt att OTC-listan väntas få en central betydelse för Ven-Techs verksamhet.

  • Det är helt klart att OTC-listan ser ut at kunna bli en mycket vettig utväg för företagare som vill utvidga sin verksamhet men inte vill belåna villan för att få fram kapital, resonerar Anders Reveman som också besitter VD-posten i Ven-Tech.

  • För tillfället arbetar vi med ett par nya företag som har alla möjligheter att så småningom kunna återfinnas på OTC-listan.

Omställning för familjeföreta - För aktieägarna i traditionella familjeföretag kan omställningen till de krav, som ställs på market maker-systemet medföra nog så stora principiella och praktiska förändringar, betonar Bo Damberg.

  • Det gäller ju bland annat att redovisa bolagets resultat och presentera verksamheten på ett helt annat sätt än vad de flesta småföretagare är vana vid.

  • Ä andra sidan tror jag att möjligheten att få in kapital från allmänheten kan leda till att företagare får nya perspektiv och en mer professionell syn på sin verksamhet.

Också fondkommissionärerna får bereda sig på nya tag. - Det fodras ett helt annat ansvar när man tar hand om papper från företag som kanske har begränsad Jledningskapacitet när man vant sig vid att arbeta med bolag som har en bred, professionell ledning, förklarar Bo Damberg.

  • I mångt och mycket gäller det ju också att hålla kvar den gamla småföretagarandan och då kan det bli känsligt om kommissionären går och petar alltför mycket i verksamheten.

Bo Damberg tror också att OTClistan kommer att få en viktig betydelse som inkörsport eller språngbräda för medelstora företag med planer på att gå in på börsens Aa -lista.

Däremot vill han inte ta ställning till frågan om hur det nya systemet kommer att förbättra de svenska företagens urgröpta soliditet.

  • Vi kommer att få större möjligheter till ökad expansion med bibehållen soliditet, men huruvida det egna kapitalets andel kommer att öka får bli en senare fråga.

19

Utgiven i Forum nr 1983-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."