Utgiven i Forum nr 1993-16

Mercuri-koncept: Den Korporativa Byn

av Ragnhild Artimo Forum 1993-16, sida 08-09, 16.12.1993

MERCURI-KONCEPT:

Den Korporativa By

Ragnhild Artimo

Hur höll sig människorna i det gamla bysamhället uppdaterade om vad som hände i byn? Hur fick de reda på vad de behövde veta utan interofficepromemorior, utan interkom- eller andra telefoner utan elektronisk post?

Jo: de såg, hörde och berättade vad som hände. I realtid. Nu har Mercuri International tagit fasta på samma koncept oc skapat Den Korporativa Byn.

Internationals aula är inte bara et originellt bord för den gigantiska gästboken. utan en av Mercuris ikoner. Tillsammans med Klockan. Kistan, Boden. Loftet, Bron, Verkstaden — och naturligtvis Kvarnen — bildar den konsultföretagets Korporativa By där alla har sin egen uppgift och den specifika vikten mäts i kunnande och resultat, inte storleken på arbetsbordet eller graden av avskildhet.

— Vi har rivit ner väggarna, för de blir lätt förskansningar, säger VD Clas-Håkan Wigell. — Och de blockerar kommunikationen.

D: välanvända kvarnstenen i Mercur Öppna liv och stängda

Mercuri har (liksom Digital och SOL) ryckt undan skyddsdraperierna runt människorna och gett sig på den mest okränkbara av Korporativa rättigheter: det egna rummet. (Och de egna sekreterarna och andra egoboosters.) Det betyder ett mer utsatt och dramatiskt mer öppet liv.

Det är ett tuff psykologisk utmaning — makes you or breaks you.

—- Den vägglösa organisationen med full tvåvägsinsyn gör det omöjligt att gömma sig för sina medarbetare och kunder, och isolera sig med känslor som behöver bearbetas och problem som behöver tacklas, säger Wigell. — Det sparar tid och energi genom att saker och ting inte hinner växa sig övermäktiga som de lätt gör om de inkapslas, stuvas undan. Det öppna arbetslandskapet gallrar också bort all skensysselsättning — frenesin att synbarligen pyssla med något för att se upptagen ut. Produktiviteten ökar massivt genom att jobb som inte behöver göras inte görs, så det blir tid och krafter kvar för riktiga saker. Sådana som syns i resultatet.

Alla blir barn i Bullerbyn?

Men hur kan man jobba med koncentrationskrävande uppgifter till bakgrundssymfonin av andras arbetsljud och utsatt för ideliga avbrott och störningar — Vad är dessa avbrott och störningar? I nio fall av tio information som gäller jobbet, pågående eller uppkommande projekt.

Att bli störd är en del av jobbet! Oftast är det direkt tidssparande att hantera uppkommande frågor och ärenden med detsamma. Den obrutna kommunikalionsströmmen i ett koncept som vårt minimerar proppar i arbetsflödet och höjer kvaliteten på val och beslut genom att alla är optimalt välinformerade. Självklart höjer den också motivationen då insyn och information inte delar upp personalen i A- och B-medborgare…

At Mercuris folk inte längre har egna rum utesluter faktiskt inte helt möjligheten att arbeta ostört: några mötesrum med glasväggar är enda eftergiften till ”rum” av traditionell typ, och öronmärkta för möten, för arbete som kräver ostördhet — och t.ex. telefonsamtal man inte vill ha åhörare till. Men de är alltså kollektiv egendom — ungefär som en taxi.

— Öppenheten och anträffbarheten är ryggraden i konceptet. och det innebär att vi alla ser mer av varandra och att kunderna också träffar andra än ”sin” egen konsult. Liksom det är lätt att jobba med apparater man kört in sig på är det lätt att jobba tillsammans med människor man blivit bekant med.

Aulan i Mercuri Internationals nya lokaliteter är liksom hela layouten och inredningen signerad Raimo Teränne. Observera kvarnstenen sam utgör underlag för den gigantiska gästboken! Dethär är nämligen ”Kvarnen” - som malar brödet…

företagsledningens rum, ”Rien” i bykonceptet, domineras av det gemensamma bordet med plats för fyra - men utan något klart ”hövdingasäte”, Ingen nar egen plats, det enda egna är ett egei skåp för material man inte bär med sig. Olåst - för insyn och öppenhet ör Mercuris nästan fanatiska policy. Vid bordet VD Clas-Håkan Wigell och VVD Marcus Bäckman.

Den yppiga Vinterträdgården har Mercuri ärvt efter

Kuva-Sampo som Kdigare opererade i lokaliteterna. Trädgården används för improviserade möten, fältluncher eller avskild tankeverksomhet om man så vill…

Mercuri har ingen definierad arbetstid, bara självuppställda mål att arbeta mot. Wigell menar att det kan finnas endast en ”kontroll” på kompetenta, välutbildade människors arbete: resultatet. Allt annat är maktkoreografi.

Tillbaka till rötterna

Mercuri International flyttade in i nya lokaliteter på Drumsö — en halv kilometer från sin tidigare bas — i augusti, ett par månader före finländska Mercuris kvartssekeljubileum. Då man (läs Wigell) började planera utrymmena och fabrikslayouten gjordes en opinionsmätning bland personalen om inställningen till en landskapslösning. Alla utom två ställde sig negativa. Den ena av de två var Wigell. som intygar att attityden idag, efter bara några månader, är närmare hundra procent pro.

  • Att vi valde det gamla bysamhället som modell utgick från att det var en referensram alla känner, en matris med förankring i den egna livskulturen.

Den Korporativa Byn hos Mercuri öppnar sig för besökaren genast i aulan — som här är Kvarnen. I anslutning till aulan Kvarnen finns ett antal konferensrum, och från Kvarnen leder Bron över till Byn där konsulterna och telemarknadsföringen jobbar. Invid bron finns sekreterarpoolen — sekreterarna är nämligen inte personliga hemhjälpar utan ett produktionsteam. Sekreterarna har för övrigt de största borden. enligt reella behov.

Konsulterna jobbar i Verkstaden i team om tre och bordsgrupperna är varvade med armbågshöga mappskåp som i praktiken är lutunderlag för stående palavrar. Vem har sagt att man tänker bäst sittande? Teamcheferna delar verkstad med sitt team — det är där de behövs. För chefers uppgift är enligt Wigell att ge det kunskapsstöd till sina medarbetare som bäst bidrar till ett toppresultat.

Telemarknadsföringen har faktiskt axelhöga mellanväggar. För at kontaktade kunder inte skall störas av bakgrundsljud från andra säljsamtal.

Mercuris jordiska tillgångar finns icke oväntat dokumenterade och förvarade i Boden och Kistan, sistnämnda är det enda låsbara rummet på företaget. (De andliga tillgångarna, planer, analyser och dokument om kunderna, finns i respektive konsulters datorer, vederbörligt skyddade för otillbörlig insyn.)

På rundvandringen i Den Korporativa Byn går vägen förbi Rian. ledningsgruppens vrå — rum är för mycket sagt, glasväggen till trots, Det stora geometriskt svårdefinierade bordet har plats för fyra — men ingen av platserna är hövdingasäte. Det är inte meningen att man skall bli alltför förälskad i sin infattning, se. Det finns jobb att göra, utmaningar att möta. Och människor att vara anträffbar för. Management By Accessibility?

Elefantprojekt

För ati markera kvartssekeljubiléet och starten I nya utrymmen med ny fabrikslayout tyckte Wigell att en bred egen utveck Konsulterna jobbar i team om tre och gruppborden är kommunikationsvänliga för ot inbjuda Hll sitande eller - ofta - stående palavrar, Teamcheferna delar verkstad med sitt team, för det är där de behövs.

lingsoffensiv var påkallad — med ett internt kvalitetsprojekt för varje verksamhetsår i Finland. De 25 projekten kom att kallas ”elefantprojekt”.

—- Man kan se benämningen som en anspelning på den klassiska problemlösningstekniken: att man kan äta en elefant genom att ta itu med en skiva I taget. Men vad jag hade i tankarna var också den td projekten kunde komma att ta, säger Wigell. - Vi initierade dem tretton månader före jubiléet, och tretton månader råkar vara elefantens dräktighetstid…

Frågor som återfanns bland jubileumsprojekten var: Hur skall företagets ledarskap se ut? Hur kan man effektivera kommunikationen inom företaget? Hur kan man bäst utveckla företaget? Hur kan man förbättra teamarbetet? På vilket sätt kan man ge ännu bättre service åt kunderna? Hur skall en konsult utvecklas på sikt —- Vi listade målsättningarna, och hela personalen har varit engagerad i arbetsgrupper på tre, fyra personer som jobbat med de olika projekten. Det har varit mycket fruktbart inte endast som kvaliletsoffensiv utan också som en praktisk intern samarbetsträning, Ett företag är aldrig digt. och det som inte utvecklas, står stilla.

ISO 9002 - unik ”first”

Kvalitetsaspirationerna har Mercuri International i Finland också dokumenterat på ett mycket synligt och uppmärksammat sätt: genom att som första utbildningsföretag i landet — och i Norden och antagligen hela världen — ansöka om kvalitetscertilikatet ISO 9002, som beviljades senaste vår. Det tog ett år att bygga upp det erforderliga kvalitetssystemet i företaget.

— Mercuri i Finland har varit den internationella koncernens pilowöretag för kvaliletssystem, säger Wigell. ime helt utan stolthet i rösten. — Erfarenheterna här skall nu utnyttjas bl.a. i Sverige — där Mercuri i november valdes till årets tjänsteföretag — samt I Frankrike och Storbritannien.

Kvalitetssystemet gagnar framför allt företagets kunder genom att borga för att dessas behov och önskemål idenufieras exakt och målsättningarna med de projekt Mercuri engageras för förverkligas till bokslaven.

— Vi gick in för ISO-certifikatet och kvaitetssystemet delvis genom att konsultmarknaden är så brokig och kvaliteten på tjänsterna ytterst blandad. Alltför ofta vet användarna av konsulttjänster inte vad de faktiskt får som ”produkt”, genom att mål och medel är för flummigt definierade. Vi vill att våra kunder och våra egna konsulter skall tala samma språk, mena samma saker då målen för en uppgift uppställs. och kvaitetssystemet är ett ypperligt verktyg för den saken. ISO 9002 är ju imte en plakett man hänger på väggen, utan kvaliteten på det man levererar — och detta ”adelskap” förpliktar och kollas också upp från standardiseringsmyndigheternas sida årligen. Det effektiverar och riktar arbetet på eu mycket krävande sätt, och signalerar utåt att vi uppställer höga mål för oss själva. =

Utgiven i Forum nr 1993-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."