Utgiven i Forum nr 2012-05

Mindre land klarar kris

av Patrik Lindfors Forum 2012-05, sida 07, 24.05.2012

Taggar: Orter: EU Teman: finanskris

FORUM FÖR EKONOMI OCH TEKNIK NR 5 2012

LEDARE

Patrik Lindfors är chefredaktör för Forum.

En rejäl dos ödmjukhet skulle vara till stor nytta för länder som Grekland, Italien, Spanien och Frankrike.

Mindre land klarar kris

När allas blickar är riktade mot Grekland har man glömt bort att lyf ta fram några länder som lyckats ta sig ur en djup ekonomisk kris. De baltiska länderna var nära en kollaps för några år sedan, men har tagit sig ur krisen på egen hand. Framför allt Estland hör till primusarna i euroområdet i dag.

Likheterna mellan de baltiska länderna och bland annat Grekland är att länderna levde över sina tillgångar, med lånade pengar. Den grekiska staten har under en lång period finansierat de växande budgetunderskotten genom att låna pengar från utlandet. I Baltikum var det framför allt privatpersoner som utan större eftertanke skuldsatte sig för att höja sin levnadsstandard. I det baltiska fallet kan en del av ansvaret läggas på de skandinaviska banker som frikostigt erbjöd lån till konsumenterna utan att ställa tillräckliga krav på återbetalningsförmågan.

När ett land levt över sina tillgångar krävs vanligtvis rätt brutala metoder för att rätta till situationen. I praktiken handlar det om att sänka levnadsstandarden till en nivå som motsvarar landets och befolkningens ekonomiska kapacitet.

Staten kan höja skatter och avgifter för att öka intäkterna och samtidigt skära ner de offentliga utgifterna. Risken är att ingreppen är alltför radikala och leder till att konsumtionen och investeringarna stryps och därmed till att skatteintäkterna minskar.

Åtstramningarna måste balanseras up med åtgärder som får fart på tillväxten, till exempel skattesänkningar som håller uppe konsumtionen och finansieringsarrangemang som sporrar företagen att investera.

Estland gick genom en hård kur för att få sin ekonomi i balans. En viktigt åtgärd var att sänka lönenivån, trots de smärtsamma konsekvenserna för medborgarna.

Det är ytterst osannolikt att Grekland lyckas göra det som Estland gjorde för att få ekonomin i balans, Det som skiljer länderna åt är till stor del attityderna. Estland och de övriga baltiska länderna är små länder som tvingats klara sig på egen hand då historiens nycker kastat dem under olika stormakters herravälde. Även Finland tog sig med egna krafter ur den djupa recession som följde i bankkrisens spår under början av 90-talet.

Om en intern devalvering, det vill säga lönesänkning, skulle genomföras i Grekland enligt estnisk modell skulle följden antagligen vara upploppi stor skala. Dessutom har den politiska ledningen i Grekland till stor del förbrukat sitt förtroende genom att upprepade gånger bryta mot överenskommelser för fortsatt finansiering från övriga euroländer och valutafonden IMF. Den estniska ledningen däremot levde upp till förväntningarna under krisen, och till och med överträffade dem.

De gamla kulturländerna har en stolt historia, som tyvärr verkar hindra dem från att erkänna att deras problem är självförvållade och inte förorsakade av omvärlden. En rejäl dos ödmjukhet skulle vara till stor nytta för länder som Grekland, Italien, Spanien och Frankrike. a

Många intressanta diskussioner i Forumgruppe » Forumgruppen på Linked In (Forum - det finlandssvenska affärsnätverket) har nu 4 300 medlemmar. Om du ännu inte är medlem i gruppen kan du ansluta dig genom att gå in på Forums webbplats www.forummag.fi, och där klicka på rutan uppe till höger med rubriken ”Fo rum på LinkedIn”. Du måste vara medlem i gruppen för att kunna ta del av de diskussioner som förs där. En av diskussionerna refereras på sidan 331 detta nummer.

» På www.forummag,fi finns en del material som inte har publicerats i den tryckta tidningen.

www.forummag.fi feedback Q forum.f lorum

Forum för ekonomi och teknik Utkommer med tolv nummer per år Webbplats: www.forummag.fi Adress: Mannerheimvägen 18, 7 vån. 00100 Helsingfors

Telefon: 010 322 5250

Fax: 010 296 23 92

Prenumeration: 010 322 5250 eller www.forummag.fi/prenumerera Helårsprenumeration inom Norden: 96 euro

Redaktion:

Patrik Lindfors, chefredaktör och ansv. utgivare 010 322 5253, patrik .lindforseforum.fi

Patrik Harald, redaktionsche 010 322 5250, patrik haraldÖ&forum.fi

Allmän e-post: redaktionenQforum.fi

Layout: Patrik Harald

Fasta medarbetare:

Leif Bergström (USA)

Henric Borgström (Norden)

Janne Salonen (ekonomi, samhälle)

Ragnhild Artimo (vetenskap, böcker)

Nicholas Anderson (kolumnist, Privat ekonomi) Kaj Arnö (kolumnist, Megatrender)

Henrik Mitelman (kolumnist, ekonomi)

Carl Haglund (kolumnist, EU-frågor)

Henry Clay Ericsson (referat av diskussione i Forums affärsnätverk på Linked In)

Annonser och prenumerationer: MikaelLönnqvist: 010 322 5251 mikael.lonnqvist&forum.fi

Katja Lönnqvist: 010 322 525 (försäljning, fakturering, prenumerationer) katjalonnqvistaeforum.fi

Delägare:

Driftingenjörsförbundet i Finland rf (DIFF) Ekonomföreningen Merkur rf Ekonomföreningen Niord rf Ekonomiekandidatföreningen rf

Tekniska Föreningen i Finland rf (TFiF) Baraviföreningen rf

Föreningen Konstsamfundet rf

Utgivare:

Förlags Ab Forum för ekonomi och teknik Verkställande direktör:

Mikael Lönnqvist: 010 322 5250, mikael.lonnqvist&forum.fi

Nettoupplaga:10 947 exemplar (jan-dec 2010) Lösnummerpris: 8,90 euro

Tryckeri: “4 PunaMusta Tammerfors 201

ISSN 0533 070X

Forum för ekonomi och teknik är tryckt på

Galerie Art Gloss 130 g/m2 och Novapress Silk

Bog/m?

Utgiven i Forum nr 2012-05

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."