Utgiven i Forum nr 1987-14

Monteringsautomation - nytt forskningsprojekt vid Tekniskahögskolan

av Gustav Båsk Forum 1987-14, sida 25, 24.09.1987

Taggar: Teman: forskning

Monteringsautomation = nytt forskningsprojekt vid Tekniska högskolan

Institutet för industrigutomation vid Tekniska högskolan har slutit ett stort forskningsavtal o monteringsautomation med Assembly Factory K från Mancon-gruppen. Avtalet ger en god start åt institutet, som inledde sin verksamhet april 1987.

orskningsprojektet för montieringsau tomation kommer I första skedet at fortgå till slutet av 1989. Budgeten är på drygt 5 Mmk. För finansieringen står Mancon-gruppen med ett betydande understöd från Teknologiska utvecklingscentralen (TEKES).

Monteringslinje installerad i Otnäs

En automatisk monteringslinje från Assembly Factory har nu installerats i Otnäs i ett laboratorium tillhörande högskolans maskinavdelning. Med hjälp av anläggningen skall man göra provmonteringar av olika produkter för industrin. Man strävar till att samla erfarenhet av användningen av flexibla moönteringssystem.

Centralenheten i monteringslinjen från Assembly Factory består av en vertikal lagerenhet av paternostertyp. I den lagras 600 X400 mm stora palletter. På dessa ka man sedan lagra t ex komponenter, halvfärdiga produkter, verktyg, testutrustning o s v. Från lagerenheten sker transporten till de sex olika monteringstationerna med en transportrobot. Den löper på skenor och omsluter palletterna under transporten med ett dammskydd.

Vid monteringsstationerna sitter sedan personalen som sköter den manuella monteringen. Detta sker på traditionellt sätt med hjälp av el- och tryckluftsdrivna verktyg. Man har strävat till en ergonomiskt god arbetsmiljö för monteringspersonalen bl a med hjälp av både arm- och fotstöd.

Fördelen med monteringslinjen är att den på palletterna transporterar delar och utrustning till monteringsstationerna på ett ändamålsenligt sätt. Målet är att kunna montera små serier både billigt och flexibelt. Man hoppas även kunna integrera flödet av information i systemet.

i framtiden är det meningen, att när moneringsstationen får en pallet med kompo Ordförande för direktionen professor Hans Andersin (t v) och chefen för institutet docent Eero Eloranta.

Lagerenheten och monteringsstationerna från Assembly Factory uppställda i ett av maskinavdelningens laboratorier i Otnäs.

Monteringsstation vid monteringslinjen, som nu har tagits i bruk vid Institutet för industriautomation vid Tekniska högskolan.

nenter, skall ett datasystem överföra dit motsvarande information. Den kan sedan berätta åt personen vid stationen vad som skall göras t ex åt de olika komponenterna och med vilka verktyg.

Vid institutet planerar man att vid ett senare skede försöka bygga in en robot för montering i en av stationerna.

Institutet forskar om flexibel produktion

Institutets chef docent Eero Eloranta säger att man skall bedriva forskning om hur man ekonomiskt och snabbt tillverkar en produkt enligt en kunds önskemål. Här gäller det att få samarbetet att fungera mellan personalen, maskiner, lagret och informationsflödet.

Det är också meningen att vid institutet bedriva forskning om hur man höjer mekaniserings- och automationsgraden inom industrin. Institutet verkar i en omgivning I Otnäs där man har tillgång till den bästa expertisen på både automation, maskin- och datateknik.

Institutet skall delta i, förutom nationella, även i internationella — främst europeiska — projekt. Målinriktad forskning i samarbete med industrin kommer att vara en viktig del av institutets verksamhet. Fortbildning inom industriautomation kommer även att senare ingå i verksamheten,

Vid institutet kommer man även att intressera sig för, hur det mänskliga arbetet, som t ex montage av delar, på ett bra sätt kan anpassas I en automatiskt styrd fabrik.

Ordförande för institutets direktion professor Hans Andersin berättar att institutet redan har i gång flere projekt med industrin. Förutom Mancon-projektet nämner Andersin som samarbetspartners bl a Valmet Oy, Oy Wärtsilä Ab Arabia och Oy Ensto Ab.

Assembly Factory

Assembly Factory har utvecklat sin produkt under tre års tid. Man har även varit aktiv med provmarknadsföring. Styrelseordförande Gustav Rosenlew säger att provmarknadsföringsskedet har varit mycket uppmuntrande. Intresset har medfört samarbetsförhandlingar även utanför Fintand.

Avsikten med projektet för Assembly Factory är att säkerställa företagets konkurrenskraft. Man försöker även samla erfarenhet av olika möjligheter att använda maonteringslinjen.

Rosenlew säger att samarbetet mellan institutet och Mancon-gruppen är ett betydande projekt för dem. Han hoppas det även skall ha en större betydelse för hela samhället.

Beställning från Sovjet

Assembly Factory har redan erhållit en 15 Mmk beställning på ett helt monteringssystem med flere linier. Anläggningen skall 1evereras till en fabrik för datamaskinutrustning nära Moskva. Hela systemet kommer att provköras i fullskala i en 1000 m? stor fabrikshall före leveransen.

Gustav Bås 25

Utgiven i Forum nr 1987-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."