Utgiven i Forum nr 1986-13

Mot mångsidigare kapitalmarknad

av René Söderman Forum 1986-13, sida 10, 11.09.1986

Taggar: Teman: ekonomi

Unikt forskningsprojekt vid Svenska Handelshögskolan:

MOT MÅNGSIDIGARE KAPITALMARKNAD

Den finländska kapitalmarknaden är relativt outvecklad mätt med internationella mått. Hos oss saknas den mångfald av finansieringsinstrument som utvecklats och florerar i världens stora finanscentra. Nu har emellertid en grupp forskare och studerande vid Svenska Handeslhögskolan inlett ett projektarbete vars syfte är att informera och öka kunskapen om finansieringsinstrument som potentiellt står i turen att introduceras i Finland. Projektarbetet leds av tf professor Tom Berglund.

arför nya finansieringsinstrument? V Många finländska företag som re dan lämnat internationaliseringsprocessens födslovåndor bakom sig använder sig av de finansieringsformer som står till buds ute i den stora världen. Samtidigt konkurrerar de med övriga multinationella företag. För dem utgör urvalet av olika finansieringsinstrument ett allt viktigare medel för att upprätthålla konkurrenskraften.

— Om inte banker och övriga kreditinstitut kan erbjuda motsvarande instrument i Finland, kommmer de finländska företagen att flytta sin efterfrågan till utlandet, säger professor Tom Berglund.

Med andra ord betyder cetta att Finland går miste om en marknad och pengar. Enligt Berglund kommer de största finländska företagen att utnyttja sig av de utländska marknaderna, oberoende av vad som sker i Finland. Likviditeten är utomlands så pass go — Men det är inte nödvändigt att låta hela efterfrågan flytta till utlandet, säger han.

Vilka är de nya finansieringsinstrumenten?

Berglund indelar dem i värdepapper vars avkastning är beroende av företagets framgång, och värdepapper med fastslagen nominell avkastning.

Kapitalmarknadssimulationen spelas på dataskärmar — precis som i verkliga livet. Medlemma 10

Till den första gruppen hör t ex optioner, rätten att köpa eller sälja en viss aktie till ett bestämt pris på en bestämd dag i framtiden. Till den andra gruppen hör å ena sidan helt riskfria instrument, t ex företagscertifikat, med rätt kort löptid (några veckor till flera månader) och å andra sidan obligationer elier debenturer, vilka kan ha en betydande kursrisk.

Övriga instrument är tex konventibla skuldebrev, futures, optioner på futures, ränteoptioner och terminskontrakt på obligationer.

Hur utveckla den finländska kapitalmarknaden?

Enligt Berglund är det första steget i utvecklingen att de egentliga basmarknaderna gynnas.

— En större omsättning på börsen och flere noterade aktieserier är klart önskvärda, konstaterar han.

Enligt Berglund borde spekulation I aktier underlättas — En större omsättning är en förutsättning för att förtroendet för finländska aktier som sparinstrument stärks, säger han. — Det andra steget går ut på att introducera nya instrument i Finland. Det är med tanke på att bidra till detta som kapitalmarknadsforskningen vid Svenska Handelshögskolan upptagits som ett speciellt projektarbete i samarbete med näringslivet.

Vilken är Svenska Handelshögskolans uppgift och roll — Svenska Handelshögskoltans roll är bla att utforska och sprida information om potentiella värdepappersformer som kan tänkas bli introducerade i Finland, säger Berglund. — Avsikten är inte att utbilda ”spekulanter” i ordets negativa bernärkelse, utan rationella personer som förstår välja “billig” finansiering genom de rätta instrurmenten.

I praktiken går projektet ut på att man på simuleringsbasis undersöker hur ett visst finansieringsinstrument bör tas i bruk i finländska förhållanden. För detta ändamål har institutionen för allmän företagsekonomi skaffat en HP 9000 minidator, som programmeras att utföra simuleringarna. Systemet byggs upp så att flera ”aktörer” samtidigt kan agera ”på marknaden” vid sina terminaler, precis som i valutahandeln som sker med hiälp av Reuters bildterminaler. Tanken är att även företagstolk skall delta i utvecklingsarbetet av simulatorn och lära känna nya finansieringsinstrument med hjälp av den.

Forskningsarbetet skall bli en bestående del av SHH:s verksamhet, därför har det två syften.

— Syftet är dels att bidra till utvecklingen av kapitalmarknaderna, och att samtidigt utbilda yrkeskunniga ekonomer som förstår hur dessa utvecklade marknader fungerar, kristalliserar Berglund.

En färdig simulatormodell för företagscertifikat kommer att tas i bruk redan i höst.

René Söderman 13/1986 FORUN,

Utgiven i Forum nr 1986-13

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."