Utgiven i Forum nr 1984-17

Möten och mässor

av Christer Ekebom Forum 1984-17, sida 14-16, 14.11.1984

Taggar: Teman: politik

FRUN 17/84 17/84

FÖRUN | F RUN 17/84

Av CHRISTER EKEBOM

E Andelslaget Finlands mässa fyller 65 år detta år. Företaget uppnår således ”pensionsålder”, men av den sjudande aktiviteten att döma har man nog inga som helst tankar på att gå i pension. Tvärtom: det är väl med HECC som med ett fint vin, det blir bara bättre med åren. Det här är självfallet sant eftersom en erfarenhet som grundar sig på en mångårig verksamhet knappast kan ersättas av någonting annat.

Det är intressant och imponerande att se tillbaka. Man behöver inte ens gå sär skilt långt tillbaka. Det räcker med att ta steget från den gamla mässhallen nära centrum inne i Helsingfors till det utställningskomplex som idag står i Östra Böle på ett avstånd av fyra minuter från Helsingfors centrum [med lokaltåget). Då de nya hallarna blev färdiga för ungefär tio år sedan verkade de jättelika jämfört med det gamla utrymmet, men redan nu börjar de bli trånga! Det har faktiskt redan förekommit överbokade mässor.

Kan ännu utvidga

På området finns emellertid fortfarande cirka 12000 kvadratmeter outnyttjad byggnadsrätt, så det lär nog ännu ta en tid innan HECC blir tvunget att läta efter en ny plats. Men verksamheten utvecklas inte bara volymmässigt utan också i nya banor. Kongresser är på modet idag. Och det börjar bli allt vanligare med utställningar i samband med kongresser. Likaså börjar det bli vanligt med kongresser och skolningstillfällen i samband med mässorna. Detta gäller speciellt fackmässor. Mässcentret har tagit vara på detta och är inte längre bara ett mässcentrum utan också ett kongresscentrum. Och HECGC är det enda stället hittills i Finland där såväl stora kongresser som stora utställningar kan anordnas samtidigt och dessutom under samma tak.

Ny kongressflygel

En kongress i ett mässcentrum? Den första tanke som slår en är naturligt nog att det här inte kan vara speciellt lyckat: jättelika fyrkantiga hallar kan väl inte vara en lämplig miljö. Nej, säkert inte. Men HECC har numera en helt separat kongressflygel i direkt anslutning till själva mässcentret och denna kongressflygel är anpassad och byggd just för de behov kongresser och möten av olika slag idag har. Inkluderande en trevlig miljö. Kongressflygeln erbjuder en sober och stilig miljö med alla de teknisk 14

Mässor och kongresser kombineras allt mer

Att anordna stora utställningar, mässor, är ingenting nytt. Inte heller är det något nytt att anordna konferenser av olika slag. Men en relativt ny företeelse, som dessutom blir allt vanligare, är en kombination av dessa två. Helsingfors Mäss- och Kongresscentrum, eller HECC, efter den engelskspråkiga benämningen Helsinki Exhibition and Congress Centre, har förberett sig på de utmaningar mäss- och kongresskombinationen erbjuder.

funktioner som kongresser av olika slag kräver. Kongressdelen har denna höst fungerat i ett år och de erfarenheter man har är mycket positiva. Antalet kongresser och deltagare har överstigit förväntningarna. Under det första året arrangerades ca 600 evenemang av olika slag i utrymmena och deras sammanlagda deltagarantal uppgick till ungefär 55 000.

Själva kongressflygeln inrymmer dels restaurangutrymmen och dels ett antal olika stora kongressalar och konferensrum. Man kan faktiskt välja utrymmen som är lämpliga för konferenser med allt från ett tiotal deltagare till över tusen, i samma utrymme, Det totala antalet deltagare kan vara ännu större om konferensen delar upp sig i mindre grupper. De stora utrymmena är dessutom mycket flexibla och exempelvis den stora kongressalen kan delas upp i tre mindre utrymmen med hjälp av flyttbara väggar Kommunikationerna mellan de olika utrymmena fungerar bra och kongresserna kan på ett naturligt sätt integreras med olika utställningar.

Avancerad teknik

En konferens behöver idag teknik. Efterhand som tekniken har utvecklats har mötesdeltagarna och arrangörerna lärt sig utnyttja den vilket betyder att en avancerad teknisk utrustning numera kan betraktas som ett måste i samband med större kongresser. Det är frågan om sk AV-teknik, dvs ljud och bild. AV av idag är betydligt mer än en diaprojektor och en mikrofonförstärkare för talaren, En stor kongress behöver olika slag av overhead-projektorer, stora och effektiva diaprojektorer med möjlighet till samkörning i multivisionsprogram samt TV-system för allmän information och visning av videoprogram. Ljudtekniken spelar också en framträdande roll, trots att den kanske inte märks på samma sätt som videoutrustningen. Det är faktiskt så med fungerande ljudteknik att den egentligen inte alls ska märkas! Man lägger märke till ljudtekniken bara då den fungerar illa. De flesta har väl någongång

Mässcentret i Helsingfors med den nya kongressflygeln framme till höger.

Kongressflygelns aula ger definitivt inte intryck av någon trist utställningshall upplevt visslande mikrofoner och grötigt eller raspigt ljud, typiska fenomen or tekniken inte fyller måtten. HECC har faktiskt en ljudteknik som är helt i studioklass. Man har ett separat teknikrum därifrån praktiskt taget alla AV-funktioner kan skötas. Se pärmbilden till detta nummer! Detta rum har dessutom Abuell kontakt med den stora kongressalen varför teknikerna hela tiden kan följa med vad som händer i salen. På det sättet blir tekniken mycket flexibel och då den dessutom sköts av yrkeskunnig personal torde den också fungera till full belåtenhet.

Hårda krav

Mötesarrangörerna fordrar mycket av tekniken. Saker och ting ska ordnas med detsamma och inte i morgon. Tekniken vid HECC:s kongresscentrum är anpassad till dessa krav. En enkel men betydelsefull finess är en direkt telefortinje ut till telefon nätet från vilket konferensrum som helst.” Det här kan verka som en tämligen enkel sak, men faktum är att HECG har specialtillstånd att själv koppla dessa linjer i centrets egen central. Normalt får ingen annan än telefonföreningen göra dylika kopplingar, men om telefonföreningen varjé gång ska göra kopplingarna då någon vill ha en direktlinje, så skulle systemet helt enkelt inte fungera enligt ”nu med detsamma” -principen. Telefonföreningen har ju ändå en viss leveranstid på sina tjänster. Nu kan linjen tas ibruk med några minuters varsel,

Att arrangera internationella kongresser kräver ytterligare beredskap, främst i form av tolkningskapacitet. HECC har givetvis inga egna tolkar, men de tekniska förutsättningarna för simultantolkning till flera olika språk finns och dessa tolkbås har, liksom teknikrummet, visuell kontakt med den stora kongressalen, helt i enlighet med tidens krav.

Snabbhet och smidighet

Snabbhet och smidighet är de två huvudkraven på ett modernt kongresscentrum. Det gäller att snabbt kurma möblera om i ett utrymme allt efter behoven. Detta faktum har man tvingats beakta redan d möbleringen planerades: stolar och bord ska snabbt kunna läggas ut och stuvas undan. Hur väl kapaciteten i de olika utrymmena kan utnyttjas är delvis beroende just av dessa servicefunktioner. Spilltiden som uppstår i samband med städning och annat underhåll samt vid ommöblering ska minimeras. : :

Att ställa ut saker och ting på en mässa är en mycket gammal tradition, De första mässorna var helt enkelt kyrkliga tilldragelser, marknader som ordnades i närheten av kyrkorna i samband med störr 1 kyrkliga begivenheter. Kyrkan var ju tidigare den viktigaste samlingsplatsen på en ort och det föll sig naturligt att förlägga också affärerna till kyrkans närhet, Dagens mässor och utställningar bygger på denna gamla tradition och syftet med mässorna är fortfarande i stort sett detsamma, dvs att ge besökarna tillfälle att se och jämföra hela det till buds stående produktsortimentet inom det område mässan omfattar. Affärer görs idag liksom förr också i samband med mässorna, i vilken utsträckning beror helt på mässans art. Det görs proportionellt betydligt fler affärer på fackmässor än på stora allmänna mässor. Det som emellertid skiljer dagens mässor från forna tiders mässor (och i själva verket också från mässor för bara något tiotal år sedan) är de skolningstillfällen och konferenser $om ofta numera ordnas i samband med speciellt fackmässor. Det förekommer dels seminarier och möten för företagens egen personal och dels konferen Akriva

Finansieringstillgångar Inhemska fordringar

Kassa och fordringar hos Finlands Bank .

Specialdepositioner i Finlands Bank

Fardringar hos andra banker

Checkräkningskrediter . .

Växlar ..

Lån …..

Krediter i utländsk valut;

Betalningsförmedlin Övriga finansieringstillgångar …

Utländska fordringar

I utländsk valuta

I mark .. Omsättningstill

Utländskt mynt.

Masskuldebre Övriga omsättningstillgångar . … Investeringstillgångar

Masskuldebrev

Aktier och andelar . .

Fastigheter och fastig] Anläggningstillgångar och övriga utgifter med lång verkningstid

Aktier och andelar. ………

Fastigheter och fastighetsaktier

Maskiner och inventarie Övriga anläggningstillgångar oc utgifter med läng verkningstid . Skatter Löner och sociala u Övriga utgifter ..

För Direktianen

Helge Laaks ser för kundkretsen. Idén här är att kombinera själva utställningen och den visuella och fysiska kontakten med en produkt med en gedigen information om densamma och branschen. Modern datateknik och dess användningsmöjligheter kan svårligen förklaras i anslutning till själva maskinen, därför ordnas skolningstillfällen där personalen eller kunderna får ta del av maskinens användningsmöjligheter i ett större sammanhang.

HECC är åtminstone tillsvidare Finlands största mässcentrum. Men på HECC är man fullt medveten om att man ingalunda kan anse sig ha en maonopolställning på marknaden. Det gäller att hela tiden följa med utvecklingen och se till att man är beredd att möta konkurrensen från andra. Andra företag i branschen är inte heller det enda ”hotet”, exempelvis en kraftig lågkonjunktur kan vara ett mycket påtagligt sträck i räkningen. Det händer att planerade mässor får inställas på grund av för litet intresse från utställarnas sida. Sådant är helt naturligt, uppläggningen av ett mässprogram och framför allt introduktionen av nya mässor är alltid ett experiment med en i viss mån osäker utgång. En mässa klarar sig inte heller med bara utställare — någon ska komma för att beskå Månadsbalans den 30 september 1984

Passiva

Främmande kapital Inhemska skulder Checkräkningar … Depositioner Depositioner i utländ: Skulder till Finlands Bank Skulder till andra banker Skulder till staten Betalningsförmedling Övriga skulder Utländska skulder I utländsk valuta … 2185 064 561,69 I mark . 16 905 582,13 — Räntor och övri Reserveringar .. Eget kapital Aktiekapital Reservfond …. “VärderegleringsFand. Övriga fonde 46 946 280,00 43 735 496,0 5 062 650 320,90 120 927 561,06 169 970 228,91 1608 049 869,77 1 614 703 834,60 555 790 984,69 21 406 899,0 5 548 023,40 249 B47 445,00 40 333 016,0 1453 043 475,67 17 293 235,00 35 789 558,6 124 189 726,24 115 318 383,37 131 106 939,8 11 226 600,37 8 982 608,20 77.433 191,12 [42 615 813,6 13 858 879 635,41

Ansvarsförbindelser . Sulo Immonen

Vinst från tidigare år ….

Esa Timone da de utställda produkterna också. Hur en mässa lyckas beror dels på hur många som ställer ut — det är viktigt med ett stort urval — och dels på hur många som besöker mässan och dessa båda huvudfaktorer är dessutom i allra högsta grad beroende av varandra!

Gammal tradition

Ett mässprogram består dels av gamla inkörda, regelbundet återkommande evenemang, och dels av nyheter av vilka en del blir långkörare och andra är engångsföreteelser. Nya utställningsbehov uppstår med jämna mellanrum och gamla blir inaktuella. Benägenheten att anordna utställningar i samband med konferenser kommer med största sannolikhet att i framtiden utveckla helt nya mässor, mässor som överhuvudtaget inte skulle ha förutsättningar att lyckas utan att kombineras med en tillhörande kongress.

Andelslaget Finlands Mässa nöjer sig inte bara med att anordna egna utställningar ”hemma” i det egna centret i Böle. I huset verkar också en tämligen stor utlandsavdelning som framför allt sysslar med att bistå inhemska utställare vid utländska mässor.

OSUUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OY ANDELSBANKERNAS CENTRALBANK A 327 377 705,86 282 172 868,61 545 594 485,25 391 526 153,57 4 404 266 779,44 2 815 260 694,56 557 020 048,40 517 725 196,6 2948 187 807,65 145 023 102,65 216 086 098,67 281 614 343,0 395 000 000,00 18 700 000,00 10 000 000,0 2939 579,75 184 771,2 mk 13 858 B79 635,41 mk 4 054 196 334,70

För Förvaltningsrådet T. Hakamäki

Utgiven i Forum nr 1984-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."