Utgiven i Forum nr 1997-10

Några Internetråd åt företagsledningen

av Patrik Kvikant Forum 1997-10, sida 40, 23.10.1997

Skribenten är ekonilic. och arbetar på nymediaföretaget PartnerGroup Ö FE Z Li = " Ö < FA < ”Nätet möjliggör bibehållen lönsamhet trots prissänkningar. Detta uppstår genom att företagen kan kringå mellanhänder eftersom producenten når slutkonsumente direkt.”

Patrik Kvikant

Några Internetråd åt företagsledninge n orsak till att handeln i Internet änn inte slagit igenom i Finland är ett ointress hos företagsledningen. Detta ointress beror i sin tur delvis på okunskap, Okunskapen kan tänkas grunda sig på att den högsta ledningen inte känner sig hemma i den datoriserade omgivningen. Om Du känner dig träffad, läs denna artikel extra noggrannt.

Finska företag har inte tillräckligt seriöst funderat på Internets kommersiella möjligheter. Många företag har visserligen gjort egna hemsidor, men sidorna har ofta uppstått för att visa att företaget s.a.s. hänger med i tiden. Någon genomtänkt investering har det sällan varit frågan om.

Senast nu borde ledningen satsa på att kartlägga, evaluera och utnyttja nätets kommersiella möjligheter. Det står ingenstans skrivet att Internet lämpar sig för alla företag, men samma sak gäller även för det motsatta. Det är m.a.o. inget fel på att låta bli att satsa på handel i nätet ifall ledningen är övertygad om att produkterna/ tjänsterna inte lämpar sig för ändamålet. Däremot är det dumdristigt och riskfyllt att låta bli att satsa på Internet endast därför att man inte själv använder sig av nätet eller förstår sig på det.

Vilka är då fördelarna med handel på nätet. Först och främst är det priset. Nätet möjliggör bibehållen lönsamhet trots prissänkningar. Detta uppstår genom att företagen kan kringå mellanhänder eftersom producenten når slutkonsumenten direkt. Ibland kan nätet t.o.m. fungera som distributionskanal. Programvara, grafik etc. förflyttas effektivt genom nätet. En annan fördel är att det är lätt att köpa via nätet eftersom konsumenten kan köpa produkten t.ex. hemifrån, Snabbheten är också en fördel. Producenten får omedelbart beställningen och den kan automatiskt integreras i det operativa systemet för vidare behandling. Nätet möjliggör även en ökad kundinformation. Att öka informationsmängden på nätet ökar kostnaderna endast marginellt. Å andra sidan riskerar företaget att informera för mycket och för dåligt ifall verksamheten i nätet är dåligt planerad. Öppethållningstider existerar inte i nätet. Kommersen kan fortgå dygnet runt. Detta är speciellt en fördel för företag som vill operera globalt.

Vilka produkter/tjänster lämpar sig då för nätet? Allt som nu säljs via postorder kan även säljas via nätet. Biljettförsäljning och reservering fungera också bra. Mjukvara som t.ex. dataprogram och grafik har redan en längre tid bytt ägare via nätet. Informations- och experttjänster är även starkt på kommande, Elektroniska spel och framförallt nätspel har enorma framtidsutsikter. Ovannämnda produkter/tjänster är exempel på handel som når slutkonsumenten. Det kommer dock att dröja en tid innan finländska hushåll är kopplade till nätet och förrän alla ålderskategorier använder sig av nätet. Betydligt bättre möjligheter för kommers på kort sikt finns det inom handeln mellan företagen. Handel i företagens slutna nätverk (intranet) och begränsade öppna nätverk (extranet) kan snabbt startas eftersom den teknologiska infrastrukturen i många fall finns färdig. En viktig länk i handeln i Internet är betalningen. Dåligt fungerande betalningssystem har ansetts vara den viktigaste orsaken till att handeln inte tagit fart. Faktum är dock att betalningssystem sedan länge existerat i Finland. Problemet har snarare varit att inget koncept för mindre betalningar ännu slagit genom ordentligt. 9

Kom ihåg då ditt företag fattar beslut om Internet 1) Alla produkter lämpar sig inte för handel i nätet. Observera dock att få produkter/ tjänster inte gör det. Kända varumärken gör handeln lättare.

  1. Din kund skall få en klar fördel genom att handla i nätet jämfört med andra distributionskanaler (t.ex. priset, enkelheten, snabbheten).

  2. Ha tillräckliga resurser. Det är kostsamt att skapa en fungerande infrastruktur. Hårdvara, mjukvara, sakkunnighet och tid är dyrt.

  3. Tänk på logistiken. Det räcker inte enbart med att sälja produkter, de skall också levereras och faktureras.

  4. Ge kunderna god service. Kunderna kräver att servicen är lika bra som tidigare även om priset blivit billigare.

  5. Granska kritiskt de egna resurserna. Samarbeta med företag inom nymediabranschen. Många kostsamma misstag kan härigenom undvikas.

FORUM NR 10/97

Utgiven i Forum nr 1997-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."