Utgiven i Forum nr 1982-06

”New products” knyter samman uppfinnare och exploatörer

av Bjarne Nyman Forum 1982-06, sida 08-09, 31.03.1982

Taggar: Teman: uppfinnare

En uppfinnare som önskar dra kommersiell nytta av sin idé stöter på många hinder. Det kan vara fråga o brist på kapital för vidareutveckling, avsaknad av de ”rätta kontakterna” till intresserade företag m m. En uppfinnare kanske inte har tillräckliga kunskaper när det gäller att marknadsanpassa produktidén.

Vägen från idéstadium till marknadsanpassad produkt är så pass svårforcerad att man på sina håll börjat fråga sig om påhittigheten i våra avancerade industriländer ä blockerad.

New Products-bolagen i Göteborg har specialiserat sig på att fungera som länk mellan uppfinnare och ex ploatörer.

Ö I Göteborg fungerar sedan 6—7 år tillbaka i tiden ett företag med namnet New Products Research Ab. Företagets affärsidé är att som fristående bolag utveckla idéer och innovationer till marknadsanpassade produkter. I praktiken utgör företaget en behövlig länk mellan uppfinnare, idégivare och exploatörer.

Idén till New Products Research Ab kom — inte oväntat — från en uppfinnare. Innovatören Bengt Petersson hade upprepade gånger stött på problem med att få sina idéer exploatera SwedelInnovation 81 genomfördes med stor framgång i Sverige av New Products Research Ab. Nu kommer företaget igen me en nordisk uppfinnarpristävling, NordInnovation 83.

de. Samma problem hade också många av hans uppfinnarkollegor mött.

Problemen bestod ofta i att hitta de rätta företagen, att få företagen intresserade, att hitta kapital för att vidareutveckla idéerna och göra dem attraktiva för företagen o s v.

New Products Research Ab grundades efter att Gunnar Wennerström och Årne löneman — båda med industriell erfarenhet — hade fastnat för Bengt Peterssons idé om ett specialiserat företag som förbindelselänk mellan innovatörer och exploaterande företag.

I dag har New Products ett fungerande kontaktnät med många fristående uppfinnare som förser företaget med idéer. Kontaktnätet utvecklas fortsättningsvis.

— New Products Research innebär ett helt nytt koncept, framhåller Hans Blenner, som knöts till företaget senaste sommar. — Vi vill skapa effektivitet i uppfinnarverksamheten. Vi går ut till företagsledningarna och tar reda på vad de vill ha. Och som gamla industrimänniskor vet vi också vad det lönar sig att erbjuda åt företagen.

— 1 stället för att en uppfinnare sitter i sin kammare och hittar på någonting han inte vet hur han skall sälja kan han använda sig av våra tjänster. Det innebär att han kan koncentrera sig på vissa speciella områden där produktnyheter behövs. Då vet han att det i andra ändan av kedjan finns ett företa “NEW PRODUCTS” KNYTER SAMMAN UPPFINNARE OCH EXPLOATORE som är intresserat av att eventuellt exploatera hans uppfinning, säger Hans Blenner.

— New Products Research handlar dock inte enbart om nya produkter. Det kan också vara fråga om förbättringar av gamla produkter, förbättringar i tillverkningsprocessen, och dylikt. Men mest är det natruligtvis fråga om helt nya produkter.

Swedelnnovation 83

Sin hittills största satsning gjorde New Products under sommaren 1980, då Swedelnnovation 81 startades. Meningen med projektet var att få fram så många produkter och produktidéer som möjligt inom ramen för vissa begränsade sökområden.

SwedeInnovation 81 genomfördes som en uppfinnarpristävling. De s k sökprofilerna eller sökområdena hade uppgjorts av 12 svenska storföretag, som alla var intresserade av nya produkter och nya idéer.

De svenska storföretag som nappade på kroken var Volvo, Sandvik, Stiga, Gränges, Swedish Match, Esab, Custos, Eldon, Elektrolux, SKF, Skåne-Gripen och Svenska Utvecklings Ab. Sökprofilerna omfattade allt från storkök till vindgeneratorer.

New Products skötte kontakten till

Forum 6/82

Enligt dir Hans Blenner fungerar New Products Research Ab som en mötesplats för uppfinnarintressen och företagsintressen.

uppfinnarna både genom direktreklam via sitt kontaktnät och genom en omfattande annonsering i dags- och fackpressen. Och förslagen strömmade in. New products fick sammanlagt 2800 nya idéer och produktförslag.

— Vi är mycket nöjda med resultatet, konstaterar Arne Jöneman. -Just nu är vi inne i redovisningsskedet. Vi har vaskat ut ca 90 idéer och produktförslag som vi bedömt som utvecklingsdugliga.

— I vissa fall har vi under sekretess låtit de sökande företagen titta på alla förslag inom respektive sökprofiler. Det har gett ytterligare utvecklingsdugliga idéer.

Patenträttsandelar

New Products plockar i regel fram enbart sådana förslag och idéer som kan = patenteras. = Icke-patenterbara idéer, t ex någon energi- eller kapitalsparande ny tillverkningsmetod eller förbättring, har mindre betydelse i NPbolagens verksamhet.

— Vi sköter om patentsökningen för de uppfinningar som vi bedömt som utvecklingsdugliga, berättar Arne Jöneman. - Sedan överför vi nyttjanderätten via licnesavtal exklusivt till det företag som är intresserat. Vi kommer överens med företaget om bur stor ersättning det skall betala för den nya idén eller produkten. Oftast rör det sig om ersättningar på tre till fem procent av produktens försäljningspris.

Forum 6/8 — Alla deltagande parter drar nytta av vår verksamhet, säger dir Arne Jöneman, — uppfinnarna, exploatörerna och vi själva.

Patenträtten utnyttjas av NP-bolaget på ett intressant sätt. Uppfinnaren behåller 30 procent och den resterande delen erbjuds åt hugade investerare.

Spridning av riskerna

Men det är inte fråga om att investera i en ensam uppfinning. New Products sammanför nämligen ett tiotal uppfinningar i samma innovationsblock och erbjuder patenträttsandelar ur detta block till försäljning. På detta sätt får man en spridning av risken.

— Egentligen är det ingen risktagning att investera i våra palenträttsandelar, hävdar Hans Blenner. Vi skall komma ihåg att de idéer som finns med i innovationsblocket är vaskade ur en idéhög och att de alltså utgör eliten av de förslag som bedömts som utvecklingsdugliga. Jag kan inte tänka mig en situation där investeraren inte skulle få utdelning.

Bara trettio procent av patenträtten till uppfinnaren? Är det rättvist — Utan vår hjälp skulle uppfinnarens idé i de flesta fall komma till korta och stanna på innovatörens arbetsbord, säger Hans Blenner. Och så får vi inte glömma att New Products tillför uppfinningen eller idén ett utvecklingskapital av den storleksordningen att en ensam uppfinnare knappast skulle klara av det.

Just utvecklingskapitalet eller riskkapitalet är ytterligare en finess i New Products-bolagets verksamhet. Företa get ställer kapital för utvecklingen av idéer till förfogande antingen för uppfinnarens räkning eller för ett exploaterande företags räkning. Utvecklingsarbetet kan också försiggå inom bolaget helt och hållet eller så att bolaget leder och övervakar arbetet.

Fördelar för alla

Swedelnnovation 81 finansierades framför allt via s k anslutningsavgifter. De medverkande företagen betalade för att få sina sökprofiler ut till uppfinnarna.

— Om företagen själva hade gått ut i avsikt att få nya idéer och produkter skulle det ha blivit mycket dyrare för dem — kanske tio till 20 gånger dyrare, säger Arne Jöneman. Vi har alltså systematiserat uppfinnarverksamheten och skapat mönster där alla medverkande parter har fördelar.

SwedelInnovation 81 gav enligt direktörerna Blenner och Jöneman ett ypperligt resultat. För närvarande är redovisningsarbetet på gån och licensavtalen med de intresserade företagen görs upp.

NordInnovation 83

Samtidigt finslipas som bäst planer på ett större projekt, nämligen NordInnovation 83, som av namnet att döma kommer att beröra samtliga nordiska länder. I princip byggs projektet upp på samma sätt som SwedelInnovation 81. Skillnaden är den att NordInnovation är större.

— Vi håller för närvarande på med att få företag från samtliga nordiska länder med, berättar Arne Jöneman. — Gränsen har dragits vid 25 företag, som får presentera tre till fem sökprofiler per företag. Antalet sökprofiler kommer att maximeras till 100 stycken.

På samma sätt som SwedelInnovation 81 är Nordinnovation 83 en uppfinnarpristävling. Själva tävlingsmomentet rubriceras ”Nordens största uppfinnarpristävling” och prissumman ligger på 750 000—1 000 000 SEK. Det utvecklingskapital som New Products Research kommer att tillföra de utvecklingsdugliga idéerna rör sig i trakten omkring 15 000 000 till 20 000 000 SEK.

— Vi kan naturligtvis inte säga någonting ännu om hur vi kommer att lyckas, medger Arne Jöneman. Erfarenheterna från Swedelnnovation sporrar och vi är säkra på ett bra resultat också nu för samtliga parter — uppfinnarna, exploatörerna och New Products.

Bjarne Nyman O 9

Utgiven i Forum nr 1982-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."