Utgiven i Forum nr 1978-17

Nokia: knackigt 1977, ljusning i år

av Per Sedel Forum 1978-17, sida 30-32, 08.11.1978

Taggar: Bolag: Nokia

företagsronden

Nokia: knackigt 1977 ljusning i år

Bokslutet 1977: € Något förbättrat resultat.

9 Försäljningen stampar på stället.

e Återhållsamhet i investeringarna.

e Kostnadsnedskärningar och personalinskränkningar.

e Kraftig stegring av pensionskostnaderna.

Delårsrapporten 1978-08-31 e Fart på försäljningen igen.

e Träförädlingen ökar med 17 procent — krise i skogsindustrin förbi 9 Något försämrad lönsamhet.

Finanseringsanalys (Mmk)

I Tillförda medel I Internt fKRedovisad vinst Lagerreserv, ökning(+)/minskning(—) Reserveringar, ökning(+)/minskning [a] Avskrivningar Resultatbelastande skatter

Skatter, resultatbelastande

Skatter mot fonder

Dividendutdelning 4 Dispositionsmedelsutgifter Frångärets verksamhet internt tillförda medel Övriga interna medel Utrangering av anläggningstillgångar Interna medel total “Externt

Vv Okning av: Kortfristiga skulder Långfristiga skulde j Använda medel Ökning av finansieringstillgångar kb lnvesteringar I: [> Omsättningstillgångar Lv Anläggningstillgångar i ft oFusionsökning av anltillg. “Ökning av värderingsposter (örealiserade kursförluster 3 18,57 20,20 0,1 160,54 20,1 815 189,50 197 “180,73 210,6 1977 19,06 T 0,00 3,38 116,44 11,28 150,16 —11,28 + 940 — 1,88 16,16 ” 085 —16,41 i 18.57 9M0 14T;87 — 4,94 66,84 61,90 208,17 29,81 — 3,55 115,42 111,77 61,59 208,1 7” Nokia-koncernens försäljning utgjorde senaste år 2402,3 Mmk. Härav uppgick moderbolagets försäljning efter korrektivposter till 1869,4 Mmk, vilken jämförd med 1722,1 Mmk för år 1976 innebär en nominell ökning om 8,6 procent eller något mindre än inflationen, varför ingen reell ökning kan registreras för år 1977. Enligt verksamhetsberättelsen för år 1976 hade för år 1977 budgeterats en försäljning om ca 2 000,0 Mmk. Budgeten för 1977 uppnåddes alltså inte.

Investeringarna som redan 1976 minskade med en tredjedel fortsatte senaste år att sjunka, vilket framgår av finansieringsanalysen. Investeringarna 115,4 Mmk utgjorde sålunda endast 41 procent av investeringsnivån 1975. I analogi med detta utgjordes investeringarna 1977, förutom av tidigare igångsatta investeringar, främst av rationaliseringsoch reinvesteringar. Anpassningen till rådande lågkonjunkturer har lett till att personalen minskat med över 1000 personer under de två senaste åren, Av denna minskning hänför sig något mera än 700 till 1977, men så har också omsättningen per anställd stigit med ca 15 procent eller betydligt mera än totalomsättningen.

Försäljningen för åren 1976 och 1977 fördelar sig på moderbolagets olika avdelningar på följande sätt:

Lönsamhet och räntabilitet

Försäljning i Mmk 1976 1977 Föränd ring “/o Träförädlingen 300,8 310,0 31 Gummifabriken 3741 395,9 5,8 Kabelfabriken 768,3 829,1 79 Elektroniken 260,8 311,3 19,4 Plastgruppen 76,4 79,5 4,2 Totalt (före övriga korrektivposter) — 1780,4 1925,9 B.2 Den fortsatta lågkonjunkturen präglade fortfarande lönsamhets bilden i Nokia under senaste år. Totalt sett har resultatet förbättrats något jämfört med förluståret 1976 (se femårsöversikten), och synes trots avskrivningsdifferensen ligga aningen på positiva sidan. Här bör dock en reservation göras för den stora ök FORUM 17/7 ningen av aktiverade orealiserade kursförluster. I fråga om långfristiga skulder kan för en resultatanalys aktivering av kursförluster försvaras, men knappast i fråga om kortfristiga skulder. Skulle ännu boksluten inflationskorrigeras så som det visas i verksamhetsberättelsen, är resultatet även för 1977 en förlust liksom för 1976.

Resultatet för 1977 bärs främst upp av Kabelfabriken och Elektroniken. För den förra anges i verksamhetsberättelsen resultatet som tillfredsställande, men försämrat, för den senare åter som gott och förbättrat. Elektroniken är för övrigt också den enda avdelning som uppvisar en tillfredsställande försäljningsökning. För Träförädlingen och Plastgruppen är resultatet negativt, och för Gummifabriken är det svagt, men för alla tre har resultatet dock förbättrats sedan 1976. Förutom för Plastgruppen har orderstocken försämrats för alla övriga avdelningar. I fråga om utsikterna för 1978 betecknas de även för Kabelfabriken överraskande.

Som en orsak till det svaga resultatet anges förutom stora räntekostnader och kursförluster en kraftig ökning av pensionskostnaderna om ca 45 procent. Av ökningen kan hela 59 procent hänföras till pensionspolitiska avgöranden, Endast 41 procent berodde på nya pensioner. Av dessa utgjorde mera än hälften arbetsoförmögenhetspensioner, vilket är något överraskande.

Likviditet och finansiering

Genom en stram finans- och kostnadskontroll har likviditeten bibehållits på en tillfredsställande nivå. Jämförd med 1976 har den tom något förbättrats, vilket framgår av relationstalen för kassa- och balanslikviditet om 1,05 resp 1,80 år 1977 mot 0,99 och 1,75 för 1976. Soliditeten har under hela perioden 1973— 1977 visat en sjunkande tendens. Minskningen 0,5 procent från 1976 till 1977 är obetydlig, och värdet 32,7 för 1977 är för våra förhållanden bra. Investeringarna har med 115,4 Mmk legat på en blygsam nivå. De internt

FORUM 17/78

Oy Nokia Ab Moderbolaget (Mmk)

Omsättning varav export (9/0) Oms. ökning ([/o) Personal, antal vid årets utgång Omsättning/anställd- (tmk) Rörelseöverskott kalkylmässiga avskrivningar Resultat efter kalkylmässiga avskrivningar i relation till oms. (9/a) i relation till sysselsatt kapital (2/o)”) Räntenetta Avskrivningsdifterens (kalkylmässiga ./. bokf. mässiga avskr.) Ökning(—)V/Minskning(+) av lagerreserv Ökning(>N/Minskning(+) av reserveringar” Skatter Skatter mot fonder Dividendintäkter överförda till fond Försäljningsvinster på anltitlg. till fond Kursförluster mot fond Redovisad vinst RAesultatbelastande överlöringar till pensionsstiftelser Utdelning i relation: till aktiekapital (9/0 . Balansvärden Finansieringstillgångar. I Omsättningstillgångar. (inklusive lagerreserv) ” Anläggningstillgångar Värderingsposter ta Kortfristigt främmande. kapital Långfristigt främmande-kapital (inkl. 1/4 av lagerreserv och reserveringar) Eget kapital (inkl. 3/4 av lagerreserv och reserveringar) Balansomslutning Anläggningstillgångarnas. brandförsäkringsvärd 8 FT Kassalikviditet Kö

FT + OT S BalanslikviditetS=“Fg7=3= S

Soliditet SF” 0/9

Betarisomstutning = = 1) Sysselsatt kapital här = balansomslutning 2) Inkluderar uppskrivning om 16,02 Mmk 3) Inkluderar uppskrivning om 100,00 Mm tillförda medlen som totalt uppgick till 141,3 Mmk (se finansieringsanalysen) räcker mer än väl till att täcka investeringarna. Övrigt finansieringsbehov har tillgodosetts med långfristigt kapital.

Framtidsplaner och -utsikter Dotterbolagens omsättning ökad 1973 1974 1975 197 1055,96 M673,67 —1654,57. 1722.07 29,2 oc 27,8 — 28,0 289 27,2 49;0 5,1 4, 12366, 13035 = 13233 — 12939 85.4 1207 125,0 — 133.1 182,50. — 227,28

PEN R 5 82 (12,2) (10,4) — (54 BN (23) (11.0) — (10,8) — (48 (2 AN —17,60 -—89,48 —48,17 —88,85 —B63,9 — 9,60 —20,39 —35,11 —12,90 —55,03 —63;27 — +12,78 +38,98 -— B,03 — 2,47 + 2,44. — 2,41 19,65 15,12 19,12 18,57 + 300 + 2,08 5,00 — 179 — 1,55 — 1,99 — 4110 — — +20,37 = — HA, == 20,19 24,18 17/19 10,57 4 15,00 14,00 — 19,00 “38,00 60,00 Å 14,25 — 17,60 — 20.20 1616 1616) 9,5 10,0 10,0. 80 280 I ! I NH 321,06–511,45 — 550,86 — 641,65) Bzl 371,90 498,43 478,10 — 48625 476,37?) 574,85 836,18)7 878,40 — 2,51 3,18 = 16,70 335,73 “539,27 — 484,90 — 645,4 330,55 — 441,99 — 695,05 = 706,0 503,05?) 615,98 6BB,367) 671,47 1169,33 1597,24 1868,32 2023,00 1300,00 1676;20 2243,10 2598,9 0,96 0,95 1,14 0,9 2,06 1,87 2121 1,75 under 1977 med 14,5 procent till 652,0 Mmk. Av detta kom på de utländska dotterbolagen 30,3 procent och 249,2 Mmk. Med beaktande av detta och den stagnerande inhemska ekonomiska utvecklingen är det inte ägnat att förvåna att Nokia ökar sina ansträngningar på de utländska marknaderna. Som exempel kan nämnas

Vän 3 att Träförädlingen förstärker sina positioner i Frankrike och Norge. Gummifabriken har gjort entré på den nordamerikanska däckmarknaden. Elektroniken kan boka en gynnsam utveckling inom sitt dotterbolag i Förenta Staterna, och i fråga om Kabelfabriken kan nämnas nya verksamhetspunkter i Mellanöstern och andsbygdselektrifiering i ett flertal utvecklingsländer.

I fråga om den ekonomiska utveckingen här hemma noteras i verksamhetsberättelsen att den kan vändas örst då en sådan ekonomisk politik bedrivs, som stöder effektiv och lönsam produktion genom att arbetsagare och arbetsgivare belönas för sin insats på ett adekvat sätt motsvarande situationen i våra konkurrentänder. Att vi i BNP-tillväxt de senaste åren med vår nolltillväxt tävat om sista plats i OECD-ligan, 1977 slagen endast av Sverige (för 1977 är det för övrigt bara Sverige och Finand som uppvisar en negativ tillväxt; se OECD Economic Outlook 23, July 1978), beror inte bara på konjunkturella och strukturella problem, som gjorts gällande, utan också på funktionella faktorer. Den envist ihållande recessionen i vårt land ä nog till stor del resultatet av en dåligt bedriven ekonomisk politik.

Delårsrapporten 1978-08-31

För 1978 har enligt verksamhetsberättelsen budgeterats en försäljning om ca 2 060,0 Mmk. Detta skulle innebära en blygsam ökning om ca 7 procent och ungefär motsvara den väntade inflationstakten för detta år. Man väntar sig med andra ord ingen volymökning i försäljningen för år 1978, För Kabelfabrikens del går budgeten tom ut på en minskning av försäljningen under 1978. Med detta som bakgrund har det sitt givna intresse att ta del av Nokias delårsrapport för de första åtta månaderna 1978. Enligt delårsrapporten fördelade sig försäljningen enligt följande:

Försäljnin -78-01-01–08-31 Förändi Mmk 1977 1978 — ring” Träförädlingen 193,4 226,3 17,0 Gummifabriken 249,1 263,9 5,9 Kabelfabriken 488,5 529,7 8,4 Elektroniken 176,0 217,6 23,6 Plastgruppen 51,7 €0,2 16,4

Oy Nokia Ab totalt 1158,7 1297,7 12,0

Exportens andel = 322,9 398,1 23,3 Dotterbolagen 410,6 435,5 6,1

Försäljningen per 1978-08-31 har ökat med 12 procent; uppenbarligen kommer även budgeten för hela året att överträffas. Exportens andel har ökat mycket, hela 23,3 procent. Den tidigare berörda satsningen på utländska marknader bär tydligen frukt. Träförädlingens försäljning har stigit med 17 procent; efterfrågan stiger och skogsindustrins försäljning löper igen. Kabelfabrikens försäljning har tack vare exporten inte minskat som man var rädd för vid Uuppgörandet av budgeten.

Den stora ökningen i Elektronikens försäljning beror till stor del på den tidsmässiga fördelningen av leveranserna; ökningen för hela året blir inte lika stor. Trots den överraskande goda försäljningsutvecklingen är rörelseresultatet något sämre än för ett år sedan. Driftsbidraget är bättre men oron på valutamarknaden har lett till att kursförlusterna kraftigt ökat. Orderstocken är också mindre än vid motsvarande tidpunkt 1977. Under dylika omständigheter kan en positiv resultatutveckling ännu länge låta vänta på sig.

Per Sedet DO

DU VILL VÄL HA FORUM REGELBUNDET OCKSÅ NÄSTA ÅR?

Prenumerationspriset för 1979 är endast 90:— Fyll i bifogade postgirokort och betala p närmaste bank eller postkontor.

FÖRUM

FÖR EKONOMI OCH TEKNI 3 ee SÅR, A EN Nina $E UT! SAKLIG, SLAGKRAFTIG, ANÄ FORUM 17/78

Utgiven i Forum nr 1978-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."