Utgiven i Forum nr 1985-12

Nordic Ventures spanar in projekt

av Peter Nordling Forum 1985-12, sida 46-47, 28.08.1985

Taggar: Bolag: Nordic Ventures Ltd Teman: företag

Nordic Venture spanar in projekt

Londonbaserade exportföretaget Nordic Ventures Ltd söker samarbetspartners i Finland. VD Anders Wärnfeldt kommer i september till Finland för att undersöka finländska företags intresse för bolagets exportfrämjande tjänster. Han räknar med att hitta mellan sex och åtta företag som vill ansluta sig till Nor dic Ventures-gruppen.

till stor del av att leta fram export projekt och ro iland dem åt kundföretagen. Idag fungerar företaget som ett slags förlängd arm för tretton exporterande företag i Sverige. Nu bjuder man ut tjänsterna också åt finländska företag.

Snabb info

Nordic Ventures opererar alltså från London. Sökandet efter affärsuppslag sker till stor del med hjälp av databanker. Företagets dator är uppkopplad till ett antal databanker i Mellaneuropa och USA. På dataskärmen kommer dagligen ny information om framtida investeringsplaner, nya servicebehov och andra marknadsindikatorer.

Fördelen med detta är att informationen kommer snabbt. Redan på eftermiddagen kan man på dataskärmen se vad Hongkongtidningarna publicerat samma morgon. Och följande dag kommer nyheterna in från Sydamerikas västkust.

Ytterligare får företaget information från engelska — commonwealth-sekretariatet och representanter för Englands naturliga handelspartners som är stationerade i London. Också kommittéarbeten inom London Chamber of Commerce sätts under luppen.

VD Anders Wärnteldt berättar att Nordic Ventures’ bevakning av den europeiska marknaden är förhållandevis blygsam, även

N ordic Ventures’ verksamhet bestå 4 om en stor del av nyhetsstoffet förmedlas av databanker i Europa, främst Förbundsrepubliken Tyskland.

— Genom att kontinuerligt läsa marknaderna, föra en dialog med dem och ständigt kombinera olika uppgifter börjar nya affärsuppslag forma sig på näthinnan, konstaterar Wärnfeldt. Han understryker dialogens betydelse. Det är egentligen ur den affärsuppslagen föds.

— Det är framför allt i tredje världen, Afrika, Sydostasien, Fjärran Östern och Sydamerika vi söker nya affärsuppslag. Och det är just här vi kan hitta intressanta projekt också för finländska företag, säger han och tillägger att finländarna redan kan de andra marknaderna.

Specifik teknik

Också om Wärnfeldt inte räknar med mer än sex till åtta stora och medelstora finländska företag som kunder — de riktigt stora klarar i allmänhet sig själva — kan nya affärsmöjligheter öppnas för ett flertal mindre företag. I Sverige drar ett stort antal företag nytta av de egentliga kundföretagens exportprojekt i form av underleveranser.

Bland Nordic Ventures’ s k medlemsföretag I Sverige återfinns bl a Ahlsell, Boliden Contech, Euroc, Jacobson & Widmark, JCC, Medent International, som är hu vudintressent, Swedevelop Hospital, Sinab och Sjölanderbolagen.

Av de tretton företag som utnyttjar Nordic Ventures’ tjänster har de flesta varit med sedan starten för fem år sedan. Endast ett företag har lämnat gruppen.

| Finland räknar Wärnfeldt med att etablera kundförhållanden med sådana teknikföretag som har en mycket specifik kompetens och som verkligen är konkurrenskraftiga. Vilka de tilltänkta bolagen är vill han givetvis inte avslöja innan kontrakten är klara.

Tredelat koncept

Vad kan då Nordic Ventures erbjuda våra företag — Även om sökfunktionen är hjärtat i verksamheten blir arbetet med affärskoncept för redan identifierade projekt eller serviceuppdrag allt viktigare, konstaterar wärnfeldt.

De affärskoncept Nordic Ventures erbjuder består av tre delar: finansieringskoncept, motköpskoncept och en uppskattning av om det behövs en partner för att kunna genomföra projektet. Nordic Ventures bistår också vid letandet efter finansiärer och ordnar med eventuella motköp.

— Företagen kan utnyttja oss till att i tid upptäcka hot mot ett projekts livskraft, att kartlägga riskexponeringen och allokera riskerna, att konstruera bärkraftiga finansieringskoncept — många gånger kompletterade med olika former av motköp — att söka partners för det vinnande team vars offert kommer till kundens förhandlingsbord, framhåller Wärnteldt.

Enligt honom letar Nordic Ventures inte i första hand efter sådana affärsuppslag där priset utgör den enda skillnaden mellan kundföretaget och ett konkurrerande företag.

— Vi arbetar tillsammans med våra medlemsföretag som affärsingenjörer, Och vi arbetar gärna med komplexa affärskoncept, säger Wärnfeldt, som själv är civilingenjör, men helst kallar sig affärsingenjör.

Vinst och lojalitet

Förutom know how lockar Nordic Ventures med kostnadsinbesparingar.

— Tiderna börjar prismässigt bli så jävliga att företagen måste begränsa sina utgifter där det bara är möjligt. Och att sitta och leta projekt är dyrt. Dessutom är det oerhört tidskrävande. Men om 15—20 företag delar på kostnaderna sparar dessa både tid och pengar, fastslår Wärnfelat.

Årsavgiften för permanent medlemskap är 7 000 GBP (drygt 57 000 FIM). För detta får företaget marknadsbevakningen. Sedan tillkommer extra avgifter för att ro i land ett projekt. — Men vi tar gärna ut en lägre ersättning för det arbete vi lägger ned under koncept-, offert- och förhandlingsstadiet, då det gäller affärer vi tror på. Men då vill vi också vara med och dela på kakan när kontraktet väl är hemma. Vi vill känna att v 12/1985 FÖRUN tillhör det vinnande teamet, framhåller Anders Wärnfeldt. Andelen räknas i promille av kontraktssumman.

Nyckeln till att helheten fungerar är att medlemsföretagen inte sinsemellan konkurrerar på samma marknader.

— Medlemsföretagen skall driva verksamheten och de bestämmer själva sina marknader och sin exportinriktning. På grundval av deras affärsidéer letar Nordic Ventures efter projekten eller affärsuppslagen, säger Wärnfeldt.

Nöjd kund

Så långt Anders Wärnfelat. Men vad säger medlemsföretagen, får man verkligen valuta för pengarna?

Marknadschef Ulf Weidling på Boliden Contech konstaterar att man på det hela taget är nöjd med medlemskapet i Nordic Ventures, även om företaget i bland verkat en aning inaktivt. En eventuell inaktivitet tror han att beror på att Nordic Ventures har endast fem anställda.

— Det betyder också att resurserna kanske inte alltid räcker för att ta hem de riktigt stora projekten, säger han.

Weidling betonar att Anders Wärnfeldt är en skicklig konsult då det gäller kontrakt, finansieringar och betalningar. Dessa färdigheter har han skaffat sig i tidigare tjänsteuppdrag. I 17 år var Wärnfeldt förbunds direktör för Svenska Arbetsgivareföreningen. Lika länge var han aktiv inom byggentreprenörernas internationella organisation i Paris. I den egenskapne sprang han i EG-husets korridorer i Bryssel, deltog i ILO:s arbete i Genåve och etablerade på det sättet ett omfattande kontaktnät i den internationella affärsvärlden.

Weidling anser att det är en fördel att höra till Nordic Ventures med tanke på att man också kan byta information med de övriga medlemsföretagen.

— Speciellt för företag som är i början av internationaliseringsprocessen kan det här vara ett bra sätt att pröva sig fram, eftersom årsavgiften är blygsam.

— Den är endast en bråkdel av vad ett annat bolag i branschen uppbär. Och den motsvarar ungefär kostnaderna för en offert i dessa sammanhang, konstaterar han.

— Men, säger Weidling, man skall inte tro att Nordic Ventures drar lasset åt en. Framgångarna på utlandsmarknaderna beror på hur aktivt företaget självt är. Det måste ha en profil, veta vad det säljer, definiera sin marknad och klargöra vad det letar efter på vilken marknad.

Weidling betonar också att medlemsföretaget måste ha en välfungerande kommunikation med Nordic Ventures och uppfylla förväntningarna, d v s träffa eventuella samarbetspartners och ge offerter.

Försiktig expansion

Beträffande framtidsplanerna är Anders Wärnfeldt försiktig. Han konstaterar att gruppen inte kan växa sig större än att omfatta mellan 20 och 25 företag om den skall fungera ändamålsenligt.

— Man måste kunna företagens exportprofiler så i detalj att det knappast är möjligt att klara av flera. Med maximalt 25 företag klarar vi oss med två senior managers som letar projekt, säger han.

Wärnfelat tror inte på en lösning med flera senior managers eftersom dessa är tvungna att kontinuerligt kommunicera med varandra.

— Det går inte att upprätthålla en tillräckligt aktiv kommunikation med flera personer. Och då är risken att Nordic Ventures blir ett allmänt exportfrämjande organ. Och sådana finns det gott om, poängterar han.

Men efter att det tilltänkta antalet finländska företag anslutit sig till gruppen finns det ytterligare plats för några. Redan nu finns det planer på medlemsrekrytering i Norge, även om Nordic Veniures för tillfället ligger lågt på den fronten. Det beror på att Anders Wärnfeldt inte ännu hunnit lära sig tillräckligt om den norska marknaden. Däremot kan han se några danska företag inom jordbrukssektorn som kunde vara intressanta för gruppen.

Peter Nordling 9

BENSOW

Er fondkommissionär i Finland. Den kraftigt växande finländska kapital 188 marknaden erbjuder utländska investerare attraktiva placeringsalternativ.

Bensows verksamhet omfattar värdepappersförmedling med notariatservice, placeringsrådgivning, portföljförvaltning, corporate finance och penningmäkleri.

OY BENSOW AB

Grundad 1889

Bankiravdelningen S. Esplanaden 22 A, SF-00130 Helsingfors, Finland Tel. +358-0-649 621, +358-0-605 994, +358-0-646 595, +358-0-605 825

FÖRUN 12/1985

Telex 124419 benho s 47

Utgiven i Forum nr 1985-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."