Ny försäkringsform i Finland

av Christer Ekebom Forum 1984-08, sida 27, 03.05.1984

Taggar: Teman: försäkring

Stop loss-systemet täcker me d ett försäkringsavtal företagets alla skaderisker. Bilden är från den genom tiderna största fabriksbranden i vårt land då Finlaysons väveri I Björneborg totatförstördes 1981.

Försäkringar i nya former

Tredje generationens försäkringssystem kan man kalla det nya system som Industriförsäkring nyligen lanserade. Försäkringssystemet riktar sig till medelstora och stora industrier och innebär en långt driven rationalisering av försäkringsförfarandet, Systemet kallas Stop-loss och dess viktigaste egenskap är att det är heltäckande och inte bundet till vissa specifika försäkringsslag samt att den totala självrisken är förutbestämd.

EH Tredje generationen inom försäkringstänkandet, det innebär att man gått förbi den första generationen, den traditionella försäkringen som delades i olika försäkringsslag; brand-, stöld-, bilförsäkring. Man har också passerat den andra generationen, all-riskförsäkringen som gjorde skyddet inom varje försäkringsslag mera omfattande. En bil kunde inom samma avtal vara försäkrad för nära nog alla tänkbara risker. Nu begränsar sig försäkringen inte längre till något visst försäkringsslag, utan en industri är i och med ingånget stop-lossavtal försäkrad för alla tänkbara risker som man överhuvudtaget kan beakta i en försäkring. Olika lagstadgade försäkringar står av naturliga orsaker utanför systemet.

Känd självrisk

För företaget innebär detta att man p förhand vet hur mycket man maximalt kan bli tvungen att lägga ut i självriskandel i händelse av en skada av något slag. Skadan kan vara mycket komplex i ett industriföretag och med tidigare försäkringssystem kunde självriskandelarna stiga till enorma belopp eftersom var och en delskada innebar en separat självrisk. Stoploss innebär att den totala självrisken oberoende av skadeslagens antal inte kan stiga över ett visst fastställt belopp.

Skräddarsydda avtal

Systemet är i främsta rummet tänkt för den stora industrin och varje avtal är skräddarsytt för kundens behov. Kunden kan nämligen i ganska stor utsträckning påverka innehållet. Dels kan kunden besluta om vilka risker han vill inkludera i avtalet och vilka han eventuellt vill lämna utamnför. Han kan också besluta om den totala sjävriskandelen och självrisken i d 8/84 F RUN

Av CHRISTER EKEBO olika riskslagen. Riskstyrningen har en mycket stor betydelse i sammanhanget. På Industriförsäkring är man mycket noga med att betona att detta nya system inte innebär att man frångår sitt gamla riskstyrningstänkande, utan att konsten att behärska riskerna är en vital del av hela systemet. Utan mycket noggrann kännedom om de individuella riskerna hos en kund skulle ett stop-lossavtal inte kunna fungera i praktiken.

Ökad säkerhet och inbesparingar

För ett företag kan ett stop-lossavtal innebära direkta inbesparingar samtidigt som det ger möjlighet att på förhand beräkna de ekonomiska riskerna mycket noggrannare än tidigare. Kundens självriskandel kommer för det mesta att höjas i och med det nya avtalet, men den totala risken ökar inte för den skull tack vare taket för den totala självrisken. Den ökade självriskandelen innebär också sänkta kostnader för premierna och den leder troligen också till att kunden ägnar ett större intresse åt detaljer i verksamheten som kan förorsaka mindre skador (vilka alltså faller inom självriskandelen) vilket i sin tur leder till ökad säkerhet.

På Industriförsäkring uppger man att mean naturligtvis har haft en del arbete med att övertyga återförsäkringspartnerna om systemets ändamålsenlighet, men att dessa efter noggranna studier av systemet har insett att deras risker inte ökar. Systemet har redan under ett par års tid provats i praktiken tillsammans med några kunder och systemet har härvid visat sig fungera till full belåtenhet. Stop-lossavtal har redan ingåtts med ett par stora industriföretag i vårt land.

Sund utveckling =

Stop-loss systemet är inte direkt unikt internationellt sätt, man har givetvis på Industriförsäkring noga studerat liknande system utomlands och hämtat erfarenheter därifrån. Det system som Industriförsäkring nu lanserar i Finland är emellertid skräddarsytt för våra förhållanden och står även internationellt sett på högsta möjliga nivå.

Konkurrensen inom = försäkringsbranschen är erkänt hård och detta har naturligtvis sporrat Industriförsäkring till att utveckla detta nya försäkringstänkande. I detta fall kan man knappast säga annat än att den hårda konkurrensen haft en positiv inverkan på utvecklingen, som knappast stannar vid detta — konkurrenterna följer med säkerhet efter och varje försäkringsbolag strävar ju efter någonting som kan ge bolaget ett trumfkort gentemot konkurrenterna.

27

Utgiven i Forum nr 1984-08

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."