Ny lag ålägger producenter och importörer strikt produktansvar

av Christian Schönberg Forum 1991-14, sida 18-20, 24.10.1991

Taggar: Personer: Pauline Koskelo

ed begreppet produkt avser lagen i detta fall ”en lös sak som egentligen omfattar allt från flygplan och verkstadsmaskiner till husgeråd och livsmedel. Men inte nog med det. Också vätskor, gaser, bensin, målfärg och kosmetiska ämnen klassas som produkter, och faller under den nya lagen.

— Produktansvarslagens ikraftträdande betyder dock inte att den allmänna skadeståndslagen för den skull skulle åsidosättas, säger lagstiftningsrådet Pauline Koskelo. Koskelo, som redan tidigare i år detaljerat presenterat lagen i artikelform förde nyligen de svenskspråkiga ingenjörerna, inom TFiF- och DIFF, djupare in i lagens anda och bokstav.

Även svampen är en produkt

Tillverknings- eller framställningsmetoden och produktens förädlingsgrad saknar betydelse vid bedömningen av vad som är en produkt. Såväl industriellt tillverkade produkter som hantverks- och jordbruksprodukter omfattas, liksom obearbetade naturprodukter såsom fisk, bär och svamp.

Lagen omfattar även fall där en lös sak infogats i en fastighet och därefter förorsakar skador. Den som tillverkat eller importerat byggnadsmaterial kan således bli ansvarig enligt produktansvarslagen för skador som materialet orsakar sedan det infogats i en byggnad. Däremot kan den som uppfört eller låtit uppföra byggnaden inte ställas till svars enligt produktansvarslagen. Där gäller andra regler.

Inte heller omfattas skador som uppstått genom tjänsteprestationer av lagen. Om däremot en produkt som används vid utförandet av en tjänst, exempelvis en tandläkares utrustning, orsakar skada, blir produktansvarslagen tillämplig i fråga om apparaturtillverkarens och -importörens ansvar.

Däremot kan ju en tjänst bestå av att kunden tillhandahålls en produkt, till exempel mat på restaurang, då restaurangägaren kan bli skadeståndsskyldig i egenskap av matproducent.

Lagen gäller främst personskador

Personskador som orsakats av produkter faller generellt under de nya lagen. Det spelar i princip ingen roll i vilket sammanhang skadan uppstod, bara den orsakades av en produkt. Det kan lika väl vara fråga om en olycka i hemmiljö som en större flygkatastrof.

— Eftersom det också existerar andra ersättningssystem har vissa begränsningar i produktansvarslage 18

Produktansvarslagen skall garantera att produkten inte förorsakar brukaren skada.

Ny lag ålägger producenter och importörer strikt

PRODUKTANSVAR

Text: Christian Schönberg

Produktansvarslagen som trädde i kraft den 1 september ålägger såväl producenter som importörer ett strikt ansvar för skador som orsakats av säkerhetsbrist hos en produkt. I vissa fall kan även andra distributörer av en produkt bli ansvariga enligt den nya lagen.

14/1991 FIRUN gjorts. Lagen gäller inte skador som omfattas av patientskadelagen och inte heller skador som orsakas av läkemedel som omfattas av läkemedelsförsäkringen. Inte heller skador som ersätts enligt trafikförsäkringslagen eller enligt lagarna om olycksfallsförsäkring, inkluderas i produktansvarslagen. Också skador som omfattas av atomansvarighetslagen faller utanför.

Införandet av den nya lagen medför ingen ändring i ersättningsnivån eftersom man härvidlag följer bestämmelserna i skadeståndslagen (412/74).

Enligt den nya lagen ersätts också skador på egendom som huvudsakligen är i privat bruk, dock inte skador på själva produkten. Sakskador på tex företagsegendom faller däremot utanför produktansvarslagen.

Det handlar om säkerhetsbrist

Den skadelidande måste från sin sida visa att skadan berodde på bristande säkerhet hos produkten, medan den av vilken ersättning krävs kan undvika ersättningsskyldighet genom att visa att säkerhetsbristen inte förelåg när produkten sattes i omlopp.

Det räcker att man objektivt kan anse att produkten inte varit så säker som skäligen kunde väntas. Någon bevisning om att säkerhetsbristen beror på fel eller försummelser inom produktions- eller distributionskedjan krävs inte, och ersättning kan heller inte undgås genom sådan bevisning.

— Om t ex en kemisk produkt visar sig medföra skadeverkningar som var helt oförutsebara när produkten sattes i omlopp kan den omständigheten att risken för skadan var okänd inte åberopas som befrielsegrund.

Ansvaret för detaljister och andra i mellanled är sekundärt. Dessa personer kan undgå skadeståndsskyldighet genom att inom en månad efter begäran från den skadelidande anvisa en primärt ansvarig som har hemvist i Finland eller genom att anvisa den sekundärt ansvarige från vilken han själv erhållit produkten och som har hemvist i Finland.

Importöransva kan uteslutas

Lagen gör det möjligt att på vissa villkor träffa sådana internationella överenskommelser genom vilka importörens produktansvar ömsesidigt utesluts.

— Ett sådant arrangemang kan sannnolikt bli aktuellt i förhållande till EG och övriga Efta-länder. Inom EES-området skulle produktansvaret således kanaliseras till producenten eller den som importerat produkten

FÖRUN 14/1991

Lagen gäller främst personskador, konstaterar lagstiftningsrådet Pauline Koskelo. ————————————————————— till området. medan varans rörelse inom EES-området inte skulle medföra något importöransvar.

Den som vill ha ersättning enligt produktansvarslagen skall väcka talan inom tre år från den dag då han fick kännedom om att skadan hade visat sig och om den skadeståndsskyldige.

Talan måste dock alltid väckas inom tio år från det den skadeståndskyldige satte det skadegörande produkt-exemplaret i omlopp.

Importörer får lov att ta sig i akt

Hos Ömsesidiga Bolaget Industriförsäkring räknar man inte med att effekterna av den nya lagen kommer att höja premierna på kort sikt, trots att konsumenternas medvetenhet och deras krav på ersättningar ökar kontinuerligt.

— Nej jag tror inte att det kommer att inverka drastiskt på vår verksamhet, säger DI Björn Sjöberg. De flesta stora case är ju förlagda till utländskt botten eiler gäller produktansvarskrav mellan två näringsidkare. Tillverkningen av direkta konsumentvaror, frånsett livsmedel o dyl, har ju dessutom minskat rätt drastiskt i vårt land de senare tiderna.

Den största förändringen kommer att beröra importen, där lagstiftningen varit rätt oklar. Inom den verksamheten har man inte haft några rättsfall som prejudikat. Tecknandet av produktansvarsförsäkringar kommer här

Restaurangägare kan bli skadeståndsskyldig i egenskap av matproducenter.

att öka, i synnerhet bland de seriösa företagen.

— Lagen bör återspegla sig på deras huvudkontrakt och om de har möjlighet att överföra den extra kostnadsbelastningen, gällande eventuclla ersättningar, på sina huvudmän, eller ej.

Också bland entrepenörer och tillverkare av ”ofarliga” konsumentprodukter ökar nu behovet att kontrollera i vilken mån produktansvaret ingår i deras ansvarsförsäkring.

Trots sin långtgående konsumentvänlighet torde dock lagen inte skapa ökade möjligheter, i enskilda fall. till skyhöga ersättningar, motsvarande situationen i USA.

Tillägg krävs o landet blir EG-medlem Produktansvarslagen baserar sig på ett EG direktiv från år 1985 och motsva rar till sitt innehåll rätt långt EG stavän 19

Produktansvar…

fortsättnin ternas och också flera EFTA länders motsvarande lagstiftning. Trafikskador, arbetsolycksfall, patientskador och några andra element är exkluderade från Finlands produktansvarslag, eftersom ett fungerande ersättningssystem redan effektivt täcker dessa. Björn Sjöberg tror dock att åtminstone en del av dessa element måste inkluderas i lagen, om Finland i något skede blir EG-medlem. Redan EESavtalet kan innebära att lagen bör ändras.

Arbetsolyvcksfall sorterar inte under den nva produktansvarslagen — ännu.

DI Björn Sjöberg rekommenderar företagen att satsa på utveckling av kvalitetssystem för att på detta sätt minska risken för skador.

— Produktansvarsförsäkringar har Ju redan existerat inom den finska företagsvärlden i närmare 20 år. Av de ersättningar som Industriförsäkring betalat har över tre fjärdedelar gått utomlands eller till skaderegleringar mellan företagen.

Ur försäkringsbolagens synvinke kommer alltså den nya produktansvarslagen inte att medföra några större förändringar. Men innebär generellt för företagen en allt större orsak att satsa på utveckling av kvalitetssystem och därvid minska risken för skador.

Industrin mot paragraf om utvecklingsskado — En sträng del i produktansvarslagen som industrin kraftigt har motsatt sig är ansvaret för s k utvecklingsskador, förtäljer Sjöberg. Härvid menas potentiella risker som man, i fråga om exempelvis läkemedel, inte kan identifiera vid försäljningsögonblicket. Paragrafen som berör mest den kemiska industrin, och i vårt land t ex Neste och Kemira, kan ju de facto leda till vad som helst. men vi ser ändå inte alltför pessismistiskt på saken. En lindrande omständighet är att vi i Finland har en ansvarstid på tio år som delvis klipper av latenta hälsoproblem som kommer fram långt senare.

Tio år är en rätt kort tid. I fråga om t ex asbest tar det ofta 20—30 år innan problemen uppdagas och det tog över 40 år att inse faran. Vilket i klartext betyder att dagens lag inte skulle bita.

IBM PS/2 35-04 + Processor: 80386SX/20 MHz Primärminne: 2 MB, utvidgbar 16 MB + Diskettstation: 3,5" 1.44 MB Hårdskiva: 40 MB (17 ms » Skärmkart: snabb VGA 16 bi » Skärm: 12" IBM 8513-färgskär » Operativsystem: DOS +") Gaudeamu

Under avbetalninastiden ändras dock räntän inte.

s kredit åt studerande Du kan betala oftt köp helt eter delvis på avbetrtning. Ramtan är 19.590 (14.10.1991) och inkluderar alla kostnader. Inga andra kostnader tillkommer. Räntan är bunden till HELIBOR-räntenivån.

HP DeskJet 500 — laser Iryck-kvalitet « automatisk arkmatnin » tysilåte + tre års garant våra specialpr

OStuderandeförmåne 2 skolsektorns institutioner,

GA UDEAMUS

Berggatan 5 « 00100 Helsingfors » tel (90) 1311 4411 = fax (90) 1311 4345 Sörnäs strandväg 27 + 00500 Helsingfors + tel (90) 1311 4365 + fax (90) 1311 4324 I Henrikegalan 5 + 20500 Åbo tel (921) 543 900 « fax (921) 543 909 endast från oss! (0 Ar ZI PackaARD M i interkabel hör till priset.

”) Pakellpris med IBM PSiZ 35. Riktpris 4.381 - GD nasmalt studpris 2.990,- + kabel 80, IV Od

JJIVvVH ser gäller endast stucerande, lärare och

DAT 14/1991 FRUN,

Utgiven i Forum nr 1991-14

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."