Utgiven i Forum nr 1972-16

Ny satsning på industrisekreterare

Forum 1972-16, sida 37, 18.10.1972

Taggar: Personer: John Fogelholm

Ny satsnin på industrisekreterar uppgifter.

FORUM: — Jämsides med det tidigare existerande nätet av handelssekreterare bygger Finland nu också ut ett nät av industrisekreterare utomlands. Hur ser Ni på industrisekreterarens arbetsuppgifter? Var kommer tyngdpunkten I hans arbete att ligga?

FOGELHOLM: — Det är alldeles riktigt att vi nu kan tala om ett industrisekreterarnät eftersom åtta nya poster i utlandet blir besatta från början av oktober. Denhär formen av verksamhet inleddes 1967 då vår första industrisekreterare stationerades i Washington. År 1972 utvidgades verksamheten till att omfatta även Paris, Och nu får vi, som sagt, åtta nya män plåcerade i utlandet.

— Industrisekreterarens uppgifter måste naturligtvis i hög grad bli beroende av i vilket land han arbetar. Principiellt kan man säga att han skall fungera som en länk mellan ifrågavarande lands och Finlands industrimän. Dethär innebär bla en mångsidig och betydelsefull rapportgivning om allt som kan tänkas intressera ‘den finländska industrin: Men han skall också vara beredd att stå till tjänst med individuella uppdrag för vår industri. Dessutom skall han införskaffa material från tekniska utställningar, konferenser, organisationer m m. Tyngdpunkten kommer att ligga på den teknik som är långt utvecklad i hans stationeringsland.

FORUM: — Sett med lekmannaögon förefaller det som om handels- respektive industrisekreterarnas arbetsuppgifter i viss mån skulle komma att gå ovanpå varandra eller är det fråga om att de skall komplettera varandra?

FOGELHOLM: — En synpunkt är att såväl handels- som industrisekreterarna direkt eller indirekt betjänar den finländska exporten: industrisekreteraren genom att i sin verk ” samhet främja utvecklandet av exportdugliga produkter och handelssekreteraren genom att söka finna marknad för dessa produkter. Men industrisekreteraren skall inte betjäna enbart exportindustrin utan hela industrin. Det är rentav troligt att den medelstora industrin här hemma kommer att dra den största nyttan av industrisekreterarnas verksamhet. Hur som helst kommer gränsdragningen mellan de båda sekreterarnas arbetsfält att bli svår att precisera. Det förutsätts att det skall råda ett gott samarbete mellen dem.

FORUM: — Hur är organisationsförhållandet uppbyggt mellan handelssekreterarna och myndigheterna i Finland?

FOGELHOLM: — Management-teorin påstår att en person kan ha endast en chef, men i vårt fall kan det konstateras att vi sorterar under tre herrar. Organisatoriskt underlyder vi handels- och industriministeriet, ifråga om informationsut Forum 16/197 9 Finlands kommersiella kontakter med utlandet förstärktes i början av oktober med en rad nyutnämnda industrisekreterare runtom i världen. Bland dessa fanns också dipl ing John Fogelholm — mångårig medarbetare i denna tidning — som utsågs till industrisekreterare i Japan med Tokio som förläggningsort. Han ger här sin syn på industrisekreterarens arbets bytet arbetar vi ihop med Statens tekniska forskningsanstalt och ute på fältet underlyder vi respektive legationschef.

FORUM: — Ge oss några konkreta exempel på den service Ni kan tänkas ge industrin.

FOGELHOLM: — Det material som industrisekreterarna samlar in vid konferenser, utställningar och genom personliga kontakter redigeras ut vid Statens tekniska forskningsantalts industrisekreterarsektion till informationsblad sk ”T-kirje”. Dessa distribueras selektivt enligt speciellt sammansatta adresslistor till intresserad industri.

— Den för industrin viktigaste servicen är dock de individuella uppdrag som ges oss, vilket jag antydde tidigare. Man skall inte heller undervärdera värdet av de personliga kontakter med värdlandets industritjänstemän som var och en av oss efterhand kommer att skapa.

— Kontakt med industrisekreterarna fås kanske bäst via Statens tekniska forksningsanstalts industrisekreterarsektion eller också direkt. Vi står till tjänst.

FORUM: — Och så en viktig fråga: Vad debiterar NI för den service Ni erbjuder vår industri?

FOGELHOLM: — I dethär avseendet följer vi en annan princip än den som man gått in för i Sverige. Där debiteras varje uppdrag skilt för sig, medan vår verksamhet är kostnadsfri för den inhemska industrin, Naturligtvis innefattar dethär inte anskaffandet av dyrbara prover eller längre och kostsamma resor till avlägsna orter. Just på den grund att arbetet utförs gratis för den inhemska industrins räkning, så måste industrisekreteraren prioritera sitt arbete så att det medför största möjliga nytta för industrin som helhet.

FORUM: — Industrisekreterarinstitutionen är ju av tämligen färskt datum och erfarenheterna av densamma därför begränsade. Hur utbildar man sig för dethär arbetet och hur är fortbildningen ordnad?

FOGELHOLM: — Grundförutsättningen är en examen vid högskola eller tekniskt institut. Huvudsaken är att industrisekreteraren har sådana kunskaper och sådan förmåga som jobbet förutsätter. En självklar förutsättning är att han har tillräckliga språkkunskaper, Personligen kan jag konstatera att det sistnämnda — alltså kunskaper i stationeringslandets språk — inte är en absolut förutsättning, eftersom man inte kunde få tag på någon ingenjör med kunskaper i japanska.

— Eftersom man inte kan studera sig till industrisekreterare och emedan tjänsterna besätts på viss tid kan man inte ännu tala om någon egentlig fortbildning inom yrket. O 37

Utgiven i Forum nr 1972-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."