Utgiven i Forum nr 1975-09

Nya tag i flyttbranschen

av S J Forum 1975-09, sida 09-11, 14.05.1975

Taggar: Teman: flyttbranschen

FORUM 9: 75

Flyttbil Anno Dazumal (ca 1920)

Nya tag i flyttbranschen

Familjer som bott på samma ställe i flere decennier kommer att bli sällsynta.

Höjd levnadsstandard innebär större rörlighet, dels aktiv, dels passiv. Strukturförändringen i vårt land har fått människor att allt oftare byta boplats. Industrierna sprider på sig och drar med sig arbetskraft från andra orter, urbaniseringen ger upphov till utflyttning både från landsorten och stadskärnorna, Multinationella företag och ökat internationellt samarbete leder till flyttningar över gränserna.

I takt med utvecklingen inom transportoch förpackningsbranschen har de specialiserade flyttningsfirmorna utvecklats att möta de växande kraven på snabbhet och säkerhet som ställs på dem. Transport av allt från glas, porslin och kristallkronor till datamaskiner och kassaskåp, för att nämna några exempel, kräver speciallösningar som bara en fackman klarar av.

— Tyngdpunkten i Oy Beweship Ab:s verksamhet ligger främst på internatio Vänd 10

FORUM 9 + 7 nella flyttningar, berättar VD Hilding Westerholm, även om vi också har rätt mycket jobb inom landet, då vårt rullande material inte alltid är i utlandstrafik, Inrikesflyttningar gäller förutom privathushåll kontor som flyttar ut från innerstan, där det ofta är fråga om stora inrättningar. Regelbundna kunder är bla också konstsalonger och muséer som byter utställningsföremål och flyttar dem till andra orter.

Transsibiriska banan konkurrerar med sjöfarte — Diplomater, multinationella företags personal och medlemmar i FN:s olika organisationer är i allmänhet de som mest flyttar utomlands. Diplomattrafiken från andra länder österut går dessutom som transit över Helsingfors, där omlastning pga spårvidden är möjlig, och där transsibiriska järnvägen både tids- och prismässigt är en stark konkurrent till sjöfarten. Japan tex är ju sjövägen betydligt avlägsnare.

— Utomlands är det viktigt att ha ett väl uppbyggt agentnät, som på destinationsorten sköter om förtullning och lossning. Ombuden har kunskap om alla tullbestämmelser och eventuella andra direktiv i ifrågavarande land, och står i daglig telexkontakt med oss.

BEWE

Pr

Filtar, wellpapp och kartong

Containers eller möbelbuss är de medel man numera väljer vid flyttning utomlands — vilketdera bestäms främst av destinationsorten. Till avlägsnare länder lastas godset i containers och transporteras « med = ro/ro-fartyg och långtradare, Möbelbussarna anlitas i allmänhet för transporter till Skandinavien och de mellaneuropeiska länderna. Bussarna är specialkonstruerade för flyttningar, väggar och tak är madrasserade och flyttgodset packas med filtar emellan varje föremål. Filtarna, upp till hundra per buss, tvättas sedan efter varje färd. Dessutom kan bilens halva lastutrymme plomberas, så att man i det första destinationslandet inte behöver gå igenom tullformaliteter för den del av lasten som skall till ett annat land. Containergodset förpackas däremot alltid i kartong och wellpapp, då förpackningsmaterialet, i motsats till möbelbussarnas, inte returneras, Tack vare förpackningsbranschens = utveckling har man kunnat göra kartonger för praktiskt taget alla behov, tex speglar, tavlor, kläder och takkronor. — Men ibland, berättar Hilding Westerholm, måste vi tom ”skräddarsy” dem för något alldeles ovanligt föremål. Dessutom, för

SHI BEWESHIP

U . > .

sne AREAN > RN BER

Transportmedlens utveckling karaktärlseras som enorm.

att underlätta flyttkarlarnas arbete, har man utvecklat sk trappklättrarkärror, som kan manövreras av en enda man, och tom kan flytta ett piano eller ett tungt kassaskåp.

Ett tredje alternativ är flyttningar per flyg, en sektor som faktiskt ökar kraftigt. I de flesta fall är det fråga om mindre mängder och till avlägsna länder, till vilka det ytledes skulle dröja alltför länge. Vid flygfrakter har man också tagit containers i användning, som gör fraktbehandlingen både snabbare och säkrare. Containerrabatten är dessutom ofta större än själva containerns pris.

Eget förarbete ger billigare pris

Priset på en flyttning i allmänhet kan variera mycket beroende på hur mycket gods det är fråga om — debiteringen görs per m? — och dessutom på hur stor del av det förberedande arbetet, inpackning o dyl, man är villig att göra själv. — Kunderna är mycket olika, påpekar Westerholm, somliga överlämnar allt som det är i våra händer och säger bara när och vart de vill ha det. Men de frågar i allmänhet inte heller vad det kostar.

Tidigare flyttningskaos vid månadsskiftet

På 90-årsjubilerande Viktor Ek Ab, firman den stora allmänheten kanske ännu främst förknippar med flyttningar, dominerar fortfarande verksamheten inom landet. Men i allmänhet har man alltid också några bilar i utlandstrafik. Cirka 60 9/9 av företagets alla flyttningar till utlandet görs med bilar.

— Före krigen gick hyreskontrakten alltid ut med ett års mellanrum, berättar VVD på Victor Ek, Raimo Haakanen. Då var det kaos vid månadsskiftet på flyttningsfirmorna, men numera kan man inte peka på någon speciell dag, folk flyttar praktiskt taget alla dagar, vilet ju är fördelaktigt både för oss och ör kunden. Kontors- och industriflyttningar sysselsätter oss dessutom i allt högre grad.

— Vid internationella transporter gäller det för lönsamhetens skull att se till att en bil inte behöver köra tom tillbaka. Därför är Victor Ek auktionär i Eurovan, en internationell flyttbilsfirma, som koordinerar arbetet utomlands.

FORUM 9 - 7 — Någon egentlig internationell konkurrens existerar inte, jag skulle hellre tala om samarbete, även om de olika internationella kedjorna konkurrerar sinsemellan. Vilken flyttningsfirma konsumenten väljer avgörs fö främst av pris, service och garanti.

Fortfarande tungt att vara flyttkar — I framtiden kommer det internatio nella samarbetet inom branschen att utvecklas mest och med det containertrafiken, I detta nu har våra kunder svårt att acceptera containern, av för mig okänd anledning, och föredrar att anlita flyttbussar i den mån det är möjligt. Hur en flyttning överhuvudtaget ser ut om tio år beror alldeles på hur ett hem ser ut då. Troligen kommer det inte att hända något revolutionerande, men det blir antagligen svårt för oss att få tag på fysisk arbetskraft. Just nu har vi inga svårigheter i den vägen. Ungefär 60 man jobbar för närvarande stadigt som flyttningskarlar. Dessutom är vi i stor utsträckning beroende av tillfällig arbetskrafr, som för tillfället också står relativt lätt att få. Trots olika tekniska hjälpmedel måste flyttkarlarna tyvärr fortfarande bära rätt mycket. Deras favoritflyttning är utan tvivel en ung familj med moderna, lätta möbler. Men det är fel att tro att en flyttkarl sliter fysiskt ut sig på ett par år, det är många som blivit pensionerade i yrket.

Långt planeringsarbete för stor flyttnin — För mig personligen, tillägger Raimo Haakanen, är en stor kontorsflyttning mest intressant, För att bli väl genomförd kräver den ett långt, ingående planeringsarbete. Flyttningen till det nya ämbetshuset i Hagnäs är ett gott exempel. Hela vår kapacitet jobbade två veckor med det arbetet, och planeringen börjades redan ungefär ett år tidigare.

Ekonom Fredrik Malmstén på Lars Krogius Ab karaktäriserar utvecklingen inom branschen som enorm, i synnerhet vad transportmedlen beträffar. Gångna tiders små, öppna £flyttningsbilar har nu blivit stora, vadderade bilar med luftfjädring och sovkabyss för chauffören, utrustade med ställningar för olika slags föremål 1

Mänsklig arbetskraft krävs fortfarande inom flyttningsbranschen.

Flytta inget billigt nöj — Men det är dyrt att flytta, påpekar Malmstén. I synnerhet till utlandet kostar redan frakten och förpackningarna stora summor. Trots det vill många tex ha sina saker inpackade i trälådor innan de stuvas i containern. Jag ser det som flyttningsfirmans uppgift att stå till tjänst med upplysningar om vilka möjligheter som står till buds och vad som lönar sig bäst, Australienemigranter vet ofta te inte att det med stor sannolikhet blir blligare att köpa nya möbler i det nya hemlandet än att frakta de gamla över. Ett billigare alternativ än att flytta till utlandet på utsatt dag är också att vänta några dagar tills man har arrangerat returlast till hemlandet. Inbesparingen rör sig kring 50 /o,

Att flytta med en fackkännande firma är snabbt och säkert, det har också försäkringsbolagen insett. Visserligen rekommenderar alla företag sina kunder att teckna flyttgodsförsäkring, men låga premier och få olycksfall får en att tro på branschen, (SJ)

Utgiven i Forum nr 1975-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."