Utgiven i Forum nr 1982-06

Nytt omsättningsrekord i sikte på börsen

av Per Börs Forum 1982-06, sida 28, 31.03.1982

Taggar: Teman: börsen

börshorisonte 28

Nytt omsättningsrekord i sikte på börse 9 Ju längre fram mot våren vi kommer, desto livligare tycks emissionsverksamheten bli på marknaden. Föreningsbanken har redan inlett sin emission och enligt uppgifter i offentligheten har teckningen löpt väldigt bra.

Vid det här laget har redan över femtio procent tecknats, vilket mot bakgrunden av emissionens storlek är anmärkningsvärt. Man kan dock förmoda att i den tecknade delen ingår bankens storaktionärers deltagande i emissionen varför det uppgivna procenttalet torde ha varit ganska lätt att uppnå.

Problemen uppstår först när de sista 20—30 procenten skall tecknas, för det är den delen som säljs åt de mindre aktionärerna. Vad man dock kunnar se och höra på fältet är Föreningsbankens kontorsnät väl trimmat och aktivt i försäljningen. av de nya aktierna, varför det knappast finns orsak att spekulera över hur emissionen kommer att lyckas. Resultatet blir säkert helt tillfredställande.

Amers, Farmos, Schaumans och Wärtsiläs emissioner kommer ju också så småningom i gång, vilket nog innebär, att marknaden längre fram på vären i hög grad kommer att domineras av emissioner. Det här är också en mycket positiv sak, emedan det alltjämt förefaller som om marknaden ännu skulle behöva ett betydande materialtillskott, så som kurserna fortsättningsvis har skjutit i höjden.

Visserligen har kursutvecklingen då detta skrivs visat tecken på en viss återhållsamhet och oenheltlighet som något stärker den osäkerhetskänsla so den stigande kurstrenden ovädersägligen också fört med sig. I det avseendet kan den livliga emissionsverksamheten eventuellt också bidraga till att öka intresset för marknaden. Det kan med andra ord sagt vara bra med litet draghjälp under vårens lopp.

Å andra sidan har ju börsbolagen i huvudsak visat upp goda resultat för fjolåret och likaså har många föreslagit en höjd dividend. Det här har säkert också bidragit till den livliga marknaden sedan årsskiftet och, får man hoppas, medverkar också till att marknaden bibehåller sin intensitet framgent.

Hur inverkar oljepriset?

Några nya prognoser om den ekonomiska utvecklingen har man inte sett till på en tid. Det skall i alla fall bli mycket intressant att se i vilken mån de sänkta oljepriserna medverkar till all förbättra lönsamheten inom industrin. Prissänkningen var ju inte överhövan stor, men den var i och för sig en remarkabel händelse i en värld där man blivit van med en mer eller mindre automatisk pris- och kostnadshöjning i synnerhet när det gäller energin.

Det är naturligtvis för tidigt att spekulera i en sänkning av energikostnaderna, men otvetydigt har vi här en faktor som på sikt kan utlösa en omsvängning i konjunkturerna tidigare än vad man hittills räknat med. Då kanske vi också får en helt annan bas fö bedömningen av [fondmarknadens utveckling under, låt oss säga, det närmaste året.

I dag är det rätt svårt att hitta några favoritpapper på börsen. I huvudsak är ju orsaken den stigande kurstrenden och den därav föranledda stilla oron för ett eventuellt kommande bakslag.

Som vanligt har, mer eller mindre, alla papper stigit, så det är bland annat vanskligt att hoppa av ett papper som man har god vinst på för att placera i ett annat som kan bedömas nu ligga lågt men stiga i framtiden. Det här är en egenskap som tyvärr vidlåder vår lilla marknad och som också gör den i många fall mindre intressant för en mera spekulativ placerare.

Icke desto mindre kan man kanske peka på några undantag på listan som i dagens läge förefaller alt ba blivit mindre föremål för kursstegringar än andra. Bland dem finner vi Rauma-Repola, Kaukas B och C serie och Rosenlews B serie som kan nämnas som exempel.

Fortsätter handeln på börsen lika intensivt som den inletts under det här året, är det uppenbart att vi igen går mot ett nytt omsättningsrekord på börsen. Som tidigare påpekats kommer ju omsättningen av fast förräntade papper att dominera siffrorna, men ökningen i aktie- och teckningsrättshandeln kommer också att bli betydande så framt ingenting oförutsett händer som stoppar upp affärerna. Just nu finns det ingen anledning att se mörkt på den närmaste framtiden, det visar också marknaden med den positiva inställningen som i dag kommer till synes. Per Börs

Forum 6/82

Utgiven i Forum nr 1982-06

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."