Utgiven i Forum nr 1994-11

Off-line analysator ger bättre kvalitet och ökad produktivitet

av Bjarne Nyman Forum 1994-11, sida 22-23, 15.09.1994

OFF-LINE ANALYSATO ger bättre kvalitet och ökad produktivitet

Bjarne Nyman

VD Tapig Makkonen och varia- = ’ tionsanalysatorn, som genom at = | analysera pap- =! peret från en | | pappersmaskin = | samtidigt ger in- | formation om i maskindelarnas =: kondition.

Genom att noggrant analysera papper från en pappersmaskin kan man dra slutsatser om maskinens kondition, vilka delar som fungerar bra och vilka som mäste justeras för att pappers kvaliteten inte skal li lidande. Det ä rund tanken bakom en off-line variationsanalysator, som utvecklats av Tapio Technologies.

yttan för papperstillverkare uppges vara ökad totalpro duktion, högre maskinhastigheter och givetvis bättre papperskvalitet.

Trots att Tapio Technologies påbörjade sin verksamhet så sent som 1989 sträcker sig den nya teknikens rötter omkring 20 år tillbaka i tiden, när VD Tapio Makkonen sysslade med ”trouble-shooting” för finländsk pappersindustri. Det visade sig att de on-line system, som är byggda på själva pappersmaskinerna, inte var — och inte heller ännu idag är — kapabla att ge all den information som behövs för att förklara variationer i pappersvaliteten.

Systemen var helt enkelt inte tillräckligt snabba för höga maskinhastigheter och dessutom utgjorde variationerna i pappersbanans tvärriktning ett olöst problem. Variationerna ställde till problem för papperstillverkarna, t. ex. alltför täta banbrott, men även för tryckeriernas känsliga trygkpressar.

År 1984 startades = företaget Sensodec Oy som kan betraktas so 2 en [föregångare till Tapio Technologies. Företaget som sysslar med mätsystem byggda på pappersmaskiner såldes 1989 till Valmet och sedan var fältet klart för att helhjärtat satsa på kommersiell lansering av en off-line analysator.

DI Markku Luukkainen framför an lys-atorns ”hjärna”, en något mo terad PC med specialutvecklad programvara.

Den första Tapio PVA-analysatorn såldes till en finländsk papperstillverkare redan samma år som företagsverksamheten startades. I dag är man uppe i ett dussin levererade analysatorer, av vilka största delen gått till finländska företag och nu är det främst exportmarknaderna som är i blickpunkten.

— Dagens analysatorer arbetar i princip på samma sält som de första v onstruerade. De största skillnaderna är att apparater nu kan förses med fler givare för olika egenskaper och att den programvara som utvecklats för anaysatorn numera är mycket effektivare, uppger Tapio Makkonen. Dessutom har ny datateknik gjort det möjigt att registrera upp till 200 000 mätvärden per sekund.

Problemet och lösningen i ett nötskal

Traditionellt utförs behövliga mätningar inom papperstillverkningen med on-line system, som är byggda på själva pappersmaskinerna. Ytterligare mätningar görs sedan på tillverkade ark i papperstillverkarens laboratorium. Problemet med arkanalyserna är att de inte berättar något om pappersmaskinens kondition, om vilka delar som fungerar mindre bra när kvaliteten sjunker. Det är omöjligt att med arkanalyser lokalisera variationerna till olika delar av pappersmaskinen.

On-line systemen i sin tur hinner inte med när pappersbanan ilar fram med en hastighet av 20 meter per sekund. Om mätfrekvensen är 20 mätningar per sekund innebär ju detta att mätintervallen på pappersbanan blir en mätning per meter och det räcker inte till för att ge information om kortvariga variationer, t. ex. i papperetls ytvikt eller bulken.

Arbetsprincipen hos off-line analysatorn från Tapio Technologies är i korthet följande. En pappersrulle av arkbredd — som kan vara upp till sju kilometer lång — skärs till av papperet från pappersmaskinen och körs i laboratorieförhållanden genom analysatorn med lägre hastighet än vad pappersbanan har. Mälningarna kan då göras mycket tätare, upp till 10 mätpunkter per millimeter. Egenskaper som kan mätas med hjälp av olika givare är t. ex. tjocklek, glans, transmission, remission, ytvik1 och askinnehåll.

— Analysatorns största fördel är at olika mätpunkter kan jämföras med varandra, säger Tapio Makkonen. När informationen från mätställena och givarna kombineras och avståndet mellan givarna är känt, kan man se i vilket skede av tillverkningen variationerna uppkommit. Då kan eventuella fel lokaliseras och rättas till. Genom att kombinera mätvärdena kan man även beräkna täthetsvariationerna, som speciellt för tryckeri erna är elt gissel. Kombinationerna görs automatiskt med hjälp av specialutvecklad programvara.

Analysatorn kan även användas för mätning av varialioner i pappersbanans tvärriktning. Pappersprover skärs då ut i tvärriktningen. Ett 20-tal prover tejpas ihop och körs genom analysatorn på normalt sätt.

Förutom att eventuella maskinfel kan lokaliseras på basen av mätresultaten är det också möjligt att kalibrera on-line systemen på pappersmaskinen med analysatorn. Det är ju inte alltför ovanligt att installerade givare visar fel mätresultat och därmed vilseleder operalörerna.

Analysalorn kan även användas för att analysera material som redan gått genom tryckpressen. Variationer i färgjämnhet och mättnad och färgmängder kan bestämmas och samtidigt jämföras med tryckpapperets övriga uppmätta egenskaper som är uppmälta I samma punkter. Med den informationen som bakgrund kan papperstillverkare och tryckerier i samarbete vidta åtgärder för att förbättra papperskvaliteten.

Nytänkande krävs inom industrin Enligt Tapio Makkonen kräver företa gets analysator att altitydförändringar måste ske inom industrin. Pappers industrin är ju — liksom många traditionella industrigrenar — rätt konservaliv och det är inte lätt att införa nytänkande.

— Våra analysmetoder är nya och passar inte in i industrins konventionella organisation för analyser och tolkning. Tolkningen av mätresultaten och felsökandet kräver en person på ingenjörsnivå. Sådana vakanser har inle Udigare funnits.

Det är inte heller lätt att sälja nya analysatorer till en konservativ papperstillverkare. Inget företag köper en analysator direkt utan att veta vad den går för och vad man kan vinna på att la en sådan i bruk,

Det är en av orsakerna till alt Tapio Technologies i sina utrymmen i Innopoli i Esbo med egna krafter analyserar pappersprover från industrin. Till en början gjorde man analyserna gratis, men numera när prover slrömmar in från hela världen har man börjat ta betalt.

Förutom Finland har analysatorer levererats till Tyskland, England, USA och Tasmania. USA var med sina allehanda bestämmelser till en början ett problem. Vissa av givarna i analysatorn innehåller nämligen radioaktiva källor och det krävs licens för att ta in sådana instrument i USA. Nu är emellertid de problemen ur världen.

Den egentliga utlandsmarknadsför ingen inleddes dock så sent som för ett år sedan och man har nu hittat agenter i de vikligaste europeiska länderna och I USA. Det blir kanske aktuellt med Japan som nästa satsning, men enligt Tapio Makkonen gäller det nu främst alt koncentrera sig på den nordamerikanska marknaden med sina 700 pappersfabriker.

Analysatorer säljs, Hornet köps

Marknaden i USA intresserar företagel speciellt därför att man i slutet av fjolåret lyckades komma med i “motköpsruletten”. McDonnell-Douglas motköpskontor i Helsingfors 10g sig en Ltilt på företagets analysator och konstaterade att det är fråga om en produkt som kan ha framgångar även i USA.

I praktiken går motköpen till så au Hornet-säljarna tar kontakt med potentiella köpare på den amerikanska marknaden och på det viset öppnar dörrarna för finländska företag. Som “morot” för de amerikanska företaget utlovar sig storföretaget McDonnellDouglas att köpa deras produkter för en viss summa.

— Men själva säljarbetet måste vi givetvis göra själva. &

Res med Forum till Kö

Vad håller kineserna på med? Får ditoch.se själv.

imiljonstäden: Befj

Världens slårsto byggnad. Del år inte bara ministrar s låter fotografera sig vid Kinesiska muren!

Clinton mjukade upp USA:s Kina-politik,

Hur är det med Din?

Kinas turistsug ökar snabbast i världen — den årliga turismtillväxten har i åtta år legat kring 13 procent. Kina är också en magnet för business, med en megamarknad som bara nått till ouvertyren.

Hur är det med Pin “Kina-bild”?

Om den är flummigt Ming-vascentrerad, oc allt Du vet om kinesisk teknik är att kineserna uppfann glassen och krutet, borde Du kanske uppatera bilden. Dina regelbundna besök på kinesrestaurängén på hörnet ger faktiskt bar &n dimension av det stora landet.

till Beijing mössan Expo

Bindande boknii

Hotel i stadens centrum. Priset FIM 6 inkluderar flygresorna med Finnair fturistklass), hotellinkvartering plus amerikansk frukost, samt flygfältstransporterna i Beijing. Visumavgiften FIM 50 samt flygfältsskattén i Beijing, ca FM 60 tillkommer. Heldagsutflykt till (4 5 inklusive lunch och guidning på engelska.

Mässor i Beijing: energimässan EP Chirta, telekom/elektronikomm

Broadcast China, och”miljörtössenEnvifoprö Expo China.

Forum arrangerar tillsammans med resebyrån AREA en temaresa —31 oktober. Vi bor på Cpå Guang Dong Regenc’ 9 fenkelrum IM 7 330 inesiska. meren kostar FIM 20 ina, AV/radiofeknikmässan AV senast 27 september, telefon (90) 1855 277/. Pirjo Peltola, ARÉÅ, som. också ger ytterligare information 23

Utgiven i Forum nr 1994-11

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."