Utgiven i Forum nr 1971-10

Ökat tryck mot bankerna

Forum 1971-10, sida 31, 26.05.1971

Taggar: Teman: penningsmarknaden

Penningmarknaden

MERCATOR

Okat tryck mot bankerna

Det kärvare ekonomiska klimatet till följd av de sjunkande konjunkturerna, svårigheterna med betalningsbalansen, produktionsbortfallet genom strejkerna och den på grund av kostnadsökningen försämrade lönsamheten i företagen har satt sina spår också på penningmarknaden. Affärsbankernas likviditet försvagades sålunda märkbart under april. Centralbanksskulden ökade med 69 miljoner till 857 miljoner mark, vilket är hela 296 miljoner mera än vid motsvarande tidpunkt för eft år sedan, Då dessutom kassorna minskade med 9 miljoner försvagades den primära likviditeten med 78 miljoner mark.

Depositionerna ökade visserligen något under april, men då checkräkningarna minskade ännu mera sjönk den totala inlåningen från allmänheten med 28 miljoner. Utlåningen till allmänheten ökade emellertid med 127 miljoner och sammanlagt svarade alltså dessa poster för en likviditetsförsvagning med 155 miljoner mark under månaden, Bankerna kan inte numera ens tillfälligt utan en kraftig tilläggsränta överskrida sina kreditkvoter i centralbanken och har därför varit tvungna att försöka stärka sin likviditet genom vipplån från andra banker. På grund av Postbankens förhållandevis goda likviditet har detta också tillsvidare varit möjligt. Utlåningen till inhemska penninginstitut minskade under april med 46 miljoner och då motsvarande inlåning samtidigt ökade med 28 miljoner blev nettoförstärkningen. i likviditetshänseende 74 miljoner mark. Däremot ökade obligationsportföljen med 17 miljo””r, vilket givetvis innebar en belastning för likviditeter

Affärsbankernas ställning 30.4.1971

De inhemska fordringarna i utländsk valuta, bl.a. förmedlade importkrediter till kunder i hemlandet, som redan minskat under de senaste månaderna, steg nu till följd av importökningen med 28 miljoner. Samtidigt minskade motsvarande skulder, bla. företagens valutakonton, med 74 miljoner och därigenom försvagades bankernas likviditet med ett nettobelopp av 102 miljoner mark. Åtstramande var ytterligare balanserna »övriga poster» med 6 miljoner netto. Bankernas at indska skulder svarade igen för den huvudsakliga lättnaden. I syfte att stärka likviditeten minskade bankerna sina utländska fordringar med 63 miljoner mark och då deras utländska skulder samtidigt ökade med 23 miljoner gav dessa poster ett likviditetsplus på sammanlagt 86 miljoner. Betalningsförmedlingen gav 27 miljoner netto och de egna medlen ökade med 15 miljoner. Utom balans ökade ansvarsförbindelserna, som främst utgörs av bankgarantier, med 118 miljoner mark och har sålunda indirekt bidragit till att stärka likviditeten i företagen. Under innevarande års fyra första månader steg ansvarsförbindelserna med hela 1021 miljoner mot 385 miljoner under motsvarande tid i fjol. Inlåningen. Under april fick depositionerna ett tillskott på 28 miljoner mark. Till följd av marsminskningen är den sammanlagda depositionsökningen sedan årets början dock endast 118 miljoner jämfört med 253 miljoner under motsvarande tid i fjol. Checkräkningarna minskade däremot med 56 miljoner, vilket dels torde bero på företagens ökade finanForts på sid. 43

Förändringar under april från början av Aktiva KOP NFB HAB SCAB ACA ÅAB GBAB = Totalt 1971 1970 1971 1970 607.6 838.4 204.9 127.3 118.4 22.7 6.1 19234 + 459 + 602 + 11.0 + 711 25347 2217.0 519.9 269.2 214.5 71 17.2 58436 + 431 —+ 689 —+ 2128 +F225.7 -216.8 240.6 78.7 23.6 14.1 28.4 6.7 606.9 + 37.5 +712 + 87.0 +111.5 utlåning till allmänheten . 33591 3 296.0 803.5 420.1 345.0 120.2 30.0 83739 +1265 —+200.3 + 410,8 +408.8 Utlåning till penninginst. …… 19.2 8.7 3.6 476.2 806.3 1,2 0.8 19158 —463 — 71 + 353 — 11.3 Total inhemsk utlåning . 3378.3 3 304.7 807.1 896.3 1151.3 121.4 30.6 9689.7 + 802 —+F1932 + 4481 +397.0 Obligationer 229.0 257.0 35.8 78.6 84.2 0.0 — 684.6 + 165 + 4086 + 11.8 —T113.8 Kassa s..ereer 70,4 96.8 18.7 8.0 9.4 1.5 0.6 205.4 — 87 —780 — 0564 —156.0 Utländska fordringar . 206.8 136.7 44.9 8.8 4,9 38.2 0.4 438,5 — 530 — 881 — 94.8 —103.2 Inh. fordr. i utl. valuta . 482,4 499.6 32.3 8.0 73.5 11.1 — 10869 + 27.8 + 630 — 73.9 +140.7 Betalningsförmedling 170.9 105.2 91 22.6 21.1 — — 328.9 —+ 403 —77.8 — 599 —+ 19.9 Övriga aktiva .. 590.7 291.0 52.9 67.4 88.8 4,6 0.8 10962 + 583 + 47.4 + 241 +110.7 Summa aktiva .. 5108.3 46910 1000.8 10897 1433.2 1748 324 135302 —+1462 +1003 + 237.0 +295.5 Passlva . Depositioner 2 464.5 631.5 74.3 17.5 51.0 6.8 62163 + 275 + 728 + 117.6 +253.1 Checkräkningar 509.0 76.1 20.7 22.0 10.6 0.6 1096.8 — 560 —+ 348 — 459 —+ 757 Inlåning från allmänheten . 2973.5 707.6 95.0 39.5 61.6 7.4 73131 — 285 +107.6 + 71.7 +3288 Inlåning från penninginst. . 282.9 44.3 520.7 531.4 23 21.6 1536.8 + 27.6 + 94 + 1815 —+118.4 Total inhemsk inlåning … 3 256.4 751.9 615.7 570.9 63.9 29.0 BB499 — 09 +H170 + 2532 —+210.4 Skuld i Finlands Bank … 238.5 55.0 166.0 154.0 7.0 — 857.0 + 690 —205 —+ 20.7 + 10.0 Utländska skulder ……. 478.5 65.4 8.8 70.1 6.8 0.0 11237 F231 + 793 — 61.5 +2547 Inh. skulder i utl. valuta . 142.6 18.7 5.8 2.7 739 0.0 3587 — 742 + 20 — 592 — 34.9 Betalningsförmedling 124.9 13.2 3.2 13.0 1.7 — 360.2 —+ 67.4 —123.4 — 649 — 612 Egna medel ….. 238.9 51.2 43.3 87.4 5.2 22 7248 +152 + 02 + 1190 + 51 Övriga passiva 213.2 47.4 246.9 535.1 16.3 1.2 1255.9 + 466 + 547 + 297 — 88.8 Summa passiva …………ss 4691.0 10008 10897 14932 1748 324 135302 —+146.2 +100.8 + 237.0 +295.5 Ansvarsförbindelser = ………+ 33255 572.3 149.5 496.3 29.2 2.9 74656 —+117.7 +127.7 +1021.4 +385.2 Forum 10/71 3

Utgiven i Forum nr 1971-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."