Utgiven i Forum nr 1971-17

Om motivation och företagsledning

av A. P. Forum 1971-17, sida 05, 03.11.1971

SÄ REKLAMBYRAER OCH SMA ENMANS IDEKLACK-N ARE

Ledaren

Kryss i kalendern

Helsingfors 1971. Nylands Tryckeri A.B.

FORUM”

FOR EKONOMI OCH TEKNIK

Alexandersgatan 19 A, 00100 HELSINGFORS 10, postgiro 156080-4, bank HAB, Högbergsgatan 1. Utgivare: Förlagsföreningen Forum r.f. (medlemmar Driftingenjörsförbundet I Finland r.f., Ekonomföreningen Merkur r.f., Ekonomtöreningen Niord rt., Ekonomlekandidatföreningen r.f., Föreningen Mercator, Merkonomföreningen MODUL r.f., Svenska Byggmästareförbundet i Finland r.f., Svenska Tekniker- och Arbetsledareförbundet I Finland r.f., Tekniska Föreningen i Finland). Redaktion: ” Chefredaktör: Harry Myrberg tel, 688481. Redaktionssekreterare: Kurt Skärström tel. 669993. Ekonomi: Inger Ehrström tel. 666481. Teknik: Salve Björkbom, Anders Palmgren. å Redaktionsutskott: Harry Myrberg, ordf., Ralf Helenius, Anders Palmgren och Kenneth Schröder. Administration: VD Salve Björkbom; kassa fakturering, prenumerationer, sekreterare Birgitta Fransas tel. 666 481. a Annonser: Stig Rönnqvist tel. 856791, Sirkka Pensola tel. 666481, Lars Helkel tel. 663498, HKelårsprenumeration i Norden 30 mk, utanför Norden 35 mk. Lösnummerpris 2 mk, Tryckeri: Nylands Tryckeri Ab, Helsingfors 1971. |

Reklambyråerna och -köparna förnyas på 1970-talet

Kommer den traditionella reklambyrån som erbjuder full service att försvinna och ersättas av beordringsföretag och små kreativa »shops»? Utvecklingen i Sverige har gått i den riktningen, men det Behöver inte nödvändigtvis vara fallet i Finland, konstaterar Forum-panelen. I panelen deltog Lars Brodén, Inter-Media AB, Lars Christiansson, ACMainos, P. H. Taucher, Taucher Reklam Ab och Lars Wiege, Annonsörernas Förbund,

Sverige. 9 Grundskolan begravs som bäst I gymnasiet .

Målet med vår skolreform kan nås endast om grundskolan ger alla elever en tillräcklig medborgarfärdighet som inkluderar manuellt arbete och vardagsteknik, skriver tekn.lic.

Björn limmonen. 14 Investeringsbedömning medelst riskanalys ,

Investeringskalkyl som baserar sig på riskanalys gör det mycket lättare för beslutsfattarn att bedöma situationen och de individuella delarna därav, hävdar dipling. polmag.

John Fogelholm. 17 Radioaktiva spårämnen kartlägger avloppsvatten

Den stora uppmärksamhet som den senaste tiden har riktats mot olika nedsmutsningsproblem bar gjort miljövården till ett fält där man ivrigt försöker tillämpa nya arbetsmetoder, I konkurrensen mellan olika metoder är den nukleära tekniken väl me i bilden, konstaterar tekn.dr Juhani Kuusi. 22 Framtidens företagsledare återgår till studierna

Morgondagens fortbildning börjar redan idag och slutar aldrig, betonar professorerna Jaakko Honko, Kauppakorkeakoulu och Lars Wahlbeck, Svenska Handelshögskolan i Forums porträttintervju. 26 Polltiken spelar stor roll för statens företag

Statsföretagens funktion och berättigande diskuteras av kanslichef Bror Wabhlroos, riksdagsman Ingvar S. Melin och generaldirektör Erkki Raatikainen, 30 Skandinaviska Enskilda Banken: Den stora bankfusionen

Denna höst skedde en av de mest betydelsefulla fusionerna inom bankvärlden i Norden då Skandinaviska Banken och Stockholms Enskilda Bank beslöt gå samman. 33

MIBIRCATOR

Nyttiga data 34

Mercators index: 36

Företagsronden: Pensions-Varma Ömsesidigt Försäkringsbolag, Finska Sjöförsäkrings Aktiebolaget, Teollistamisrahasto Oy

Utgiven i Forum nr 1971-17

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."