Utgiven i Forum nr 1984-19

OTC-marknaden här!

av Peter Nordling Forum 1984-19, sida 10-11, 28.11.1984

Taggar: Bolag: Oy Expaco Ab Teman: banker

FORUN en FRIN

Nu har OTC-systemet — handeln med aktier direkt över disk — kommit till Finland. Föreningsbanken meddelade redan i våras om sina planer på en OTC-lista och nyligen blev det klart att Labsystems blir det första bolaget på listan. Det här blev ändå inte den första listan. Medan föreningsbanken smidde planer handlade Helsingfors Aktiebank och bankirfirman Oy Bensov Ab betydligt raskare och körde i gång en OTC-lista från och med mitten av september. Utan något större väsen genomförde utvecklingsbolaget Oy Expaco Ab en snabb emission i slutet av augusti och är tillsvidare det enda bolaget på HAB:s och Bensovs OTC-lista. Nästa mål är en börsintroduktion om 3—5 år.

daranläggning som nu finns vid Helsingfors universitet, kommer säkert att ”betala sig” genom de nya forskningsresultat den förhoppningsvis bidrar tll. Självfallet kan . man tänka sig att också meteorologiska institutet skulle skaffa sig ett antal doppleradar-anläggningar, men det är inte säkert att det blir nödvändigt. Idén med den forskning man bedriver vid uni är att åstadkomma nya och mera exakta vädermodeller. Till det behövs avancerad utrustning för att verkligheten ska kunna iakttas med tillräcklig noggrannhet. Sedan, då de nya matematiska modellerna kan tas ibruk av prognosmakarna, kanske det räcker med den grundinformation de får med dagens enkla medel, observationsstationer och konventionella väderradaranläggningar samt satellitbilder.

Viktigt med avancerade datorer

Det har talats om en eventuell anskaffning av en superdator till Finland. Om någon vore betjänt av en sådan, är det meteorologerna. Men å andra sidan har de möjlighet att via en direkt linje utnyttja den internationellt ägda superdatorn som den europeiska väderforskningen har i England. Data från dopplerradarn kan omarbetas och behandlas i denna superdator, om så önskas, och den möjligheten kommer säkert att utnyttjas. Dopplerradarn i Helsingfors togs faktiskt i bruk först denna höst, så än så länge sysslar man ännu en hel del med att ”köra in” sig på denna nya apparat. Detta är faktiskt också en del av forskningen: hur kan radarn utnyttjas? Vilka uppgifter kan man få fram med dess hjälp? Utan datorhjälp klarar man sig i vilket fall som helst inte: de mängder av data som radarn skaffar fram är enorma, miljoner observationsdata per sekund! Dels utnyttjas dessa att forma en bild på två TVrutor, men dessa data kan också lagras för vidare behandling, Den bild som radarn ger på TV-rutan ser ut exempelvis som på pärmen till detta nummer av Forum. På den bilden ser vi ett regnområde över södra Finland. Det regnar minst i de blå områdena och mest i de gula och röda. De svarta områdena får inget regn alls.

Stormvarnare

Som kuriositet kan nämnas att liknande doppleradar-anläggningar är i bruk vid flera privata radio- och TV-stationer i USA! Orsaken till detta är att man där mer eller mindre tävlar om att så snabbt och tidigt som möjligt kunna varna för kommande tornados, den mycket farliga typen av virvelstormar som brukar drabba de södra delarna av USA. Dopplerradarn är ett utmärkt instrument för detta ändamål.

Av PETER NORDLING

EXPAC första OTC-bolaget

Robert Gylling, VD för Expaco som blev landets första OTC-bolag, framhåller att introduktionskurserna inte får vara för höga i förhållande till aktiernas nominella värde.

EH Det var knappast många, utom de som tecknade aktier i Expaco som kände till emissionen. Under en dryg veckas tis i slututet av augusti erbjöds 160.000 bundna Baktier och 40.000 fria B-aktier till teckning, Det nominella värdet för samtliga Baktier är 50 mark. Teckningspriset för de bunda var 55 mark och för de fria 65 mark.

Emissionen genomfördes som private placing, vilket betyder att tecknarna handplockades bland HAB:s och Bensovs kunder. Av den här orsaken måste aktierna tecknas i poster om minst 2.000 och posterna måste dessutom vara jämt delbara med 100. Genom emissionen höjdes Expacos aktiekapital från fem till 20 Mmk. Och bolaget fick 75 nya aktionärer.

Från mitten av september då betalningstiden gick ut har de mäklare på HAB och Bensov som fungerar som market makers bedrivit handel med aktierna. För de bundna B-aktierna ligger dagskursen kring 70 mark och för de fria har köpkursen noterats till 70 mark medan säljkursen varit 80 mark.

Eftersom någon aktiv marknadsföring av Expacoaktierna inte ännu förekommit har handeln hittills varit blygsam men totalt drygt 100 nya aktionärer räknar VD Robert Gylling med i det här skedet. Av de nya aktieägarna är ungfär en tredjedel privatpersoner medan resten är företag.

Gylling säger sig vara helt tillfreds med utvecklingen så här långt. Vid emissionen var efterfrågan faktiskt större än utbudet.

Låg profil

Med tanke på att det vid emissionen gällde att göra ett nytt systern känt för finländska placerare kunde man ha väntat sig en högre profil av Expaco. Men trots det valde bolaget att först känna sig för. Orsaken till detta var delvis att man inte ville tävla med FB — Dessutom ville vi inte tuta ut att våra aktier är ett bra placeringsobjekt förrän vi har belägg för det, framhåller Gylling och förklarar att man först måste ha ett bokslut och en balansräkning att visa upp. Och det skall det finnas i vår.

VD och konsulter

Orsaken till att resultat ännu saknsa är att Expaco grundades så sent som i mars detta år. Grundarna är HAB, Sampobolagen, Oy Partek Ab, Oy Bensov Ab och det internationella investeringsbolaget Dynamic Investments International. Dessa innehar 20 procent var av det ursprungliga aktiekapitalet på fem miljoner mark. Enligt Cylling kommer Expaco också i fortsättningen att emittera 20 procent utomlands.

Organisatoriskt består bolaget av en styrelse, verkställande direktören, tekn dr Robert Gylling och en konsultativ grupp. Medlemmarna i gruppen skall bistå med kunnande från sina speciella områden då Expaco börjar bedriva sin egentliga verksamhet, vilket kan ske först nu då pengar flutit in från emissionen,

Affärsidén för ett utvecklingsbolag är att förvärva intressedelar eller till och med aktiemajoriteten i sådana företag som har utvecklingsdugliga produkter, men som själva saknar resurser för utvecklingen. Oftast är det frågan om små och medelstora företag. Genom att delta i företagets finansiering och genom att bistå med kunskap skapar utvecklingsbolaget förutsättningar för en snabbare tillväxt och en bättre lönsamhetsutveckling. Värdestegringen återspeglas sedan i utvecklingsbolagets marknadsvärde.

I flera västliga länder är utvecklingsbolagen redan en etablerad del av den nationella kapitalmarknaden. Till exempel på Stockholms fondbörs är sex utvecklingsbolag noterade, I Finland är Oy Sponsor Ab det enda börsnoterade utvecklings- och investmentbolaget medan Mancon Ab är det enda renaodlade utvecklingsbolaget förutom Expaco.

Placerar snart

För ett par veckor sedan hade Expaco fortfrarande hela emissionskapitalet deponerat på bank där det ger en avkastning på 16 procent. Men Gylling låter förstå att pengarna inte stannar länge på banken. Strax före Forums pressläggning beslöt bolagets styrelse att köpa andelar i fyra, eventuellt fem, företag för totalt ca fyra miljoner mark, Vilka de här företagen är vill Gylling emellertid inte avslöja förrän affärerna är helt klara.

Däremot berättar han att Expaco beslutat koncentrera verksamheten till ett antal tyngdpunktsområden. Ett av dem är mecatroniken, d v s mekaniska maskiner med inbyggd intelligens. Vilka de andra huvudområdena blir är inte ännu avgjort.

Ingenting för konkursbolag

Enligt Cylling är grundregeln att söka företag med en seriös ledning som behöver nya resurser för att kunna förverkliga en idé. I det fallet anser Gylling att det räcker med att Expaco förvärvar en minoritetspost.

— Men, säger han, om företaget har uppenbara problem t ex med sanering eller generationsskifte, är vi tvungna att kräva majoritet för att få bestämmanderätten vid omstruktureringen.

Gylling beklagar att finländska företagare fortfarande är rädda för att sälja andelar av firman åt ett utvecklingsbolag. Utvecklingsbolagen ses närmast som en sista utväg före konkursen.

— Det här tänkesättet är fullkomligt fel. Utvecklingsbolagen är i allmänhet intresserade endast av sådana företag som är lönsamma men saknar resurser för ett visst ändåmål. Om företagaren då måste sälja t ex en tredjedel av företaget skall detta inte ses som någonting negativt, betonar han och tillägger att nästan hälften tar kontakt först då det är för sent.

Fram till i dag har mellan 80 och 90 företag tagit kontakt med Expaco. Det blir nästan ett företag per arbetsdag. Av dessa har Expaco tackat nej till samarbete med ungefär hälften. Resten av bolagen har synats närmare i sömmarna och i den här omgången ser det alltså ut att bli samarbete med fyra eller fem.

Då Expaco går in i de här företagen krävs det, förutom pengar, också andra resurser. Och personalutökningar är att vänta. Men framför allt är det VD och den konsultativa gruppen som får mera arbete. Enligt de avtal Expaco gör får Robert Gylling som VD, alltid en post i samarbetspartnerns styrelse. Och vid köp av större andelar i företag kommer Expaco att be om ytterligare en styrelsepost, som besättas t.ex med en medlem ur den konsultativa gruppen.

— Dessutom förutsätter vi i avtalen att vi hörs vid grundläggande beslut, t ex då det gäller att ändra bolagets verksarmhetsidé eller aktiekapital, säger Gylling.

“Kundrelationerna viktiga

Vad innbär då OTC-introduktionen för Expaco? Det viktigaste är naturligtvis att bolaget nu fått ekonomiska resurser för sin verksamhet. Men från och med nu måste man också lägga stor vikt vid relationerna till aktionärerna.

Robert Gylling lovar att Expaco i framtiden informerar sina aktionärer minst lika bra som börsbolagern.

— Aktieägarna skall åtminstone få halvårsrapporter och mera omfattande information i samband med boksluten, försäkrar han. Dessutom kommer Expaco via massmedia att informera om sina placeringar. Allt detta är ett måste för att bevara aktieägarnas förtroende för bolaget.

äser under ytan

Att i det här skedet säga något om hur OTC-marknaden kommer att utvecklas i Finland är vanskligt. Just nu förefaller emellertid intresset vara stort. FBF, som sköter Labsystems” emission, har planer på att få i hop ett tiotal bolag till sin OTClista under nästa år Kansallis-OsakePankki har för sin del föreslagit att bankerna skulle grunda en gemensam OTClista, men har samtidigt några kort i bakfickan i fall strävandena skulle misslyckas.

Detta är sannolikt endast toppen av isberget. Expacos emission lyckades bra och Labsystems’ som pågår, har rönt stort intressebland placerarna. Dessutom kommer Bensov att introducera ett nytt bolag på sin OTC-lista om några månader. Då ligger det nära till hands att också nadra fondkommisionärer tar sig an market makeruppgifter i framtiden. Exempel på dett finns bl a i Sverige där systemet togs i bruk för några år sedan (se Forum nr 13/84).

Om kursutvecklingen blir gynnsam kommer det säkert också att finnas gott om villiga placerare i fortsättning. Dels kan man räkna med att åtminstone en del av OTCbolagen efter något år introduceras på fondbörsen. Dels kommer OTC-aktierna att beskattas något lindrigare än bösraktierna. Robert Gylling tror att systemet till en början kommer att vara mera informellt och utan kontroll hos oss än i Sverige. — Men, säger han, inom ett eller två år blir de inblandade tvungna att komma över ens om spelregler.

Gylling poängterar också vikten av att de mäklare som fungerar som market makers inser sitt ansvar.

— Introduktionskurserna får inte vara för höga i förhållande till aktiernas nominella värde. Bolagen får inte ta ut vinsten i förskott. Om man försöker ta ut överkurser finns det en risk att hela marknaden förstörs, säger han.

E 1 11

Utgiven i Forum nr 1984-19

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."