Utgiven i Forum nr 1978-07

Patent är dyra, tålamodsprövande

Forum 1978-07, sida 27-28, 26.04.1978

Taggar: Teman: patenter

Patent är dyra tålamodsprövande

Patentverket har en ”patentkö” på 19 000 obehandlade eller under behandling varande patentansökningar.

Ungefär 4 000 nya ansökninga inkommer per år. Obetydlig flera ansökningar slutbehandlas. Det betyder drygt ett patentbeslut per vecka och prövningsingenjör.

Fyra år är en genomsnittlig väntetid för inhemska patent. Smulas uppfinnarglädjen sönder i ämbetsverket långsamma kvarnar ww Vid patent- och registerstyrelsens patentavdelning arbetar ca 70 prövningsingenjörer, sex Överingenjörer som byråchefer, samt en avdelningschef och en informationsingenjör. Avdelningen är uppdelad i sex tekniska byråer: maskin-, byggnads-, textil-, elektriska och träförädlingsbyrån samt byråer för kemi och tillämpad kemi. Största delen av patentansökningarna gäller kemiska och metallurgiska områden, och är produkter av normalt ingenjörsarbete vid industriföretag. 5 k pionjärsuppfinningar är sällsynta, likaså ansökningar gällande ”evighetsmaskiner” och liknande.

Patentansökan, ett kraftprov

För många kan sammanställandet av patentansökan visa sig långt knepigare än uppfinningen patentet skall gälla. Man kan göra patentansökan själv eller anlita en expert, ett patentombud, som åtar sig denna tråkiga detalj för den facila summan 1 500—2 000 mk.

Utländsk sökande bör ha ett i Finland bosatt ombud, som emellertid inte behöver vara antecknat i ombudsregistret.

De största industriföretagen har vanligen en egen vatentingenjör, som sörjer för ansökningsärenden, invändningar, årsavgifter och övervakning av patent.

Före sammanställandet av patentansökan kan sökanden själv utföra en sk förhandsnyhetsgranskning — gå igenom patentskrifter i patentverkets läsesal för att eliminera

FORUM 7/7 risken att uppfinningen redan existerar. Denna undersökning kan man också låta informationsingenjören utföra, varvid granskningarna kostar 80 mk i timmen. Patent familygranskningen, genom vilken man utreder i andra länder inlämnade, på samma prioritet baserade patentansökningar, kostar 170 mk. Patentansökan omfattar ansökningsblanketterna (säljs av patentverket), patentbeskrivning samt patentkrav och ritningar. Patentkraven är namnet till trots inte ”krav”, utan en skriftlig detaljerad redogörelse för uppfinningen.

Om uppfinnaren inte själv söker patent, fordras en överlåtelsehandling, och om ombud anlitas också ombudsfullmakt.

Långa års färd mot patent

Ansökningspaketet inlämnas till patentverkets expedition, antecknas i ansökningsdiariet och tilldelas ett ansökningsnummer. Inlämningsdatum har en praktisk betydelse, genom att ett beviljat patent träder i kraft retroaktivt från detta datum. En preliminär juridisk granskning av ansökningen utförs, varvid konstateras att nödiga handlingar bifogats, ansökningsavgiften (520 mk) erlagts och fullmakter mm getts behörig form. Om det finns skäl till anmärkningar, tillställs sökanden ett föreläggande, i vilket han anmodas korrigera bristerna.

Därefter klassificeras uppfinningen enligt det internationella klassningssystemet (IPC), och ansökan går vi dare till en prövningsingenjör för prövning, som också omfattar nyhetsgranskning.

Inhemska sökanden erhåller det sk tekniska föreläggandet 6—8 månader räknat från inlämningsdatum. Föreläggandet innehåller nyhetsprövningsresultatet samt uppgift om huruvida patentkraven kan godtas. Sökanden skall besvara föreläggandet inom utsatt tid — vanligtvis inom 6 månader.

Har patentverket sedan inte kännedom om hinder för meddelande av patent, godkänns ansökningen för utläggning, och sökanden skall inom 2 månader erlägga tryckningsavgiften — grundavgiften är 300 mk. Sedan publiceras utläggningsskriften som gäller ansökningen, och detta kungörs i patenttidningen. Utläggningsskrifter tillställs de större biblioteken samt högskolor och universitet. Ansökningen finns tillgänglig för allmänheten tre månader räknat från patenttidningens utgivningsdatum. Inom denna tid kan man göra skriftliga invändningar mot ansökan. Om inga invändningar gjorts, meddelas patent på ansökningen. Som regel tar hela processen från ansökans inlämnande till patentmeddelande flera år — fyra år kan betraktas som en genomsnittlig behandlingstid.

Patentansökan kan inte avslås utan att sökanden först i ett föreläggande informerats om hindren mot meddelande av patent. Sökanden har rätt att söka ändring i avslagsbeslutet. Första besvärsinstansen är patentoch registerstyrelsens besvärsavdelning. Om denna avdelnings beslut också är negativt, kan sökanden ännu söka ändring hos högsta förvaltningsdomstolen, som ger slutgiltigt utslag.

Vad man förlorar i ti vinner man tillspetsat uttryckt i rättegångar. Patentverkets informationsingenjör Reino Laukkarinen medger att ”patentproceduren” kan förefalla rätt väl tilltagen tidsmässigt. — Proceduren och grundligheten varierar från land till land, konstaterar han. — Vi strävar till att nyhetsgranskningen skall vara så tillförlitlig som möjligt, för att förebygga köbildning vid andra rättsinstanser genom patentintrångsmål. Många utländska patentverk utför överhuvudtaget ingen nyhetsgranskning, men vi tror inte att en sänkning av prövningens nivå är någon lösning på tidsproblemet. Rationalisering av prövningsmetoVän 27

Forts. derna kunde möjligen lätta på trycket. Prövningsmetoderna ha förbättrats genom kurser för prövningsingenjörerna, och genom informationsutbyte med patentverken i andra länder. Man har också gjort försök med att tillämpa ADB.

Den nuvarande ”patentkön” på 19 000 ansökningar uppstod huvudsakligen under högkonjunkturen, då det var svårt för patentverket att få yrkeskunnig arbetskraft, och antalet ansökningar ökade med flera hundra per år. Patentverket har fått nya ordinarie och tillfälliga tjänster, men ”inkörningstiden” för en ny prövningsingenjör är två år. För närvarande har varje prövningsingenjör i genomsnitt 280 ansökningar under behandling eller helt obehandlade. I medeltal 4 000 nya ansökningar inkommer per år, och obetydligt flera slutbehandlas, så högen minskar.

Mera folk eller mera fart?

Statliga ämbetsverk är sällan berömda för sin effektivitet, men ofta ryktbara för sin administrationselefantiasis.

Patentverket sorterar under handelsoch industriministeriet, men budge ten godkänns av finansministeriet, som varit snålt med beviljandet av nya tjänster tills de allra senaste åren.

— Det är uppenbart att patentverket fortfarande har alldeles för knapp bemanning, säger DI Arne Baltscheffsky vid Oy Wärtsilä Ab:s patentavdelning.

Han har skött koncernens patentansökningar sedan 1967. I genomsnitt femton nya ansökningar skickas in per år.

— För närvarande har vi nästan 100 ansökningar inne, de äldsta från 1965—567, men medges bör att det gäller fall, vilkas behandling dragit ut på tiden genom besvär. I patentstyrelsens årsberättelser har upprepade gånger framhållits, att patentavgifterna skulle täcka långt flera ijänster än ministeriet beviljat. Det förefaller besynnerligt, att man bromsar utvecklingen på denna punkt, trots att patentkön är i denna storleksklass. En annan sak är att man kanske också med nuvarande kapacitet kunde fungera effektivare…

Mest ”patentintensiv” av Wärtsiläs sektorer är låsgruppen, men ett kännbart antal patentansökningar gäller också bolagets vakuum-wc modeller, jordbruksmaskiner, efterbehandlingsmaskiner för pappersindustrin, samt = fartygskonstruktioner och -utrustning.

— En allmän tumregel är, att nya produktionsområden oftare än gamla aktualiserar behovet av patentskydd, säger DI Baltscheffsky.

Ett dyrt nöje

Det kostar att söka patent. Ett patentombud debiterar som nämnts ett par tusen mark för ansökan, om man inte klarar av den själv. Ansökningsavgiften som erläggs vid inlämnandet är 520 mk. Grundavgiften för tryckning av utläggningsskriften är 300. Lägg därtill ytterligare talrika smärre kostnadsposter — extra undersökningsarbete å 80 mk i timmen, översättning 80 mk per sida, beställning av i föreläggandet anförda nyhetshänvisningar 35 mk. Och så vidare.

Då patentet beviljats kan sökanden emotse en ackumulerande årsavgift från 120 mk första året till 1720 mk det sjuttonde och därmed sista patentåret — varefter uppfinningen får exploateras av vem som helst. Det är emellertid bara 5 procent av alla patent som uppnår sk full ålder. Medellivslängden är ca 10 år. DD

TILLSLUT MED SELLOTAPE-TEJP

SELLOTAPE 1554 -lådtejpen har specialbehandlad losstagningsyta för att göra arbetet enklare och snabbare.

SELLOTAPE är ett av Europas mångsidigaste sortiment industritejp. I Finland har SELLOTAPE-tejperna grundmurad inom förpacknings-, el-, byggnads- och varvsindustrin samt inom den grafiska industrin. I var och en av dessa branscher förekommer det otaliga situationer, där SELLOTAPE är det snabbaste, bekvämaste och billigaste hjälpmedlet.

nått en ställning bl.a.

Försäljning: 00130 Helsingfors 13, Fabiansgatan 9 A, tel. 90-174800 växel, telex 122258 9 70100 Kuopio 10, Kirkkokatu 37 A, tel. 971-125601, 122340 & 15100 Lahtis 10, Saimaankatu 3 C, tel. 918-25688, 22773 € 90120 Uleåborg 12, Oulunsalontie 6, tel. 981-13416, 13409 € 33200 Tammerfors 20, Kuninkaankatu 32, tel. 931-27309, 20860 9 20110 Abo ll, Universitetsgatan 12 a B 30 tel. 921-334171 växel € 65100 Vasa 10, Skolgatan 25 B 21, tel. 961-114705.

28

VVALKI

YHTYNEET PAPERITEHTAAT OY PAPERITUOTE

FORUM 7/78

Utgiven i Forum nr 1978-07

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."