Utgiven i Forum nr 1981-09

Philips först med vändbar kassett

av MS Forum 1981-09, sida 08-09, 20.05.1981

Taggar: Bolag: Philips Teman: kasetter

bilden är i sin tur uppdelad i två delbil oe LJ der som sänds efter varandra. På så sätt får man mindre flimmer i bilden. ” ’ Med två magnethuvud på trumman, ändbar k t och med en lämplig lutning på den, nå man en situation då varje delbild teck nas på ett diagonalt spår. Omkopplin gen mellan de bägge huvudena sker un der den tid som är avsedd för bildskärmens elektronstråle att återgå från bil H 2 dens underkant till överkanten.

Alla hemmavideosystem bygger på samma grund. Alla an- Förutom att man på detta sätt spela vänder ett magnetband som är 12,7 mm brett (1/2 tum). All arbetar enligt snedspårsprincipen och alla använder e bandföring av s k omega modell. Skillnader förekommer bandhastigheten och spårbredden. Philips nya system, Vi- Beta apparaterna spelar dessutom i deo 2000, skiljer sig från de övriga också genom att kasset- ett speciellt synkroniseringsspår so ten kan vändas, endast halva bandbredden utnyttjas per si- — håller bandets rörelse konstant så at da. huvudena läser rätt spår vid avspelninpåförs växelvis två frekvenser som tecknar ett bestämt mönster på bandet.

I äldre videosystem lät man spåren ligga glest på bandet, man använd in videosignalen som ett antal diagonalt upptecknade delbilder, spelar man också in ett ljudspår på konventionellt sätt i bandets längdriktning. VHS och gen. Philips Video 2000 system har avskaffat synksignalen och utnyttjar istället en identifieringssignal som används vid spårningen. Varje huvud skapade skyddszoner, s k safe guards, som förhindrade överhörning mellan spåren. Krav på längre speltider gjorde att bandhastigheten = sänktes — i förhållande till trummans rotationshastighet. Genom att låta de bägge huvudena luta i förhållande till varandra eliminerades problemet med överhörning vid de höga frekvenser som utgör luminans- (bild)signalen.

Förutom = luminanssignalen, den svart-vita bilden, innehåller videosignalen också färginfomation, Den höga frekvensen som en videobandspelare arbetar med fyller inte de krav som färgsignalen i vårt PAL-system ställer, och färginformationen måste därför spelas in på annat sätt. Genom att amplitudmodulera den till en frekvens på ca 500 KHz kan den upptecknas på bandet.

Nytt från Philips

Det huvudsakliga målet för Philips nya system, Video 2000, var att ta bestämmer skrivhastigheten. fram en kassett med mycket lång spel1500 varv per minut tid. Dessutom ville man skapa ett sys Rotationstiden på trumman bestäms tem som ger användaren alla tänkbara så att den roterar ett varv för varje tv- — styrmöjligheter.

e Videosignalen innehåller mycket höga frekvenser, upp till 5 MHz. Ett hyggligt bandningsresultat vid sådana rekvenser kräver en mycket hög bandhastighet. Och en hög bandhastighet minskar speltiden.

Skulle videobandspelarna fungera enligt samma mönster som vanliga jjudbandspelare skulle man på en vanig musikkassett få endast några tiotals sekunder videosignaler. Därför använder alla hemvideosystem idag en lös förhållandet till bandet. Vid varje halvvarv tecknar ett huvud ett diagonalt spår på bandet. Bandets hastighet kan på detta sätt sänkas och speltiden förlängs. Bandhastigheten kommer också att bestämma hur tätt de skrivna spåren ligger på bandet. Trummans rotationshastighet och bandhastighe m a o en högre bandhastighet. Man '

Reklambyrån Lintas som är ett av vårt lands största köpare av TV-reklamtid och producererar ca hundra reklamfilmer i året, har under vårens lopp satsat hårt på att uttnyttja sin know-how för att också etablera sig som produ: cent av audiovisuellt material — i första hand video — för företagens interna bruk.

e Innebär inte detta både en diversifiering av den traditionella verksamheten och att ni avser att ta upp kampen med de existerande AVföretagen — Det är klart att det innebär en viss konkurrens med AV-företagen, men huvudsakligen är det fråga om att bryta upp ny mark, säger Lintas YD Tarmo Ojanen.

— Vi kommer att uttnyttja vårt kunnande av videotekniken till att producera videofilmer då AVföretagen hittills inriktat sig på olika typer av diapresentationer. Det är en avsevärd skillnad, eftersom vi arbetar med rörlig bild. Snarare bör man jämföra oss med den traditionella industrifilmen, men video är dels billigare och dels är målen för vad som skall kommuniceras i regel helt andra, så vi gör knappast intrång på filmbolagens marknad i detta avseende, framhåller han.

Diversifiering — Diversifieringen är ganska na turlig. Marknaden börjar vara mogen för den. Det finns ca 10000 vi För att undvika de svårigheter so då uppstår, isynnerhet beträffande den

Videotekniken lockar Linta ning med magnethuvud som roterar i örhållande till bandet, Magnethuvudena finns på en trumma som lutar bild. Hos oss sänder man 25 bilder per sekund och trumman roterar följaktligen med 1500 varv per minut. TV De konkurrerande japanska syste men, VHS och Beta har ökat speltiden genom att minska bandhastigheten.

Genom att utnyttja halva bandbredden får man mindre spårbredd, men et smalare spår kräver högre precission.

8

För att undvika överhörning mellan spåren tecknar varje huvud växelvis två frekvenser vid inspelningen.

FORUM 9/8 sämre ljudkvaliteten, har man i Philips-spelaren utvecklat ett system där videohuvudet bara går halvvägs över bandet. En inspelning utnyttjar alltså bara bandets halva bredd, och den andra halvan spelar man på då kassetten vänts. I detta system ligger spåren mera parallellt med bandkanten och på så sätt har man lyckats minska spårbredden utan att minska bandhastigheten,

Men ett smalare spår kräver högre precision. Detta problem har Philips

FORUM 9/8 deobandspelare i Finland för närvarande, vilket innebär att förutsättningarna för visning finns. Därtill är det frågan om en marknad som växer med ca 30 procent i år.

— Det riktiga ögonblicket torde vara inne nu att satsa på den här formen av verksamhet. Andra kommer säkert efter, även om det är fråga om rätt betydande investeringar i utrustning, kring en miljon mark — Viktigt i det här sammanhanget är givetvis också att vi, liksom reklambyråerna i allmänhet, är experter på kommersiell kommunikation. Vi har den nödvändiga ”softwaren” för att betjäna våra kunder och i vårt fall har vi också ”hardwaren” eftersom vi under en lång tid byggt upp vår utrustningssida, konstaterar Tarmo Ojanen.

Typiska områden för videotekniken, förutom traditionella reklamaktiviteter, är utbildning, information, presentationer, bandning av föredrag eller viktiga tillställningar, testning av produkters kännedom eller företagets image. Videobandspelaren är ett mångsidigt redskap och bärbara kameror har dessutom gjort den mycket rörlig.

Aktiv marknadsföring

Lintas har under våren via en annonskampanj aktivt sålt sina nya tjänster. Inom ledningsgruppen var man mycket försiktig i bedömningarna av hur stort gensvaret skulle bli.

— Mottagandet har varit positivt och överträffat våra förväntningar mångfalt, säger Ojanen. — Det visar klart att marknaden finns där och vi hoppas naturligtvis att even löst på elektronisk väg. Videohuvudena är monterade på små plattor av pie zokeramiskt material som möjliggör en styrning av huvudets position så att de alltid följer de inspelade spåren. För att undvika överhörning mellan spåren tecknar varje huvud växelvis två frekvenser vid inspelingen.

Vid avspelningen kan sedan dessa frekvenser avkännas och om huvudet ligger snett i förhållande till det inspelade spåret får man en överhörning av fel frekvens. Felet kan sedan avläsas och huvudet kan ställas rätt.

I V-2000 har Philips skapat ett video Verkställande direktör Tarmo Ojanen, Eintas Helsinki. Lintas ingår i den internationella reklambyråkedjan SSC&B Lintas Worldwide som har reklambyråer i 37 länder och omsatte ca 5,16 miljarder mark senaste år. I Finland omsatte Lintas drygt 50 miljoner mark och har 60 anställda.

tuella kontakter och uppdrag i en del fall leder till ett vidare samarbete,

Kommer videobanden att bli ett betydelsefullt reklammedium — Det är möjligt, men knappast på några år. Det förutsätter en utbyggnad av kabel-TV-tekniken och i den är därtill mottagarsituationen annorlunda. Kabel-TV är ett typiskt målgruppsmedium, vilket innbär i motsats till s k masskommunikation att mottagaren själv väljer vad han vill se. På engelska talar man om, ”narrowcast” i motsats till ”broadcast”. Följaktligen kommer kontaktpriserna att bli höga, speciellt för en annonsör som eftersträvar stora mottagargrupper. Men för vissa kundkategorier kan kabel-TV vara ett mycket effektivt medium och konkurrera med både direktreklam och personlig försäljning, hävdar Tarmo Ojanen. Därför är vi intresserade av att rätten till att idka kabel-TV-verksamhet är möjligast fri och varken monopoliseras av staten eller rundradion.

Thor Forsskåh system där många av de övriga systemens svagheter har eliminerats. I oc med att huvudet styrs att exakt följa rätt spår får man i Philips systemet en perfekt stillbild. Också vid snabbspolning får man perfekta bilder utan störningar.

Philips är också den första tillverkaren som infört ett brusreduktionssystem för ljuddelen. Dynamic Noice Surpression, DNS, kallar man systemet som till sin funktion påminner om Dolbysystemet.

M [fe]

Utgiven i Forum nr 1981-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."