Utgiven i Forum nr 1988-04

PIMS ger analyshjälp

av Andreas Tallberg Forum 1988-04, sida 25, 03.03.1988

Taggar: Teman: ekonomi

PIMS ger analyshjälp

Text: Andreas Tallberg

PIMS (Profil Impact of Market Strategy) heter en omdiskuterad modell för strategisk planering. I USA och Europa har den kritiserats för att vara en universell engångsföreteelse som inte beaktar risk och framtid. Rätt använd kan den dock vara ett praktiskt hjälpmedel vid beslut som innefattar företagsanalyser.

an bör vara medveten om att PIMS M inte strävar till att prognosticer framtiden utan närmast positionerar det analyserade företaget i förhållande ill dess strategiska konkurrenter på basen av historiska data. PIMS fick sin början på 1950-talet inom General Electric-xkoncernen. Koncernen var stor och diversifierad och p ga ett ineffekivt kontrollsystem kunde man ime skilja mellan lönsamma och olönsamma enheter. Det fanns orsak att analysera verksamheen genomgående vilket ledde till att man identifierade över 50 s k strategic business units (SBU), vilka i sin tur alla hade olika karakteristika. På detta sätt uppstod en databas som innehöll SBUs, deras särdrag och ramgångskriterier.

År 1972 flyttades PIMS-projektet från GE till Harvard Business School där man utvecklade en multiindustrimodell. Denna presenterades 1974 vilket innebar att PIMS var tillgängligt för alla intresserade användare.

Följande år grundades Strategic Planning Institute (SPI, en non-profit organisation vars syfte var att övervaka, kontrollera och rådgöra I frågor som hänförde sig till PIMS. Idag är SPI en organisation med över 450 medlemsföretag runt om i världen, och själva PIMS-databasen innehåller detaljerad information om över 3 000 olika SBUS.

Av avgörande betydelse i PIMS-sammanhang är att identifiera olika SBUs. I stort kan man säga att en SBU kännetecknas av att — den säljer en distinkt kombination av produkter eller tjänste — den tjänar en specifik kundgrup — den tävlar med en väl avgränsad mängd konkurrenter.

Idén med att dela in företag i SBUs grundar sig på att storföretag, till vilka PIMS i första hand är riktade, kan indelas i mindre enheter vilka internationellt kännetecknas av samma särdrag, istället för att man ensidigt analyserar koncernen utgående från konsoliderade siffror.

Universella sanningar SPI vidhåller, att man via den unika databa FOÖRUN, 42/198 sen, som innehåller information om otaliga strategiska processer inom mer än 3 000 olika SBUs, kunnat härleda diverse ”universella sanningar” som oberoende av industrisektorn förklarar upp till 87 procent av orsakerna till framgång inom respektive SBU. Dylika konstateranden är bla att procentuell marknadsandel, som en förklarande variabel för RON är av större betydelse för produkter som köps sällan än för produkter som köps ofta, samt av större betydelse när kunderna är fragmenterade än när de är koncentrerade.

Då den information som krävs, för att en djupgående PIMS-analys skall kunna genomföras, kan vara svårtillgänglig, i synnerhet vid analyser av företag som inte tillhör den egna koncernen, har man på SPI utvecklat en sk Limited Information Model (LIM). LIM identifierar 18 faktorer som har den största inverkan på ROI. Med hjälp av dessa 18 faktorer kan man enligt SPI förklara upp till 80 procent av variationen för olika ROI-värden inom alla existerande industrisektorer.

vilka är då dessa 18 faktorer eller variabler? De är relationstal som kan delas in i 5 huvudgrupper; De som definierar en SBU 1, konkurrenssituatio 2. differentiering från konkurrente 3. kapitalstruktu 4. produktionsstruktu 5. marknadsomgivning

Bland variablerna fäster ran speciell uppmärksamhet vid följande relationstal, som även i icke PIMS-relaterace sammanhang är nyttiga att komma ihåg: Variabel Inverkan på RO — Investeringsintensitet 15 Yo — Relativ marknadsandel 12 Yo (din marknadsandel/3 störstas gemensamma andel) — Relativ produktkvalitet 11 6 38 Yo

PAR ROI vs ACTUAL ROI

På basen av ovannämnda sanningar kan man positionera en analyserad SBU:s lönsamhet gentemot vad man i PIMS kallar för PAR ROI genom att mata in olika värden för på förhand härledda variabler i PIMS modellen. PAR ROI är den genomsnittliga avkastning på investerat kapital (tillgångarna värderas till bokföringsvärde) som PIMSprogrammet automatiskt har räknat ut för varje identifierad SBU, baserad på den erfarenhet som databasen ständigt blir försedd med, och utgör således en hörnsten i hela PIMS-analysen.

Utgående från de värden PIMS ger för ACTUAL RO! (ROP för den analyserade SBU:n) och PAR ROI kan man generera en figur som kan tolkas på följande sätt:

PAR RO 20 VC

De SBU:s vars ROI ligger på den diagonala streckade linjen (2) avkastar enligt PAR ROI. De SBU:s vilkas ROI ligger ovanför den diagonala linjen (1) avkastar bättre än genomsnittet, vilket indikerar att den analyserade SBU:n har en stark strategisk position. Positionen förskjuts förr eller senare. närmare diagonalen i och med intrång av nya konkurrenter, förändringar i konkurrenssituationen, teknologisk utveckling etc.

En SBU som ligger i fält nummer 3 avkastar följaktligen sämre än den genomsnittliga konkurrenten, vilket betyder att den strategiska positionen är svag. Ett dylikt resultat av en PIMS-körning leder till varierande strategiska beslutsprocesser beroende på analyssituationen. Ifall den analyserade SBU:n hör till den egna koncernen bör företagsledningen noggrant syna vad som är orsaken till den dåliga avkastningen för att resultatförbättrande åtgärder så fort som möjligt kan vidtas.

Ifall den analyserade SBU:n däremot utgör en del eller helheten av ett möjligt akvisitionsobjekt kan objektet visa sig vara av stort intresse för en eventuell sanerare. Genom att kombinera det egna kunnandet, inom t ex företagsledning, och objektets verksamhet kan saneraren påverka objektets lönsamhet i positiv riktning, vilket följaktligen förskjuter ACTUAL ROI närmare PAR ROI. Härav kan man dra slutsatsen att PIMS lämpar sig för utvecklingsbolag.

I detta sammanhang bör det upprepas att man inte, t ex i akvisitionssammanhang uteslutande skall basera sina beslut på PIMS-analyser. PIMS är ett av flera tillgängliga instrument vilkas syfte är att göra det lättare för företagsledare att hitta de rätta svaren på invecklade strategiska frågor.

Fördelen med PIMS, i jämförelse med ett stort antal alternativa analysmodeller, är att modellen (programmet) förser användaren med en rapport som rätt detaljerat även ger svar på frågan: varför är vår strategiska position den den är? L 25

Utgiven i Forum nr 1988-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."