Utgiven i Forum nr 1998-10

Privata pengar bygger Lahtisvägen: 69 km på 31 månader

av Ragnhild Artimo Forum 1998-10, sida 30-31, 22.10.1998

—AÄ - ———— At bök

MOTORVÄGEN TRÄSKÄNDA-LAHTIS LIGGER REJÄLT FÖRE TIDTABELLEN. NORDENS FÖRSTA PRIVATFINANSIERADE RIKSVÄGSPROJEKT HAR VISAT SIG VARA

DEN KORTASTE VÄGEN MELLAN TVÅ PUNKTER.

november torde först vägavsnittet av riksvä 4:s uppgradering frå motortrafikled till motorväg mellan Träskända och Lahtis öppnas tio månader före tidtabellen. Då ökar trafiksäkerheten mellan Träskända och Mäntsälä. Hösten 1999 lagom till millenieskiftet beräknas vägavsnittet Mäntsälä-Lahtis bli klart nära ett år före tidtabellen. Enligt kontraktet skulle det första vägavsnittet öppnas 1.10.1999 och det andra 1.9.2000.

Alla gnuggar händerna: Vägverket, som kan inlemma den nya vägen i motorvägsriksnätet minst fern år tidigare än en konventionell budgetmodell skulle ha möjliggjort. Byggherren Tieyhtiö Nelostie, som kommer i åtnjutande av trafikavgiftspengar från Vägverket nästan ett och ett halvt år före budgeterat. Byggaren, konsortiet Tekra-Skanska. som bygger vägen som tidtabells- och kvalitetsmässigt blir en fin referens. Trafikanterna, som får en säkrare, snabbare väg, Och samhället som med den för första gången i Finland (och hela Norden) prövade privatfinansieringsmodellen får 400 Mmk nettonytta bl.a. i form av effektivare kommunikationer och färre trafikolycksfall.

Femton års pilotprojekt Den långsamma byggprocessen i t.ex. korsningen Tusby 130) vägen-Ring I i Baggböle illustrerar Vägverkets problema tik: krympande budgetanslag klubbas av årsvis, sprids tunt och brett (politiskt korrekt!) och försvårar storprojekt. Lahtisvägen skall ge erfarenheter av privatfinansiering inom infrastruktur.

Nelostie tillämpar projektmodellen DBFO, (Design. Build, Finance, Operate): planering, byggande, finansiering och underhåll, alltså företagens ansvarsområden i kontraktet med Vägverket. Vägverket ‘utlokaliserar’ vägprojektet till av Skanska Oy för ändamålet grundade Nelostie, som ansvarar för att motorvägen planeras, byggs, finansieras och underhålls fram till 30.8.2012.

Byggarbetena inleddes i maj 1997. Då vägen öppnats för trafik - första avsnittet alltså i vinter - svarar Nelostie för underhåll och reparationer, och Vägverket betalar Nelostie en bruksavgift baserad på kalkylerade antalet for don fram till 30.8.2012. Då överlämnas vägen utan ersättning till Vägverket.

Morötter motiverar

Med den privata finansieringsmodellen följer tryck på kostnads- och tidseffektivitet. Starten har varit uppmuntrande, säger NelostiesVD Tom Schmidt ”Den viktigaste faktorn är klart viljan att lyckas hos alla engagerade partner. Samarbetsmotivationen har varit hög, och vägens betydelse ger projektet en ‘skyltfönsterdimensior’. Vädret sommaren 1997 medgav snabb start med byggarbetena plus den optimala användningen av humanoch maskinresurser som storprojekt naturligt medför: man jobbar simultant med flera faser så maskinernas ståtid är minimal”

Det sparar också tid och resurser att motorvägsdelen byggs parallellt med den nuvarande femtonåriga motor Byggstarten på det nya motorväågsavsnittet Träskända-Labtis inledes i maj senaste år. Första biten öppnas för trafik om några veckor Vädret i somras bromsade rivstarten något genom bebovet att delvis jobba ‘under tak" Vägbeläggningen är asfalt. I ljudvaltarna används gamla bildäck som fyllning under sanden. Billigt och stabilt - och miljövänligt.

ygger Lahtisvägen nn, månade trafikleden vars skick ger nyttiga signaler för de tekniska beslut som nu tas.

En tidtabellsmorot är att trafikavgifter från Vägverket, ca 100 Mmk per år, börjar rulla in då det första vägavsnittet tagits i trafik.

”Fordonsantalet som avgiften baseras på är en viktig budgetfaktor. Idag är snittalet 13 000 per dygn. Vi har kalkylerat med 16 000 år 2000 och 20 000 år 2012. Om vi överkalkylerat, förlorar vi och finansiärerna pengar; om siffran håller eller blir större vinner vi på det. Det är en av de risker och möjligheter som gör jobbet utmanande”, säger Tom Schmidt.

Kostnadseffektiv kvalitet

Projektets totalbudget går på cirka 1,2 mrd mk, varav hälf: ten är investeringar. Projektets sysselsättningseffekt är 2 000 manår Av snittarbetsstyrkan 250 är ca 60 Tek ”Hur projektet utfaller ekonomiskt för Nelostie beror blund annat på antalet trafikerande fordon, basen för bruksavgiften”, säger VD Tom Schmidt. ”Idag är dygnstakten ca 13 000 fordon och vi käl. kylerar med runt 16 000 fordon per dygn år 2000 2 2 EJ 2 [=] 2 z =E » 2 3 2

FORUM NR 10/9 ras eget folk, främst arbetsledning samt asfaltläggare. Res ten är underentreprenörer från hela landet.

I kvalitetsstyrningen ligger tyngdpunkten på livscykelkostnader ”Att minimera de omedelbara byggkostnaderna blir lätt en kostnadsbomb. Genom att satsa på kvalitet både i material och arbete minimerar vi reparations- och underhållskostnaderna också för de år vi svarar för dem!”

Den goda ordningen på byggplatsen har noterats av trafikanterna, som Över ett år kunnat följa med arbetets framskridande. Prydligheten är inte bara en trivselfråga,understryker projektchef Juhani Ilmonen vid Tekra-Skanska ”Med så många firmor och fackarbetare och så många skeden simultant på gång är ordning och JOT, Just-OnTime, ett måste både för materialekonomi, effektivitet, överskådlighet - och säkerhet. Vi har inte haft ett enda allvarligt olycksfall. Också återanvändning av t.ex. konstruktionsvirke minimerar spill i arbetsmiljön”

Ilmonen konstaterar att ett problem på byggplatsen idag är det ekonomiska uppsvinget: med större efterfrågan kan det vara lockande för under leverantörerna art ta emot profitablare uppdrag. TekraSkanska har garderat sig mot materialbrist genom ”överanskaffning" av strategiska produkter för att inte riskera arbetsavbrott.

Erfarenheterna av det första privatfinansierade motorvägsprojektet är övervägande positiva, och då modellen också ger samhällsekonomiska fördelar ligger det nära

FORUM NR 10/98

Motorvägen Träskända-Labtis blir totalt 69 km. Första avsnittet som snart tas i trafik är Träskända-Mäntsälä.

till hands att spekulera om nästa tillämpning. ”Kontraktsutformningen, investeringarna, byggtempot och underhållskonceptet är välplanerade och har fungerat bra”, säger DI Risto Pelttari vid Vägverket. ”Modellen ger många fördelar jämfört med konventionelia årsbudgetpaket. Men ännu finns det inga beslut om att tillämpa modellen på nya vägavsnitt. E 18-sträckan Borgå-Lovisa har diskuterats, också andra sträckor kunde vara aktuella” 9 RA

Storbergsvägen 4, Pb 189, 67101 Karleby Tel. (06) 868 6111, Telefax (06) 868 622 otalbudget 1, 2/mrd mark estimat)

Yg hereiyMeyhtiö/Nelosti entreprenör: Tekra-Skansk 9 Långivare: Leonia (Postbanken),

Nordiska Investeringsbanken NI | LJ Nvesterare; svenska Skanska BOT Projects AB, brittiska Hyder Investments B.V, samt Skanska Oy, Elåke-Varma, Industriförsäkring och Espoon Sähkö Oy OTekfiska vägdata: längd 69 km, 88 st broar, 120 km armeradeibetongpålar, 3 500 t betongstål, 40:000 m? betong, 1 milj. m? lastalt, 200 000 m? grundvattenskydd, 140 Ikm viltstaket, ca 2 milj. m? flyttade mjuka jordmassor, 1,8 milj. m? sprängt berg & Sysselsättningspotential: 2 000 manå | . Snittarbetsstyrka: ca 250

Utgiven i Forum nr 1998-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."