Utgiven i Forum nr 1975-02

Recessionen är här?

av G. M-z Forum 1975-02, sida 21-22, 05.02.1975

Taggar: Teman: ekonomi

FORUM 2 -: 7 21

MERCATORS

Index

Recessionen är här?

Det är inte särskilt uppbyggligt att titta på statistiken över höstmånadernas produktionsutfall.

Den relativa optimism som baserade sig på siffrorna för det första halvåret och för sommarmånaderna är numera inte lätt att upprätthålla. September och oktober ser tydligt sämre ut än augusti. Även om man räknar med att statistiken för industrivolymen innehåller en undervärdering så är det tydligt att den ekonomiska tillväxten har mattats av väsentligt.

Det är ganska tveksamt om vi faktiskt kan nå upp högre än till 2 procent tillväxt nästa år, vilket en del prognoser har förutsatt. Tvärtom skall man inte helt utesluta nolltillväxt som en risk att räkna med. Troligare är dock att vi stannar e aning på plussidan.

Mercators index för den produktiva aktiviteten låg i medeltal för de tre månaderna augusti-oktober endast 1 procent

Branschbarometer över motsvarande nivå året förut, Och i oktober låg Indextalet rent av en aning under föregående års motsvarande nivå.

Läget ser nu överlag mera bekymmersamt ut än förut. Under perioden augustioktober låg industrins produktionsvolym bara obetydligt högre än för ett år sedan. Och skogsbruket som tidigare var expansivt börjar nu visa tydliga tendense att gå tillbaka.

Samma sak gäller byggnadsverksamheten som innevarande år kommer att ge orsak till allvarliga bekymmer. Och förmodligen drabbas av nya illa tidsplacerade politiska åtgärder. Handel och samfärdsel ger inte heller många ljuspunkter.

Åtminstone samfärdseln går tydligt tillbaka.

Närlngsgrenarnas förändringstakt Förändringar 1974/73 i /o per arbetsdag

Sektor , aug-okt aug sept okt

Jordbruket +5 +1 +11 “+ 2 Skogsbruket + 2 +15 + 6 —8 Industrin + 0 + 4 —3 -—1 Byggnadsv. + 1 + 4 + 0 +1 Handeln + 3 + 8 —2 “+ 2 Samfärdseln 3 3 1 4 Totalt +1 + 4 —0 —0

Produktion, skogsbruk, byggnadsverksamhet går tillbak 9 Skogsindustri y» Skogsindustrin och avverkningarna intar alltid en nyckelställning i vår ekonomi. I somras visade avverkningarna en klar tendens att öka. Industrins virkeslager hade krympt alltför starkt. Men i september blev man fredan försiktigare, och i oktober minskade avverkningarna. Avverkningarna ökade visserligen totalt sett 2 procent, men stockavverkningen sjönk med hela 18 procent. Denna bild motsvarar rätt väl utvecklingen inom industrin…I september och oktober minskades pappersindustrins produktionsvolym med 2 procent och träindustrins med i medeltal 20 procent jämfört med nivån året förut. Också exportens struktur harmonierar med denna tillbakagång. Under tredje kvartalet låg pappersexportens volym 10 procent lägre än föregående år och träindustrins hela 26 procent lägre än året förut. Nu säger ju produktions- och exportvolymerna mera om sysselsättningsläget än om Vänd 22

FORUM 2 .« 7 lönsamheten. Men det är rätt talande att exportvärdet för träindustrin, trots prisstegringar om nära 70 procent, i september låg 4 procent under föregående års nivå. När inte bara volymen, utan också exportens värde sjunker är det faktiskt illa beställt. Pappersindustrin kunde däremot ännu i september räkna in en av priserna åstadkommen värdeökning.

e Metall

Metallindustrin är inte mera någon ljus " punkt. I september och oktober låg pro duktionsvolymen i genomsnitt 2 procent under föregående års nivå. Den elektrotekniska industrin låg visserligen något över genomsnittet med en stegring om några procent, men = maskinindustrin = följde genomsnittet. Även om det statistiska felet i negativ riktning är störst just i verkstadsindustrin tyder siffrorna dock på en klar avmattningstendens 9 Byggandet

Metallsiffrorna visar alltså att investeringslusten håller på vika. Inte heller inom byggnadsinvesteringarna är läget lika ljust som förut. Kuben för pågående industribyggnadsprojekt var visserligen vid ingången av oktober fortfarande 19 procent större än året förut. Men jämfört med situationen i somras är också detta än påtaglig reduktion eftersom kuben då låg hela 39 procent över föregående års motsvarande nivå. Tillväxttakten hade således minskats till hälf ten. Och kuben för nya igångsatta industribyggen var 28 procent mindre än under tredje kvartalet för ett år sedan. Överhuvudtaget minskar byggnadsverksamheten nu oroväckande starkt. Den sammanlagda kuben för pågående projekt var vid oktober månads ingång bara 4 procent större än för ett år sedan. Och totala kuben av igångsatta nybyggen var under tredje kvartalet en fjärdedel mindre än för ett år sedan. Att ler- glas- och stenvaruindustrins produktionsvolym inte i oktober minskades med mera än 3 procent är under sådana omständigheter närmast förvånande.

Att partihandeln med byggnadsmaterial ännu i september låg 32 procent över föregående års nivå förvånar likaså. Byggen slutfördes tydligen kraftigt.

Inom bostadssektorn är läget inte alls bättre än genomsnittligt. Kuben av pågående byggnadsprojekt var vid utgången av tredje kvartalet 1 procent mindre än för ett år sedan. Och de nya igångsättningarna var en fjärdedel mindre än för ett år sedan. Presidentens mindre väl övervägda nyårstal drabbade alltså en byggnadsmarknad som redan förut var hårt pressad. Byggnadsarbetskraft kommer tydligen nu att frigöras för den som har höjligheter till finansiering.

e Detaljhandel

September var en svag månad inom detaljhandeln. Omsättningsvolymen ökade enligt den officiella statistiken bara med en halv procent, Alko ökade visserligen sin omsättningsvolym med 16 procent, men livsmedelsaffärernas omsättningsvolym minskade stället med 3 procent. Beklädnadsvaruaffäternas volymsiffra låg också 5 procent under föregående års nivå.

Vart pengarna tar vägen är oklart, Banksparandet var åtminstone ännu i juli, den sista månad för vilken statistikeentralen har en publicerad siffra, endast 17 procent större än året förut. I volym blir detta inte någon ökning eftersom konsumentprisstegringen var lika stor. Men man kan kanske anta att bostadsfinansieringen slukar mera av inkomsterna än förut, vilket drabbar handeln.

e Sjöfart

Inte heller går pengarna till sjöresor. I oktober var antalet fartygspassagerare på våra inhemska fartyg 4 procent färre än förut. Under de föregående månaderna var läget inte bättre. Ännu sämre var dock våra redares läge i oktober inom lasttrafiken. Lastmängden minskade nämligen med 16 procent. Tendensen är sjunkande.

e Slakt

Man har varit rädd för att den våta sommaren skulle leda till en alltför stark utslaktning av kreatur. Någon påtaglig ökning tycks dock inte ännu ha skett i oktober. Slaktsiffrorna för nötkreatur var visserligen än fjärdedel större än föregående år. Men denna nivåökning i slakten började redan senaste vår och ser inte ut att ytterligare ha ökat sedan dess. (G. MZ) D 440 440 = Totalindexens procentuella 420 420 = förändringar sedan motsvarande 400 L 400 månad och kvartal föregående år! 380 380 1973 månad = kvartal 360 —b> 360 Augusti +89 +8 40 leran s “n 340 September +9 + 8 3 | Oktober +8 +9 320 tm! 320 November + 9 + 7 ” December + 6 + 6 300 Fn 300 1974 280 280 Januari +4 +5 Fabruarl + 4 + 4 260 260 Mars +8 + 4 April + 6 + 6 240 240 Maj st 8 st 8 Juni s+14 st 8 Juli +1 + 6 220 220 Augusti +4 +1 =— 1974 September —0 +1 Oktober —0 2005 === 1973 200 1) Index per arbetsdag. Kvartalsserien utgörs av glidande kvartal mn 1972 - med förändringstalen placerade MÅNADSINDEX PER ARBETSDAG på de successiva tremånads180 180 = periodernas respektive mitt vI vi vill Ix Xx XI

Xx månad.

Utgiven i Forum nr 1975-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."