Utgiven i Forum nr 1979-10

Regeringen Koivisto

av Mats Kockberg Forum 1979-10, sida 07, 06.06.1979

Taggar: Teman: politik

ledaren

Regeringen Koivisto

REGERINGEN MAUNO KOIVISTO har inlett sitt arbete. Det politiska livet återgår därmed i mer eller mindre invanda spår — regeringsbasen återspeglar valresultatet såtillvida att Liberala folkpartiet, som drabbats av kontinuerliga motgångar under hela sjuttiotalet, ersätts av Svenska folkpartiet, som under ett drygt år i opposition hann konsolidera sina ställningar. Grundkonstellationen i finländsk politik är därigenom oförändrad — samma regeringsbas har med smärre variationer och avbrott styrt lande i 13 år.

Ministärens personsammansättning representerar sist och slutligen en god avvägning mellan förnyelse och erfarenhet. Som en brist bör man dock anse att ingen av ministrarna har näringslivsanknytning — en omständighet som skulle ha varit ägnad att bredda kabinettets förankring och interna balans. Värt att notera är den relativt starka svenska representationen.

Det regeringsprogram med vilket Koivisto nu skrider till verket är ytterst allmänt skrivet. Man har förmodligen med vett och vilja velat skjuta de mera omstridda frågorna på framtiden och grundligt bereda tvistespörsmålen.

Speciellt runda är formuleringarna då det gäller industri-, skatte- och den ekonomiska politiken. Utgångspunkten är att förbättra sysselsättningsläget. Det skall ske genom att man slår vakt om den internationella konkurrenskraften och ser till att pris- och kostnadsnivån inte höjs. Insikten om att våra möjligheter att framdeles hävda oss ligger på världsmarknaden är glädjande och kräver en konsekvent uppföljning. Mot denna bakgrund är det av Arbetarrörelsens ekonomiska forskningsinstitu (TTT) framkastade förslaget om revalvering synnerligen malplacerat.

KOIVISTOS FYRPARTIREGERING säger sig vidare gå in för att befrämja de produktiva investeringarna. Om övergång till medvärdesskatt talas emellertid ingenting och den frågan kan väntas bli verkligt svårknäckt för det bredbasiga kabinettet. Klart är att en momsreform på sikt är det säkraste sättet att trygga exportindustrins och därigenom hela näringslivets verksamhetsförutsättningar.

Koivisto utlovar också ett industripolitiskt program, som skall uppgöras gemensamt med arbetsmarknadsorganisationerna och övriga centrala sammanslutningar. Initiativet är lovvärt och inspirerar hoppeligen såväl politiker som övriga till att sätta sig in i denna problematik som under nästa årtionde kan väntas höra till de aktuellaste debattämnena. Utformningen av den industriella strukturen är avgörande för såväl konkurrenskraften som välståndsutvecklingen.

Då en förskjutning av beskattningen i riktning mot skatt på konsumtion kan väntas ligga främst på de borgerliga regeringspartiernas kravlista, är vänsterns blickar riktade mot grundlagsfrågorna. Följaktligen är texten svävande också på denna punkt, Till de viktiga frågor som inte överhuvudtaget berörs i programpapperet hör kabel-TV:s framtid — en fråga som i högsta grad ser ut att ha blivit ideologiskt betingad. Det är m a o upplagt för en situation där de båda huvudblocken inom regeringen kan tänkas låsa fast sig i hårda positioner och där det kommer att krävas en hel del av vilja till kompromisser för att samarbetet i de olika sakfrågorna skall kunna fortskrida. Ett handlingsförlamat kabinett är vi inte betjänta av. MK

FORUM 10/79

Utgiven i Forum nr 1979-10

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."