Utgiven i Forum nr 1984-02

Riskstyrning i SMI-företag

av Hannu Ahokanto Forum 1984-02, sida 26-27, 01.02.1984

Taggar: Teman: ekonomi

FRONG 2 220 FRUN

Av HANNU AHOKANTO

BEHÄRSKA RISKERNA!

I De riskfaktorer som kan anses vara beroende av exempelvis företagets ”yrkeskunskap” och allmänna ekonomiska förhållanden måste företaget alltid bära ansvaret för själv. Riskfaktorer i form av olyckor av olika slag är typiska ”oväntade” risker, men i dag kan ett företag inte längre bara vänta och se vad som händer. Företagen strävar i dag till att så långt det är möjligt gardera sig mot oväntade händelser. För ett litet eller medelstort företag kan det emellertid vara besvärligt att skaffa sig en helhetsblick över alla de risker som kan tänkas påverka företagets verksamhet,

Fyra faser

Intresset för risk-management blev allmänt utbrett hos oss under 70-talet. Idén kom från USA där man sysslat med riskstyrning sedan 30-talet. På senare tid har riskstyrningen utvecklats i samband med rymdteknologin, 1 Finland är det främst försäkringsbolagen som varmt har talat för riskstyrning och också aktivt drivit på saken. Till att börja med var det främst bland stora företag man började undersöka möjligheterna att behärska riskerna men efterhand har också SMI-företag (små och medelstora industrier) börjat visa intresse för saken, Riskstyrning är lika viktigt för alla, För en del är kanske en förlust på 100 000 mark en småsak, för en annan kan det innebära en total katastrof.

Riskstyrningen kan indelas i fyra faser: — utredning av riskfaktorernas före komst, eller helt enkelt ett sökande efter faror med hjälp av olika metoder, — utvärdering av riskerna, eller beräk 2 ”Risk-management” innebär att man undersöker de faror och risker som ett företag kan tänkas bli hotat av. Att behärska riskerna innebär samtidigt också att man tar reda på hur de olika riskfaktorernas inverkan på företagets ekonomi kan minimeras. Det aktuella företagets särdrag bör alltid hållas i minnet d dessa undersökningar görs.

Företagens ekonomi är i dag så exakt beräknad att vilken oförutsedd händelse som helst kan rubba företagets planer och till och med utgöra ett hot mot dess fortsatta verksamhet. Alla former av företagsverksamhet är emellertid förknippade med risker. En del risker kan förutses, andra uppenbarar sig helt oväntat. Man bör emellertid alltid vara förberedd på att någontin oförutsett kan inträffa.

ning av sannolikheten för att de ska inträffa och en upskattning av följderna — upprättande av riskstyrningstrategi för företaget genom vilken man strävar till en så fördelaktig helhet som möjligt, sam — upprättande av en fungerande organisation för riskstyrningen vilket betyder en yrkeskunnig personal som kan ansvara för att verksamheten är kontinuerlig och koordinerad,

Fördelarna med riskstyrning kan sammanfattas så här: inverkan av slumpmässiga faktorer minskas och man kan bättre utnyttja de fördelaktigaste alternativen. Företaget kan arbeta på längre sikt.

Inga förplikterlser

Ingenjör Jaakko Arponen vid Företagarnas försäkring-Fennia försöker se riskstyrningen ur SMI-företagens synvinkel. Han anser att termen riskstyrning låter väldigt högtidligt.

— Det är viktigt att man beaktar företagets storlek och verksamhetsform. Om man vid ett litet företag börjar tala om riskstyrning och dessutom använder den engelska benämningen (risk-management) får företagets ansvariga snart för sig att det här inte är någonting för dem, de klarar sig nog med sunt förnuft.

Det var, som sagt, försäkringsbolagen som införde riskstyrningen i Finland och det är också hos dem man finner det största kunnandet på området i dag. Försäkringsbolgen har valt att närma sig företagen i detta ärende genom att specificera företagens individuella riskfaktorer. Man brukar låta faktorer såsom förebyggand åtgärder, självrisker och individuella försäkringsskydd ingå i de lösningar man erbjuder företagen.

— Det är till fördel för alla parter att en eventuell skada minimeras. Riskstyrning eller företagets säkerhetssystem kan anses höra till försäkringsbolagens betjäningsformer. Om ett företag är intresserat av att göra en analys av sina risker, förpliktigar detta inte företaget att teckna någon försäkring. En försäkring är ju bara ett sätt att gardera sig mot eventuella skador. O till exempel en ingenjörsbyrå i sitt arkiv har ritningar som är värda miljoner mark är det säkert förnuftigare för byrån att kopiera dessa ritningar och förvara kopiorna på ett annat brandsäkert ställe än att enbart brandförsäkra de befintliga ritningarna! En kartläggning och en plan för minimering av riskerna tillsammans med företagaren brukar leda till ett gott och för troendefullt förhållande mellan försäk ringsbolaget och kunden. Riskfaktorer som inte kan förutses kommer därmed inte att vila på företagarens axlar, säger ingenjör Arponen,

Riskerna analyseras

En analys av de befintliga och tänkbara riskerna görs i fem steg: — anläggningsriskerna — risker i samband med verksamheten — transportrisker — personalens risker, och — risker för fortskaffningsmedel,

Det väsentliga är att alla tänkbara risker beaktas. Företagets verksamhet kart läggs på basen av ett färdigt formulär. Härvid uppskattar man också riskerna ”Pudelns kärna”

IH Min vän ministern berättade här om dagen över en kopp kaffe om sina intryck av det energipolitiska ministerutskottets verksamhet. Jag blev genast mäkta intresserad för jag hade kvällen innan fått ta del av min vän riksdagsmannens själsliga kamp kring kärnkraften.

— Sedan en-man-en-röst-bataljen bar jag inte varit med om en fråga som skulle kunna få känslorna så i svallning som energin. Inte ens släktnamnslagen, sade min vän.

— Men har inte den värsta hysterin gått över vid dethär laget.

— Visst finns det tecken som tyder på det. Men kom ihåg att det hos oss aldrig gått så långt som i Sverige. En olycka i ett kärnkraftverk och så är vi där.

— Min vän riksdagsmannen är rädd för precis samma sak. Därför vill han inte ta ställning förrän han är absolut tvungen.

— Det är just det som försvårar allt vettigt arbete just nu — folk vågar inte ta ställning.

— Behövs det då när industriministern säger att vi har ett år på oss — Det var inte riktigt övertänkt. Nu får vi räkna med att problemen börjar torna upp sig igen. Med mer politisk erfarenhet skulle Lindblom inte ha spikat någon tidpunkt.

— Då gillar du inte heller det han sade om att det kan bli nödvändigt för regeringen att ta ett beslut om ett nytt kärnkraftverk innan kärnenergilagen har blivit klar i riksdagen.

— Nej, såg du inte genast vad som hände. Både samlingspartiet och svenska folkpartiet meddelade att de inte går med på beslut i frågan innan lagen är stadfäst.

Min vän ministern förklarade att det binder regeringens händer väldigt långt. Hur kan man ens planera alternativ om ett utesluts för år framåt frågade han sig och förklarade att den nya lagen är synnerligen invecklad.

storlek i markbelopp eller vad anläggningarnas återanskaffning kan tänkas kosta och vad en olycka i övrigt kan förorsaka i form av ekonomiska förluster.

— Formulären sätter upp ramarna, men dessutom behövs sunt förnuft. En bar vid en bensinstation är ett omtyckt objekt för inbrottstjuvar medan exempelvis en betongfabrik är utsatt för risker av helt andra slag. Slutresultatet bör vara att företaget inte själv behöver ansvara för obehagliga överraskningar, förklarar Arponen.

Efter analysen går man igenom olika möjligheter att undvika riskerna. Man kan minimera riskerna, man kan fördela dem eller flytta dem. Också brandskyddet oc — Vi har hållit på med tekniska frågor och juridik, jag vet inte hur länge. Egentliga politiska problem tror jag inte på på allvar, annat än indirekt.

Så fick jag höra en lång tirad om hur väl Koivisto hade valt sina ord i nyårstalet. Denhär gången var det enligt min vän ministern verkligen på sin plats med formuleringar som efteråt kan tolkas i vilken riktning som helst.

— Det verkar då som om du skulle ha din syn helt klar. Så som du går an.

— Någon entydig och slutlig ståndpunkt till ett kärnkraftverk har jag inte, men jag vill absolut förbehålla mig rätten att välja mellan alla alternativ när den dagen kommer.

I mitt stilla sinne tänkte jag att just sådär skall slipstenen naturligtvis dras om man vill ha ett jättekraftverk. Åtminstone i det rådande klimatet. Så beslöt jag mig i alla fall för att fråga min vän ministern om den utrikespolitiska sidan.

— Hördu nu finns ju ett jättekraftverk med i långsiktsprogrammet med Sovjet. Hur tror du de skulle uppfatta det om vi gick inför något annat alternativ — En hel del förklaringar skulle det naturligtvis bli. Men det är klart de skulle acceptera det, speciellt om vi hittade motsvarande importobjekt istället.

Det var alltså ministerns tolkning. Min vän riksdagsmannen väntar sig en annan sakernas gång. Han tror att kulmen är passerad när det gäller kärnkraftmotståndet och att tiden just nu arbetar för kärnkraften om inga katastrofer inträffar och ingen avkräver klart besked omedelbart.

— Om nu ramlagen blir sådan att varje kraftverk kräver en speciallag så är det lätt att trycka på handelspolitiken.

— Om kraftverket tas från Sovjet, då är det lätt att tala om sysselsättningen.

— Om det nu går en tid så hinner center förstahjälp-beredskapen kan anses höra till möjligheterna att minimera risker. Ett företag kan endera bära sina risker själv eller det kan försäkra sig mot dessa risker. På det här sättet uppnår man en optimal försäkringshelhet inom vilken man undviker att försäkra objekt som inte behöver en försäkring men de objekt som är i behov av försäkringsskydd försäkras til det rätta värdet.

— I samband med riskstyrningen kan det bli fråga om mycket små åtgärder. också en liten åtgärd kan medföra en betydande ökning i säkerhet. En ganska liten skada kan i värsta fall förorsaka avbrott i verksamheten eftersom de direkta och indirek Vanligtvis välunderrättad husbönderna märka att torven nog inte blir någon bra lösning.

— Om miljödiskussionen går vidare så sprider sig miljöledarnas val av kärnkraftverk framom kol och olja.

Såhär radade min vän riksdagsmannen upp argumenten samtidigt som han kämpade med sig själv.

— Mot dethär står väljaropinionerna. Det är helt klart att aktivisterna — de som hörs och syns — är mot, men hur reagerar flertalet om jag nu måste rösta för.

— Så du lutar åt det hållet — Se nu till realiteterna. Sorsa är ordförande för blandkommissionen och efter spelet före utnämningen är hans linje rätt klar. Lindblom är självskriven och Ahde går nog inte mot Sorsa, och inte heller Helminen. Vad kan en Bärlund eller en Jaakonsaari mot dem inom sdp.

— Det var bara ett parti.

— Vänsterut är fko’s inställning självklar om kraftverket tas österifrån. Visst kan någon vänstersocialist profilera sig men det är nog allt. — Center igen binds av utrikesministern och finansministern som är Sorsas ställföreträdare i kommissionen. Där finns nog kritiker som Kääriäinen men knappast alltför många. Inom sfp kan det gå på ungefär samma sätt till slut.

— Nå högern då — I längden kan Ilkka Suominen inte bryta med industrin i en så vital fråga. Elprisuträkningar får nog rättning i största delen av gruppen också utan Matti Jaatinen i ledningen.

— Men cet betyder ju att du räknar med en mycket klar majoritet för ett kraftverk? — Det börjar luta ditåt, men då får inge hända.

ta följderna kan vara mycket svåra. Exempelvis ett litet maskinfel kan förorsaka ett dyrt produktionsstopp. Många företagare tänker inte alls på de indirekta följdverkningar.

Riskfaktorerna för ett visst företag är naturligtvis inte oföränderligt. I samband med riskanalysen försöker man naturligtvis förutse alla de risker som man vid detta tillfälle kan tänka sig. Om någonting förändras bör naturligtvis säkerhetssystemet också granskas. Det är naturligtvis viktigt att den riskstyrning man har också förmår förutse och undanröja framtida risker Därför är det viktigt att organisationen regelbundet granskas.

27

Utgiven i Forum nr 1984-02

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."