Utgiven i Forum nr 1982-12

Samarbetet utvecklas i väntan på den nord norska oljan och gasen

av Bjarne Nyman Forum 1982-12, sida 20-22, 25.08.1982

Taggar: Teman: samarbete

Handelsutbytet över Bottenhavet har åtminstone 500 år på nacken. Räknar man med vikingarnas ”handelsresor” är samarbetet av ännu äldre datum.

Under de allra senaste åren har handelsutbytet och samarbetet I den s k Mittnordenregionen utvecklats kraftigt. Nu riktas blickarna bl a mot de norska olje- och gasfyndigheterna norr om 62 breddgraden. Goda möjligheter finns för mittnordiska underleverenser till den expanderande offshoreindustrin.

Planer på en gasledning från Mitt-Norge över gränsen till Sverige och ner mot kontinenten öppnar också nya möjligheter för industrin i Mittnorden. Om nu inte norrmännen föredrar att dra gasledningen längs den norsk kusten …

Samarbetet utvecklas i väntan på den nordnorska oljan och gase es Mittnordensamarbetet har sitt urs prung i Storlienkonferensen som gick av stapeln år 1977. Där träffades representanter för regionala myndighet er, näringsliv och näringslivets egna organisationer. Som ett resultat av detta första sammanträffande konstituerades Mittnordenkommittén i Tronheim 1978.

Till Mittnorden räknas Nord- och Syd-Tröndelags fylken i Norge. Jäimtlands och Västernorrlands län i Sverige, samt Mellersta Finlands och Vasa län i Finland. En eventuell anslutning av Norra Karelens län har också stundvis varit på tal, men tillsvidare omfattar mittnordensamarbetet endast de ursprungliga länen.

Allt sedan grundandet av Mittnordenkommittén 1978 har kontakterna inom Mittnorden odlats med framgång. Industrimässan Internord I i Trondheim år 1978 blev ett genombrott för de mittnordiska industrikontakterna. Senaste sommar arrangerades Internord Il i anslutning till Österbottens Mässa i Vasa.

Utöver mässframträdanden har mittnordiska s k branschträffar arrangerats. Tex inom träförädling och verkstadsindustri har mittnordiska träffar anord 2 nats och inkommande höst står plastbranschen i tur.

Handelssutbytet i Mittnorden har dock inte utvecklats i samma takt so den övriga nordiska samhandeln. Det här beror främst på att närinsglivets kontaktsökande har gått i traditionell nord-sydlig riktning banor, men en

Det mittnordiska handelskontoret i Jakobstad verkar i anslutning till Andelslaget Viexpo. Viexpo har bla tillgång till en permanent utställningshall (bilden) där intresserade företag kan ställa ut siva produkter och göra reklam för sin produktionskapacitet.

Forum 12/8 mittnorden

SAMARBETE ÖVER GRÄNSERN viktig orsak är också näringslivets struktur.

Företagen är ofta små och de har inte kunnat sprida tillräckliga kunskaper om sina produkter och produktionsmöjligheter. För att avhjälpa denna brist uppgjordes år 1980 ett register över producerande industriföretag i hela Mittnorden. Nyligen kompletterades detta register med ett register över handels- och serviceföretag. Meningen med registret är att det skall underlätta industri- och handelsutbytet.

Mittnordiska handelskontor

Med hjälp av projektmedel från Nordiska Ministerrådet har deltagarna i mittnordensamarbetet lyckats upprätta handelskontor i samtliga tre länder. 1 Trondheim i Norge fungerar det sk Mittnordenkontoret, som i första hand befrämjar svenska företags intressen på den norska marknaden. Motsvarande finländska handelskontor med inriktning på Sverige och Norge finns i anslutning till Viexpo i Jakobstad och Center-Expo i Jyväskylä. I Sundsvall verkar ett Midt-Norskt handelskontor

Forum 12/8 med inriktning på den svenska och finländska marknaden.

— Det är helt klart, att samarbetet har utvecklats kraftigt sedan Mittnordenkommittén och handelskontoren inledde sin verksamhet, konstaterar VD Clas-Göran Bystedt vid Viexpo. Främst är det väl svenska och norska företag som mera har fått upp ögonen för Finland (som tidigare betraktades som en exotisk marknad), men givetvis är det fråga om handel i båda riktningarna.

Center-Expo i Jyväskylä har för sin del ofta utnyttjat Viexpos service för att komma över språkgränsen mellan det finska Finland och det övriga Mittnorden. Enligt VD Bystedt är det i dagens läge småföretag från finskspråkiga områden som har det mesta att vinna på handelskontorens verksamhet.

— Företagen i svenska Österbotten har av tradition haft goda kontakter till den svenska sidan, säger VD Bystedt. Det skulle nu gälla att få fler och fler finskspråkiga företag på allvar intresserade av samarbetet.

Enligt huvudsekreterare Jan Sundsten vid Mittnordenkommitténs kansli i Sundsvall är goda kommunikationer inom Mittnorden en förutsättning fö att samarbetet ytterligare skall kunna utvidgas. Mittnordenkommittén har också åstadkommit resultat på denna sektor — År 1980 öppnades en daglig flygförbindelse Trondheim —Östersund— Sundsvall med förbindelse till Vasa och som bäst förs underhandlingar om daglig pendeltågstrafik mellan Tronheim och Sundsvall, berättar Jan Sundsten. Meningen är att pendeltåget skall koordineras med färjförbindelserna mellan Vasa och Sundsvall.

— Förhandlingar förs också som bäst om en utökning av flygförbindelserna i Mittnorden med ytterligare turer.

Nordnorsk olja och gas

De norske olje- och gasfyndigheterna intresserar givetvis parterna i mittnordensamarbetet. Främst är det fråga om de fyndigheter som giorts och som kommer att göras norr om 62 breddgraden, alltså utanför Tröndelag.

Tillsvidare har provborrningarna lett till att man hittat endast gas. Och gasen är ju inte helt problemfri. Den kräver avsättning som motsvarar produktion mera exakt än vad fallet är beträffande oljan. Naturgas kan man inte tänka sig att lagra i stora mängder,

Om man inom den närmaste framtiden går in för att exploatera de nordnorska gasfyndigheterna, finns det mycket att göra innan produktionen kan starta.

En förutsättning är att en tillräckligt stor avsättning kan uppnås. Lokalt i Nord-Norge och Mitt-Norge finns det inte tillräckliga avsättningsmöjligheter. Gasen måste transporteras vidare.

Naturgas kan transporteras antingen i rörledning eller nedkyld som LNG (Liquified Natural Gas) i specialfartyg. Bägge transportsätten kräver stora investeringar. Det betyder i sin tur att man måste vara säker på att gasreserverna är stora nog för att räcka under en längre produktionsperiod.

Enligt Nina Heggelund vid norska olje- och energidepartment kan all den osäkerhet som nu råder medföra att fälten uppe i norr inte kommer i produktion förrän mot mitten eller i slutet av 1990-talet.

— Men ett visst kartläggningsarbete har redan påbörjats vid olje- och energidepartmetnet, berättar Nina Heggelund. Vi undersöker vilka platser som skulle lämpa sig gasterminaler och ”Samordningsutvalget for petroelumsfunn i nord” (SPN) förbereder lokala, regionala och centrala myndigheter för en eventuell utbyggnads- och produk tionssituation. 2 —

Gasledning till kontinenten

Regionala myndigheter i Sverige och Norge har påbörjat kartläggningen av möjliga sträckningar för en eventuell gasledning från Mitt-Norge över gränsen till Mitt-Sverige. Ett samarbete har också etablerats mellan Vattenfall i Sverige och Statoil i Norge. Det har resulterat i ett stort utredningsprojekt för en transskandinavisk gasledning. Redovisning för projektet kommer att ske våren 83.

— Självklart är i alla fall, säger Nina Heggelund, att en förutsättning för utveckling av fyndigheter norr om 62 breddgraden är, att den passar in i den norska oljepolitiken …

Den norska oljan och gasen bevakas inom Mittnordenkommittén av en speciell arbetsgrupp, MNOG. Kontaktman för MNOG i Finland är konsul Kaj Swanljung. Enligt Swanljung öppnar den norska oljan och speciellt gasen goda framtidsutsikter för mittnordisk industri. Främst är det fråga om underleverenser till offshoresektorn och till det eventuella gasledningsprojektet.

— Men vi får inte glömma att aktiviteterna utanför den mitt- och nordnorska kusten också skapar nya marknader för mer traditionell mittnordisk industri, säger konsul Swanljung. Området behöver en ny infrastruktur och då kommer traditionell mittnordisk industri med i bilden. Husbyggnad, heminredningar osv.

— En förutsättning är dock att de riktiga kontakterna kan skapas och här har mittnordensamarbetet en viktig funktion att fylla.

Den norska offshoreverksamheten har också redan nu gagnat en hel del företag i det mittnordiska bältet. Bland företagen inom Vasa län kan nämnas tex Strömberg, Jaro, Weld & Pipe Service, Onninen, m fl.

Ett problem för de mittnordiska företagen när det gäller underleveranser till den norska offshoreindustrin är kvalitetskraven, som är mycket hårda, och norrmännens förkärlek för stora underleveranser. Norrmännen är därför inte så värst intresserade av att göra affärer med små företag. I stället koncentrerar man sig på större företag.

— Men visst finns det möjligheter också för mindre företag att komma in på norska offshoremarknaden, säger konsul Swanljung. Det förutsätter dock att ett internt samarbete fås till stånd, åtminstone för de minsta företagens del.

Osäkerhet om oljepolitiken

Från norsk sida betonas ofta den stora osäkerhet som råder i fråga om olje- och gasmarknaden överlag och speciellt den osäkerhet som är förknippad med den nordnorska oljan och gasen. Norge betonar också konsekvent att olje- och gasfyndigheterna är nationella och att Norge inte har några förpliktelser att gynna övriga nordiska länder med sin oljepolitik.

Planerna på en gasledning över gränsen till Sverige ner till den europeiska kontinenten skulle — om de förverkligades — ha stor betydelse för utvecklingen av det industriella samarbetet i Norden, och inte minst Mittnorden.

Gasledningens öde kommer högs antagligen att avgöras inom loppet av ett år. Att det blir en gasledning torde kunna antas med stor sannolikhet, men dess sträckning behöver inte bli Sverige. Statoil utreder också som bäst möjligheterna att dra ledningen utanför den norska kusten.

En sådan sträckning skulle otvivelaktigt vara ett starkt bakslag inte enbart för Mittnorden utan också för Nordkalotten.

Bjarne Nyman

Spedition och internationella transporter.

22

Bil, sjö- och flygtransport.

232 OY TURKU SHIPPING LTD

Slottsgatan 68, 20100 Åbo 10 Tel. 358-21-307 300, telex 62 166

Forum 12/82

Utgiven i Forum nr 1982-12

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."