Utgiven i Forum nr 1981-03

Samhällsvetare - något för företagsvärlden?

av Mikael Djupsjöbacka Forum 1981-03, sida 28-29, 18.02.1981

Taggar: Organisationer: Åbo Akademi

Samhällsvetare - något för företagsvärlden?

I augusti 1980 införlivades Handelshögskolan vid Åbo Akademi med Akademin. Handelshögskolan bildar nu tillsammans med Statsvetenskapliga fakulteten en ny fakultet, ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo

Akademi. Den nya fakulteten består av två sektioner, en ekonomisk för utbildning av ekonomer och en statsvetenskaplig för utbildning av politices magistrar.

Ö För att förtydliga den nya fakultetens karaktär är det kanske på sin plats med en kort presentation av den samhällsvetenskapliga utbildningen vid Åbo Akademi. Utbildningen av politices magistrar vid Åbo Akademi går tillbaka till år 1919 då man här grundade landets första statsvetenskapliga fakultet. Under drygt 60 år har närmare 500 studerande erhållit sin politices magisters grad vid Åbo Akademi,

Fakulteten upplevde emellertid sin blomstring först under 1970-talet, då ett kraftigt stigande studentantal och ett ökat intresse för samhällsvetenskaperna bidrog till nya aktiviteter inom fakulteten.

Betecknande för fakultetens utveckling är att ungefär hälften av det totala antalet utexaminerade erhöll sin examen under det expansiva 70-talet. Under denna tid noteras också ett stadigt stigande antal inträdessökande till fakulteten. I år uppgick de till 460 varav 60 kund beredas studieplats. Antalet inskrivna studerande vid den statsvetenskapliga sektionen är för tillfället 420.

1970-talet innebar också en innehållsmässig förändring i de samhällsvetenskapliga studierna då man inom fakulteten genomförde en examensreform.

Utbildningen är from 1978 upplagd enligt utbildningsprogram. Dessa samhällsvetenskapliga — utbildningsprogram har inte till innehållet påverkats av integreringen med Handelshögskolan. Den nya fakultetens statsvetenskapliga sektion utbildar alltså fortsättningsvis politices magistrar.

Inom den statsvetenskapliga sektionen sker undervisningen för politices kandidatexamen enligt fem utbildningsprogram.

Utbildningsprogram för Ö offentlig förvaltning, där offentlig förvaltning eller offentlig rätt utgör huvudämnen. Utbildningen ino 0 ekonomiförraltning, där

Q samhällsplanering, där

Q internationell € journalistik oc detta program tar främst sikte på förvaltningstjänster inom stats- och kommunalförvaltningen samt intresseorganisationer.

nationalekonomi eller privaträtt utgör huvudämnen. Administrativa och sociala uppgifter inom företag och organisationer (tex bank-, försäkrings- och transportverksamhet) utgör huvudsakliga yrkesområden.

statskunskapen utgör huvudämne. utbildar personer för planerings-, administrations- och forskningsuppgifter inom den offentliga sektorn eller företag och organisationer.

relationer, där ett antal samhällsvetenskapliga ämnen kan ingå (tex ekonomiska, sociala, politiska och juridiska). Programmet syftar till att utbilda personer för uppgifter inom utrikesförvaltningen, internationella organisationer och utrikeshandeln.

informationsverksamhet, med statskunskap som huvudämne utbildar personer för uppgifter inom journalistikens och masskommunikationens område, eller motsvarande uppgifter inom den offentliga och privata sektorns in Ingen dramatisk förändring — Någon dramatisk förändring för studerandena vid Handelshögskola 2 vid Åbo Akademi innebär fusionen med statsvetenskapliga fakulteten inte. säger förre rektorn. professor Caj-Gunnar Lindström. — De båda institutionerna har sedan många år tillbaka haft ett nära samarbete, så den här utvecklingen är en ganska naturlig fortsättning.

Omedelbart innebär sammanslagningen en bättre optimering av de tillgängliga resurserna genom att man undviker dubbleringar och effektivare kan koordinera och satsa på kurser och undervisning av gemensam natur.

På sikt innebär sammanslagningen att en så stor utbildningsvolym sammanförs att man kan bevara och garantera en funktionsduglig utbildning vid en finlandssvensk högskola.

Rent psykologiskt bör det också vara lättare att läsa ämnen som är representerade vid någondera av ut bildningslinjerna och det betyder att framtida ekonomer kan ha en bredare och mångsidigare utbildning.

Både professor Lindström och Merkantila — studentklubbens = ordförande Birgitta Lund är angelägna om att betona att Åbo Akademi alltså alltjämt utbildar ekonomer.

I år kommer de första ekonomerna att utexamineras enligt det nya fyraåriga examenssystemet som man tilllämpat sedan hösten 1977. Samma system följes också i landets övriga handelshögskolor. Den nya grundexamen är en akademisk slutexamen och som följd av den, har ekonomiekandidatexamen slopats. Större delen av de ca femhundra inskrivna i Åbo läser enligt det nya programmet.

Den nya examen sönderfaller i följande huvudområden: allmänna studier, språkstudier, ämnesstudier. fördjupade studier samt huvudämnesstudier i vilka ingår en avhandling.

För att undvika onödig dubblering med Helsingfors och Vasa komme Åbo Akademi att fortsätta med at koncentrera sig på två huvudutbildnings- och forskningsprogram: ett inom företagsekonomins centrala teoribildning och ett inom utrikeshandel och internationell marknadsöring. Det betyder att man inom den örra riktningen kommer att betona beslutsteori, operationsanalys och inormationsbehandling. Man anser också att denna inriktning beaktar de utbildningsbehov som finns inom matematisk-naturvetenskapliga och emisk-tekniska fakulteterna i vilka man avser att öka möjligheterna att bedriva merkantila studier. Förstatligandet av Åbo Akademi ses som positivt eftersom det ger en garanti och trygghet åt verksamheten och dess utveckling. I fortsättningen kommer det att tas in ca 60 studerande på ekonomilinjen per år. vilket är lägre än tidigare. Men då resurserna förblir vid nuvarande nivå bör ekonomiutbildningen bli effektivare.

TAF

FORUM 3/8 formations- och samhet.

upplysningsverk Fakultetens långa traditioner inom samhällsvetenskaplig utbildning förenat med ett mångsidigt utbud av ämneskombinationer har bidragit till att politices magistrarna har placerat sig inom ett brett arbetsfält.

Mellan åren 1946 och 1975 utexaminerade fakulteten 336 politices magistrar. Enligt en undersökning har dessa placerat sig på arbetsmarknaden inom föl Jande huvudsektorer privata näringslivet 38 procent högskolor/undervisning 15 procent organisationer/ massmedia — 23 procent offentliga sektorn 24 procent

Av de tillfrågade uppgav 50 procent att de huvudsakligen verkade inom administration, företagsledning och marknadsföring. Undervisning, planering, information och föredragande uppgifter utgör typiska yrkesområden för de övnga.

I planeringen av utbildningsprogrammen har man beaktat den speciella profil som en politices kandidatexamen vid Åbo Akademi av tradition har haft. Utbild Hel

Aktiva

Finansieringstillgångar

Inhemska fordringar Kassa och fordringar hos Finlands Bank Specialdepositioner hos Finlands Bank . Fordringar hos andra banker .. Checkräkningskrediter .

Betalningsförmedlin Övriga finansieringstillgånga Utländska fordringar

I utländsk valuta

I mark Omsättningstillgångar

Utländskt mynt ..

Masskuldebrev . .. ser Övriga omsättningstillgångar Investeringstillgångar

Masskuldebrev .

Aktier och andel.

Fastigheter och fas Anläggningstiligångar och övriga utgifter med lång verkningstid

Aktier och andelar .

Fastigheter och fastighetsaktier

Maskiner och inventarie Övriga anläggningstillgångar oc utgifter med lång verkningstid Skatter ..

Löner och Övriga utgifter. ..

För Direktionen Olli Ikkal ningsprogrammet för ekonomiförvaltning erbjuder tex kombinationsmöjligheter med företagsekonomiska ämnen inom den ekonomiska sektionen.

Nationalekonomi och de juridiska ämnena är, vid sidan av statskunskapen. de mest populära huvudämnena. Utgående från utbildningsprogrammens innehåll och från de studerandes ämnesval kan vi räkna med att politices magistrarna i förhållandevis stor utsträckning också i fortsättningen kommer att söka sig till det privata näringslivet.

Yrkesutbildningen för politices magistrar utexaminerade vid Åbo Akademi avviker tydligt från den traditionella yrkesutbildningen för samhällsvetare 1 vårt land. Det starka inslaget av ekonomiska och juridiska ämnen samt ett samarbete med den ekonomiska utbildningen i Åbo har avgjort bidraget till att förhällandevis många politices magistrar verkar som administratörer, företagsledare och marknadsförare inom företagsvärlden. En samhällsvetare med insikter i såväl ekonomi som juridik har tydligen av många arbetsgivare inom denna sektor upplevts som ett beaktansvärt alternativ till den ”traditionella företagsekonomen”. Mikael Djupsjöbacka

Månadsbalans den 31 januari 198 52 546 613,48 111 408 182, — 15 242 796,30 199 151 933,63 424 418 461,19 837 435 979,03 357 158 372,16 35 971 530,75 19 228 531,3 627 196 851,25 12 257 607,1 3432 795,98 101 192 213,06 16 264 796,8 110 547 912,13 9 600 325,60 9 9659 490,9 24 574 660,45 288 652 872,40 28 143 249,8 21 093 571,67 486 269,8 8 495 404,35 1 935 258,5 mk 4 317 0805 680,59

Gustav Mattson

Passiva

Främmande kapital

Inhemska skulder Checkräkningar Depositioner . … Depositione tländsk valuta Skulder till Finlands Bank . Skulder till andra banker . Skulder till staten Betalningsförmedling Övriga skulder . …

Utländska skulder I utländsk valuta .

Räntor och övriga inkomster

Kreditförlustreserveringar . …..

Eget kapital

Aktiekapital. sssssssse rs orena

Reserviond … Uppskrivningsfon Övriga fonder . Vinst från tidig 1980 års vinst …

Ansvarsförbindelser

Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten Åbo Akademi.

FINLANDS UTRIKESPOLITIK 316 384 210,17 2 004 568 894,12 185 440 080,68 247 423 187,74 27 417 124,97 503 477, 100 184 191,46 68 987 595,0 940 671 644,12 20 822 321,90 28 355 319,70 97 468 709,1 105 009 000, — 117 893 246,40 35 000 000, — 3 067 464,2 5 020 747,80 12 797 366,3 rak 4 317 086 6802 2 701 655 318,05

För Förvaltningsrådet

Kalervo Sala

Pertti Hellema vid

Utgiven i Forum nr 1981-03

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."