Utgiven i Forum nr 1993-15

Såväl konsult som system bör avkrävas resultatansvar

av Christian Schönberg Forum 1993-15, sida 18, 25.11.1993

åväl konsult som

Pekka Räisänen fill vänster och Edward Stigzelius behärskar enligt dem själva den strategiska delen av lo istiken bätre än konkurrenterna, vilket ger arbetet veJerbörlig stabilitet.

Christian Schönber syste bör avkrävas resultatansva som konsult. Inte heller upplevs de som någon större sensation om någon presenterar ett program eller ett undergörande system som kunde föra kunden/företaget ur en begynnande nedgångsspiral.

Hittills har ytterst få, kanske ingen, kunnat/velat/vågat ge garantier, kalla det gärna ta ansvar, för att deras system fungerar. I praktiken handar det nämligen om att generera pengar inom en mätbar återbetalningstid.

Forum för ekonomi och teknik har hittat ett konsulterande ADB-företag som mot all branschpraxis vågat ta steget fullt ut och erbjuder totalt resultatansvar för sitt arbete och de tjänster man erbjuder. Och inte nog med det. Pekka Räisänen Oy erbjuder tillsammans med = programvaruföretaget Osarsoft därutöver direkt ersättning för de möjliga förluster som uppkommit om programmet tillsammans med gjorda investeringar varken fungerat till belåtenhet eller betalat igen sig!

Vad är nu detta för nå”t? Hittills har inte ens internationella storbolag inom området vågat närma sig så drastiska metoder på kundanskaffningens krokiga vägar!

D: ligger inget märkvärdigt i att arbeta

Det handlar om Oscar

Det nya programpaketet i Oscar är ett aktiverande informationssystem för företagsledningen inkluderande utbildning som omfattar personalen i sin helhet. ADB-systemet har utvecklats sedan år 1984 inom sfären företags- och materialadministration och har i dag nått ett kundunderlag på cirka 2000 företag.

— Tack vare vårt nya produktpaket kan vi som första företag i Europa erbjuda ett ADB-program med totalt resultatansvar, säger Edward Stigzelius, VD för Osarsofts marknadsföringsbolag Ogenza Oy Ab. Om kunden inte lyckas uppnå de målsättningar som satts upp för lagrets omloppstid, servicenivåns förbättrande och antalet rutiner, så debiterar vi inte för programmet. Vi är till och med i vissa fall beredda att ersätta alla direkta och indirekta kostnader om operationen misslyckas oc 1 vid behov även ge bankgaranti

Verksamhetssättet som Räisänen de senaste 15 åren utvecklat och samtidigt tillämpat på ledande inhemska och internationella företag baserar sig på den s.k. ABCanalysen som egentligen uppkom redan på 20-talet. Den egentliga hemligheten ligger i att lära sig tolka och utnyttja verksamhetens nyckeltal och Oscars långt utvecklade ABC-rapporter och styrlogik på rätt sätt. Verksamhetskonceptet lovar företagen, beroende på storleken. inbesparingar upp till tiotals miljoner mark. En del av de inbesparade sekinerna går givetvis mark- eller procentmässigt i konsultens ficka.

— Det första steget i våra projekt är att mäta kundens sparpotential som vi med hjälp av programmet mäter på basen av relationstal. Samtidigt sorn man höjer lagrets omloppshastighet d.v.s. lösgör kapital från lagerhållningen, förbättrar man lagrets servicegrad till 98-99,5 och reducerar radikalt order- och hanteringsrutinerna med upp till 30-70 procent. Allt görs parallelt. Det primära är att hjälpa kunden till förbättrade resultat, förtydligar Stigzelius.

— I dag anser man inom såväl universilet som handelshögskolor det vara omöjligt att genomföra alll på en gång, men vi klarar a tack vare ABC-logiken.

— Jag läste nyss i en högskolebok att om servicegraden går över 85, stiger lagerkosinaderna så högt att det inverkar på lönsamheten, noterar Stigzelius. Går man i offentligheten ut med sådana teser står det ju klart att marknaden nyttjar den lärdom som står till buds. Tidigare har sagts att servicegrad och hög omloppshastighet står i konflikt med varandra, vilket vi inte kan omfatta. I programmet ingår dessutom en dynamisk satsning på skolning av personalen, genomgång av inköpsrutiner och lagerhållningen samt logistiken i hela sin omfattning. Paketet omfattar också begrepp som ”konsultativ försäljning” vilket innebär att sälja kunskap i stället för varor. De flesta inköpare känner nog i princip varan, däremot kanske inte i lika hög grad logistikens innersta väsen.

Ja, se blyga är vi int —- De ideologiska aspekten är viktiga. Vi inte bara litar på vårt kunnande, vi vet att vi också behärskar problematiken, vi är helt enkelt bra på det vi gör, låter det självsäkra omdömet. Hur skulle vi annars våga gå in på ett sådant riskabelt företag som att ge garantier för det vi offererar, och utöver det ännu lova ersätta direkta förluster om prognoserna och åtgärdsprogrammet skulle slå fel. Vi kan ju klart påvisa att vårt program fungerar även i praktiken. För en oinitierad verkar det säkert som ”huu-haa”! Lyckade projekt bevisar dock seriositeten i det hela. Inom de initierade kretsarna möts vi förstås med tillbörlig respekt.

En av företagets pretentiösa målsättningar är att ”revolutionera hela ADB-världen”. Pekka Räisänen drar sig inte för att offentligt utmana andra företag t.o.m. jätten IBM med sina enorma resurser, inom sfiren. Huvudsaken är att få ull stånd en fungerande konkurrenssituation.

— I dag har vi monopol på att erbjuda resultatansvar åt våra kunder. För att kunna utveckla systemen vidare behövs konkurrens. Som det nu är har kunden ingen möjlighet att göra jämförelser om vår offert är bra eller ej, eftersom ingen annan på marknaden klarar av att göra detsamma.

”Hölmölandia”?

Räsänen förhåller sig f.ö. starkt kritisk till dagens konsulter som normal inte tar något som helst ansvar för sitt arbete, Inte för all varken politikerna, företagens eller bankernas direktörer gör det heller. ”Hölmölandia” kallar han detta land som uppenbarligen har råd att låta folk ostraffat spendera skattebetalarnas pengar på spekulation och tvivelaktiga affärer.

= De säger sig emellanåt ta fullt ansvar för det ena och det andra, men fortsätter lika fullt på sina poster som om ingenting skulle ha hänt. LJ

Utgiven i Forum nr 1993-15

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."