Utgiven i Forum nr 1974-16

SEV:s utveckling och komplexprogrammet

av P.-E. Paul Forum 1974-16, sida 24, 16.10.1974

Taggar: Organisationer: SEV

SEV:s utveckling och komplexprogrammet

När Rådet för ömsesidig ekonomisk hjälp eller SEV (enligt den ryska förkortningen) bildades, genom motsvarande avtal den 25 januari 1949 i Moskva, var krigets sår ännu långt ifrån helade. Återuppbyggnadsarbetet var i full gång och produktionen ökade småningom I de östeuropeiska staterna. År 1950 uppgick SEV-staternas sammanlagda industriproduktion = till 18 procent av världens totala Industri «produktion. I dag är SEV-staternas industriproduktion 33 procent-av världsproduktionen. För att nämna ett par andra exempel, så svarar SEV-staterna i dag för en tredjedel av världens totala kolproduktion, 26 procent av stålproduktionen och drygt 30 procent av konstgödselproduktionen.

Bruttonationalprodukten, dvs den totala producerade mängden av varor och tjänster, ökar procentuellt sett något snabbare inom SEV än inom de västeuropeiska industristaterna. Den absoluta produktionsmängden är dock alltjämt större i Västeuropa, nu såsom tidigare. : Bruttonationalprodukten växte sålunda 1972 jämfört med 1971 i följande SEVländer med följande procent: Rumänien 9,8 procent, Polen 9,0 procent, Bulgarien 7,0 procent, Tjeckoslovakien 5,9 procent, Tyska demokratiska republiken 5,4 procent, Ungern 5,0 procent, Sovjetunionen 4,0 procent .och Mongoliet 3,5 procent. I de västeuropeiska industriländerna var ökningen samma år 3,6 procent,

Hög investeringstakt, långsammare konsumtionsöknin Ökningen inom SEV-länderna har sin grund i växande arbetsproduktivitet och en stark investeringsverksamhet. Investeringarnas procentuella ökning ligger högre än konsumtionsökningen. Investeringstakten är överhuvudtaget hög inom SEV-länderna jämfört med konsumtionstaktens ökning, vilket framgår av följande tabell.

24

INVESTERINGARNAS OCH KONSUMTIONENS REELLA ÖKNING I PROCENT 1972

Konsum- Inves tlons- terings ökning ökning Rumänien 10,8 6,5 DDR 6,0 5,6 Tjeckoslovakien 72 5,5 Bulgarien 9,9 4,0 Sovjetunionen 7,2 3,7 Ungern 8,8 3,5 Polen 7,0 . Mongoliet .

Under SEV-organisationens hela tjugofemåriga historia har man varit tvungen att hålla en hög investeringstakt, i början för att bygga upp allt det som kriget hade förstört, numera för att garantera en fortsatt utveckling mot ökat välstånd och stigande levnadsstandard för alla medlemsstater.

SEV-länder I västlig skala

För att få en viss uppfattning om hur långt man har kommit i utvecklingen, anges i följande tabell bruttonationalproduktens värde i dollar per invånare i de olika SEV-länderna 1972 och ett land i den västliga världen med i det närmaste samma värde. Alla data gäller året 1972.

SEV-LAND $ VÄSTLIGT LAND $ DDR 2730 Kanada 2968 Tjecko- Danmark 2320 slovakien 2440 — Finland 2043 Sovjetunionen 1930 Holland 1735 Ungern 1800 — Österrike 1573 Polen 1550 — Irland 1067 Rumänien 1130 = Grekland 966 Bulgarien 840

Inom fem år endast 15 procent efter Västeuropa

SEV-länderna närmar sig allt mera de västliga länderna i fråga om ekonomisk utveckling och välstånd. Dr AdlerKarlsson, känd svensk expert vid FN:s europeiska ekonomiska kommission (ECE) i slutet av sextiotalet, placerade SEV-länderna med hänsyn till ekonomisk utveckling mittemellan de västeuropeiska industriländerna och uländerna. Den bilden har 1972 reviderats av den amerikanska futurologen A J Wiener vid Hudson Institute i USA som har beräknat att bruttonationalprodukten per invånare inom SEVblocket år 1980 kommer att uppgå till 3 200 dollar och till 3 800 dollar för de västeuropeiska industriländerna. SEVländerna skulle m a o redan inom 5—6 år ligga endast ca 15 procent efter Västeuropa i fråga om ekonomisk utveckling och välstånd.

Samtidigt anger Wiener att de icke kommunistiska u-länderna år 1980 kommer att uppvisa en bruttonationalprodukt om 350 dollar per invånare mot inte ens 150 dollar 1970.

Klyftorna utjämnas snabbt

När SEV-organisationen bildades befann sig de olika medlemsländerna på mycket olika ekonomiska = utvecklingsnivåer. Tyska demokratiska republiken och Tjeckoslovakien hade redan en högt utvecklad ekonomi, Ungern och Polen var medelmåttigt utvecklade och länder som Rumänien, Bulgarien och Mongoliet var underutvecklade, År 1949 måste man också betrakta Sovjetunionen såsom hörande till de endast medelmåttigt utvecklade länderna.

I dag ligger tex Bulgarien och Rumänien på samma nivå som Polen och Ungern, samtidigt som nivån för hela SEV-blocket kraftigt har höjts. Sovjetunionen åter är i dag i nivå med de mest utvecklade länderna. Klyftan mellan de olika SEV-ländernas ekonomiska nivåer har alltså starkt utjämnats och utjämnas ytterligare år för år.

Planernas plan: komplexprogrammet

Medlet för denna politik är de ekonomiska programmen och den ekonomiska länderna. För närvarande håller man på att förverkliga det s k komplexprogrammet som antogs av SEV:s gemensamma råd vid mötet i Bukarest i juli 1971. Komplexprogrammet skall förverkligas i olika etapper under de 15—20 följande åren, alltså fram till slutet av 1980-talet. Programmets målsättning är ”att fördjupa och fullkomna SEV-ländernas samarbete och den socialistiska ekonomiska integrationen”. Detta skall förverkligas genom att utveckla gemensamma prognoser och genom att koordinera medlemsländernas femårsplaner, Vänd!

Forum 16/74

Utgiven i Forum nr 1974-16

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."