Utgiven i Forum nr 1972-04

SHH och exportutbildningen

av Leif Lehtonen Forum 1972-04, sida 08, 01.03.1972

Taggar: Organisationer: Svenska Handelshögskolan Teman: utbildning

FORU debatt

Med anledning av att (den praktiskt inriktade) exportundervisningen vid Svenska Handelshögskolan, på vilken jag delvis är inkopplad, berörs i Forums panel (nr 2/72), önskar jag komma med några personliga reflexioner. Som jag ser saken, är handelshögskolornas uppgift i dag att ge en allmän företagsekonomiskt inriktad, eftergymnasial specialistutbildning, medan den speciella, yrkesinriktade specialistutbildningen, i princip fort- och vuxenutbildning utanför det enhetliga skolsystemet, kar, ges av skolningsorganisationer av typen Exportinstitutet och naturligtvis av företagen själva.

Vid SHH behandlas inom ramen för studierna i marknadsekonomi på samtliga stadier, från grundkurs till laudatur, i samband med de allmänna marknadsföringsproblemen även speciella exportmarknadsföringsproblem. I princip är det ingen större skillnad mellan marknadsföring på utländsk och inhemsk marknad, utom då det gäller det rent handelstekniska — i detta fall det exporttekniska. Det senare har även beaktats i kursplanerna. Sålunda ingår i i kursfordringarna även praktiskt inriktad exportlitteratur (bl a Rybhtyisinkö viejäksi? och Ulkomaankaupan käsikirja), under föreläsningar behandlas separat t ex vid utrikeshandelstransaktioner förekommande transport- och betalningsdokument, i form av caseövningar belyses diverse exportproblem (t ex val av distributions Aktiva

Kassa oosssssessetesnasssererer rr rer rn n 109 388 655,64 Inh. penninginstitut …..-…ssssesrosereer 8 181 648,98

Utländska fordringar: I utländsk valuta ……ssseroserserrarne 136 626 851,15 I mark …..ccs 1978 394,46 Växlar .oc0c0 40 005 487,56 .. Obligationer srrrsrrarerera 1018 284,77 Inhemska fordringar i utländsk valuta 538 392 373,— Inrikes växlar …..sssooscos2 ot = 891 009 620,72 ÅN oocssaarera 2 487 017 229,04 Checkräkningar 190 958 328,13 207 042 486,76 ter seereses 65 464 415,82 Bankfastigheter 138 081 777,03 298 697,31 8 666 082,77 Övrigt lösöre ………– 1,— Betalningsförmedling 182 765 688,22 Övriga tillgångar 206 582 784,72 Skatter …sscccer 88 425,64 Löner osssssess- 6 653 870,31 Övriga kostnader …sssseesssrrsrsrorarrnr 2 821 254,2 mk 5 223 042 357,31

För Direktionen:

Mika Tiivola E. Schroderus

SHH och exportutbildninge väg utomlands), i mån av möjlighet anordnas i samarbete med näringslivet studiebesök och specialkurser (t ex i reklam och personlig försäljning) samt inbjudes praktiker att delta i seminarietillfällen. Seminarieuppsatser och avhandlingar har i många fall praktisk anknytning, vilket är naturligt med tanke på att företagsekonomi är tillämpad forskning, t ex mera än hälften av kandidatavhandlingarna i marknadsekonomi — många behandlar just exportproblem — under de tre senaste åren är till sin uppläggning mer eller mindre praktisk-empiriska.

Frågan om optimal avvägning mellan teoretisk och praktiskt inriktad undervisning är komplicerad och i sista hand förknippad med den allmänna målsättningsproblematiken. Vid avvägningen bör man självfallet också vara realistisk. Man bör t ex beakta, att praktiskt inriktad undervisning, exempelvis i export- och försäljningsteknik, för uppnående av tillfredsställande resultat (dvs färdigheter) i allmänhet förutsätter mycket aktiva och välprogrammerade undervisningsmetoder såsom undervisning i små grupper, teamwork, demonstrationer, övningar och exkursioner (kanske utomlands) samt användning av mångsidiga AV-hjälpmedel. Dylik undervisning är dyr, tidskrävande och lärarintensiv samt kräver mycket stor och målmedveten arbetsinsats av studerandena,

Leif Lehtonen

Nordiska Jöreningsbanken Åb

BALANS DEN 31 JANUARI 1972

Passiva Depositionetf ..ssssesersasserrernere rn rr et 2728 357 357,96 Checkräkningar 654 175 755,24 Finlands Bani oåssparrssrtese rear 245 200 000,— Övriga inhemska penninginstitu Depositioner 864 181,52 Checkräkningar 29 517 223,99 Utländska skulder: I utländsk valuta s.sssssessrrrrrrrrrr rr 527 7453 578,21 I mark ssssossarserer ers rer sa 42 518 368,08 Inhemska skulder i utländsk valuta . 195 121 082,31 Betalningsförmedling ……..sses 183 934 755,09 vriga skulder 262 575 192,11 Räntor och provisi 35 907 788,48 Värderegleringspost 53 123 000,— Aktiekapital ….. 168 000 000,— Resetvfonder 68 129 284,— Skattebetalningsfond …. 3 000 000,— Vinst från föregående år 2738 302,67 1971 års vinst ssssssesrertersrrr resa es rar 22.134 487,65 mk 5 223 042 357,31 Ansvarsförbindelser 4 171 648 189,47 För Förvaltningsrådet: Paavo Ravila

Forum 4/72

Utgiven i Forum nr 1972-04

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."