Utgiven i Forum nr 1996-09

Skogskonjunkturen på bättringsväg?

av Mikael Ingberg Forum 1996-09, sida 08, 26.09.1996

Taggar: Teman: skogsindustrin

— njunktur e pul ’nder de senaste veckorna oc månaderna har nyheterna frå skogsindustrin i regel vari positiva, Industriproduk tionen inom den finländsk massa- och pappersindustrin har börjat klättra uppåt efter den branta minskningen i våras; under vårvintern stod massa- och pappersmaskinerna stilla under ett ansenligt antal veckor. Industrins onjunkturbarometer i somras visade också att skogsindustrin själv tror på en mycket radikal förbättring av konjunkturbilden. Under de senaste månaderna har dessutom den internationella prisutvecklingen svängt till det bättre. Massapriserna har börjat stiga (se figuren nedan) och med dem priserna på en del pappersslag, som traditionellt rört sig i takt med pPappersmassans pris.

Som en följd av denna positiva utveckling har också börsanalytikerna allt ivrigare börjat rekommendera placerare att utöka sitt innehav av skogsindustriaktier. Speciellt anser man att det nu gäller att köpa aktier i företag, vilkas produktmix till övervägande del består av varor vars pris först brukar börja stiga när konjunkturcykeln svänger uppåt.

Även om många indikatorer talar för en relativt snabb återhämtning inom skogssektorn är jag själv ännu litet tveksam. Den viktigaste orsaken därtill är det faktum att konjunkturvändningen på Finlands viktigaste marknadsområde, d.v.s. kontinentala Europa, ännu verkar låta vänta på sig.

Under de senaste veckorna har visserligen också optimismen gällande utvecklingen i Mellaneuropa tilltagit.

Denna optmism har speciellt gällt utvecklingen i Tyskland. Det erkända IFOinstitutets barometer över sentimentet i tysk industri har varit på uppåtgående, industriproduktionen har ökat och tysk industri har sett en ökning i orderstocken allt sedan årsskiftet. När dessutom toralproduktionen för andra kvartalet för inne Mikael Ingher varande år ökade med drygt 1,5 procent jämfört med första kvartalet, började de flesta analytiker revidera upp sin syn på Tysklands tillväxtpotential. Bundesbank, den konservativa centralbanken, har emellertid varnat för att dra förhastade slutsatser. Den starka tillväxten under andra kvartalet kan vara en tillfällig reaktion på problemen som den kalla vintern förde med sig bl.a. inom byggbranschen, menar man.

Då det gäller Frankrike och Italien, de två andra stora ekonomierna i Mellaneuropa, kan knappast ens den mest optimistiska anlytikern finna några riktiga ljuspunkter. Tvärtom finns det risker för att Frankrikes ekonomi kommer att dyka ännu djupare efter andra kvartalets negativa tillväxtsiffra. I skrivande stund lägger regeringen Juppé sin sista hand på nästa års budget, som för att möjliggöra att Frankrike skall klara av Maastricht-avtalets konvergenskriterier måste bli mycket stram. Reaktionerna på arbetsmarknaden kan bli

SKOGSKONJUNKTUREN PÅ BÄTTRINGSVÄG?

BÖRSANALYTIKER REKOMMENDERAR SKOGSAKTIER EFTERSOM KONJUNKTUREN VERKAR VARA PÅ VÄG UPP. MEN DET FINNS GOTT OM FRÅGETECKEN.

häftiga och en ny strejkvåg kan igen komma att påverka den ekonomiska utvecklingen negativt. Den franska frangen är också ständigt utsatt för ett visst tryck, vilket kan leda till störningar på finansmarknaden. Det är alltså mycket osannolikt att Frankrike snabbt skulle repa sig ur den ekonomiska krisen. Den ovan skisserade, relativt pessimistiska synen på den ekonomiska utvecklingen i Mellaneuropa gör mig alltså tveksam till huruvida en verklig förstärkning av skogsonjunkruren är att vänta mycket snart. En del analytiker inom branschen verkar också dela min tveksamhet. Man har varnat för att den ökade efterfrågan på finpapper mera avspeglar ett intresse att fylla agren i en situation då priserna är mycket åga än en verklig ökning i slutefterfrågan. En del observatörer understryker att t.o.m. massalagren igen bar börjat öka (se figuren) och att de senaste månadernas prisböjningar därför kanske inte kommer att bli permanenta.

Frågetecken finns det alltså gott om. &

Massapriserna har stigit under våren, vilket är ett gott tecken för skogskonjunkturen. Men man bör förbålla sig tveksam till uppgången eftersom även lagrens storlek ökar.

FORUM NR 9/96

Utgiven i Forum nr 1996-09

Sidan är OCRad från en scannad tidning. Rikta feedback till Affärsnätverket Forum på LinkedIn eller @forummag_fi på Twitter.

Affärsmagasinet Forum var år 2021 Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift och beskrev sig som "ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11 000, och når varje månad 27 000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer. Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner. Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på Linkedin, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 10 nummer/år."